Oude inlogmethode werkgeversportaal UWV gaat dicht

UWV waarschuwt werkgevers dat al begin 2020 de eerste organisaties worden afgesloten van de oude inlogmethode voor het werkgeversportaal. Heeft een organisatie nog geen eHerkenning geregeld, dan wordt het werkgeversportaal van UWV dus al heel snel volledig onbereikbaar.

Veel werkgevers hebben de overstap naar eHerkenning nog niet gemaakt, terwijl dat per 1 november 2019 de enige inlogmethode is voor het werkgeversportaal. Volgens UWV heeft slechts 18,6% van de werkgevers al een keer met de nieuwe inlogmethode ingelogd. Toch wordt begin 2020 de oude inlogmethode voor de eerste accounts al afgesloten. Werkgevers die dan nog steeds geen eHerkenning geregeld hebben, kunnen in de problemen komen als zij het werkgeversportaal nodig hebben om hun zaken te regelen.

Werkgever kan in de problemen raken
Werkgevers kunnen problemen ondervinden als zij onverwacht gebruik moeten maken van het werkgeversportaal en daarbij een strakke deadline geldt. Dat geldt bijvoorbeeld voor het indienen van een bezwaar tegen een beschikking over een premie of een aanvraag voor een voorziening. Doordat de leveranciers van eHerkenning het erg druk hebben, kan het verwerken van een aanvraag enkele weken duren. De deadline voor het indienen van het bezwaar kan dan al verstreken zijn.

Ook werknemer kan de dupe worden
Ook werknemers kunnen er last van hebben als werkgevers hun zaken niet op orde hebben. Zij kunnen bijvoorbeeld voor de verstrekking van een uitkering afhankelijk zijn van de meldingen die hun werkgever moet doen via het werkgeversportaal. UWV wil voorkomen dat werknemers er de dupe van worden als hun werkgever geen eHerkenning aanvraagt en begint daarom begin 2020 met het dichtzetten van de oude inlogmethode. Daarbij zijn organisaties die eHerkenning hebben als eerste aan de beurt. Daarna volgen achtereenvolgens accounts die al twee jaar niet gebruikt zijn, kleine werkgevers, middelgrote werkgevers, intermediairs, eenmanszaken en grote werkgevers.

Bron: www.salarisrendement.nl

Website Aanpaklerarentekort.nl

Mede dankzij de subsidieregeling Regionale aanpak lerarentekort van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap ontstaan er meer regionale samenwerkingen om het lerarentekort aan te pakken. Op de website aanpaklerarentekort.nl is de informatie over het primair-, voortgezet- en middelbaar beroepsonderwijs gebundeld op één website. Hier leest u meer over de regeling en de samenwerking in de regio’s. De website is een initiatief van het ministerie van OCW, het Arbeidsmarktplatform PO en Voion.

Bron: www.voion.nl

Subsidie Schoolleiders innovatie ontwikkelfonds PO 2020-2022

Het Schoolleiders innovatie ontwikkelfonds (SIOF) biedt een tijdelijke aanjaagsubsidie, bedoeld om schoolleiders in positie te brengen om daadkrachtig en duurzaam innovaties op hun school op te zetten en te implementeren. Het ministerie van OCW stelt voor de eerste keer 810.000 euro beschikbaar voor persoonsgebonden beurzen voor schoolleiders die werkzaam zijn in het primair onderwijs. Aanvragen voor deze beurs kunnen vanaf 9 december tot uiterlijk 9 januari 2020 op de website van de NRO ingediend worden.

Schoolleiders spelen een belangrijke rol bij het op gang brengen en houden van de schoolontwikkeling en innovatie. Als kartrekker, als inspirator of facilitator en als degene die de dagelijkse vertaling maakt van beleid naar de klas, is de schoolleider onmisbaar bij innovatie en ontwikkeling in de school. Toch blijkt de dagelijkse realiteit vaak weerbarstig en blijven mooie en goede plannen soms op de plank liggen. Vaak genoemde oorzaken zijn een gebrek aan tijd, geld en focus.

Het SIOF is in 2018 geïntroduceerd als een tijdelijke aanjaagsubsidie, bedoeld om schoolleiders in het voortgezet onderwijs in positie te brengen om daadkrachtig en duurzaam innovaties op hun school op te zetten. Nu stelt het ministerie van OCW voor de eerste keer 810.000 euro beschikbaar voor persoonsgebonden beurzen voor schoolleiders die werkzaam zijn in het primair onderwijs en die initiatieven gericht op het anders organiseren van onderwijs vanwege het lerarentekort ten uitvoer willen brengen of verder willen ontwikkelen.

Schoolleiders kunnen een persoonsgebonden beurs aanvragen van maximaal 30.000 euro met een looptijd van twee jaar. Aanvragen voor een SIOF-beurs kunnen vanaf 9 december 2019, 12.00 uur CE(S)T tot uiterlijk 9 januari 2020 14.00 uur CE(S)T op de website van het NRO worden ingediend. Hiervoor maken schoolleiders gebruik van een beknopt aanvraagformulier waarin onder andere het idee wordt omschreven en de rol van de schoolleider in het proces wordt toegelicht.

Wanneer een aanvraag voldoet aan de eisen zoals beschreven in de subsidieoproep, wordt deze toegelaten tot de loting. In totaal kunnen er ongeveer 27 schoolleiders een SIOF-beurs toegekend krijgen. Omdat het een pilot betreft, zullen deelnemers ook betrokken zijn bij flankerend onderzoek dat aan het SIOF gekoppeld is. Tijdens het tweejarige traject nemen de schoolleiders deel aan verschillende inspiratie- en uitwisselbijeenkomsten.

Downloads en links

Meer informatie en aanvraag indienen

Bron: www.avs.nl

Slob vindt reserves samenwerkingsverbanden te groot

‘Geld bedoelt voor het onderwijs, moet zo veel mogelijk in de klas terecht komen.’ Dat staat letterlijk in antwoorden van onderwijsminister Arie Slob op Kamervragen over de toegenomen reserves van samenwerkingsverbanden voor passend onderwijs.

Tweede Kamerlid Lisa Westerveld van GroenLinks wilde van Slob weten of het klopt dat de financiële reserves van de samenwerkingsverbanden vorig jaar zijn toegenomen van 240 miljoen tot 260 miljoen euro. De minister antwoordt dat dit inderdaad klopt.

Hij meldt ook dat hij zich daar zorgen over maakt, omdat ‘geld bedoelt voor het onderwijs’ zoveel mogelijk in de klas terecht moet komen. Hij wijst erop dat samenwerkingsverbanden minder financiële risico’s lopen dan schoolbesturen en dat ze vrijwel geen langlopende verplichtingen hoeven aan te gaan.

‘Ik verwacht van samenwerkingsverbanden dat zij een gedegen risico-inschatting maken en op basis daarvan sturen op de aan te houden reserves. Ik ken nog niet alle redenen voor het aanhouden van reserves. Voor het einde van het jaar ontvangt u een onderzoek van Oberon dat dieper ingaat op deze redenen’, aldus Slob.

Lees meer…

Bron: www.vosabb.nl

Is het mogelijk om positief af te wijken van de regeling Zapo, waarin staat dat de bezoldiging na 1 jaar ziekte naar 70% van het salaris gaat?

In artikel 4, lid 1 van de regeling ZAPO staat dat de bezoldiging na 1 jaar ziekte naar 70% van het salaris gaat over de uren die een werknemer ziek is. Is er een mogelijkheid om hier positief van af te wijken?

De betreffende cao-bepaling is imperatief geformuleerd daardoor moet de werkgever de korting op het salaris toepassen. Indien deze korting niet wordt toegepast, wordt dit door de accountant als onrechtmatig bestempeld.

De afspraak is dat de totale uitkering aan de werknemer over de twee ziektejaren samen gemeten niet meer dan 170% van het laatstverdiende loon zal bedragen. Dit is het resultaat van afspraken die tijdens het najaarsoverleg van november 2004 in de Stichting van de Arbeid zijn gemaakt. Van deze afspraak en de betreffende bepaling kan niet worden afgeweken.

Bron: www.poraad.nl

Format voor bestuursverslag helpt bij verantwoorden

Schoolbesturen in het primair onderwijs kunnen nu gebruik maken van een format dat helpt bij het schrijven van een kort en bondig bestuursverslag, met een duidelijke lijn en weinig herhalingen. Het format helpt bij het maken van een bestuursverslag dat de doelen en ambities van de organisatie evalueert en zijn werk doet in de horizontale en verticale verantwoording.

Het bestuursverslag is een logisch middel om informatie over financiën en beleid te verzamelen en te structuren. Het schoolbestuur deelt het met de stakeholders om zich te verantwoorden en om het gesprek over het gevoerde beleid te voeren. In de praktijk blijkt echter dat het bestuursverslag vaak een ‘verplicht nummer’ is geworden. Het vergt een flinke inspanning om een bestuursverslag te schrijven en het heeft vaak maar een beperkt effect.

Naar aanleiding van de ALV van de PO-Raad van november 2018 heeft een aantal schoolbesturen de koppen bij elkaar gestoken. Om te werken aan een format voor het bestuursverslag. Idealiter is de informatie in het verslag ook bruikbaar om een overall beeld van de sector te verkrijgen. Met de doelen in gedachten is door de werkgroep van schoolbesturen en controllers hard gewerkt aan een inhoudelijk geschikt format.

In het format zijn de verplichte onderdelen samengebracht in drie hoofdstukken, met ieder maximaal 5 subhoofdstukken: het bestuur, verantwoording beleid en verantwoording financiën. Alle schoolbesturen kunnen er nu gebruik van maken. Op basis van de ervaringen daarmee wordt het format volgend jaar geoptimaliseerd.

In de toolbox op deze website kun je de pdf downloaden. Daar kun je ook een Word-versie aanvragen. De PO-Raad verwacht in 2020 ook een online tool beschikbaar te kunnen stellen die het opstellen van het bestuursverslag nog makkelijker maakt.

Bestanden bij dit nieuwsitem: 

Bron: www.poraad.nl

Slob: verband tussen lerarentekort en onderwijskwaliteit niet aangetoond

De inspectie heeft geen onderzoeksgegevens die een direct verband tussen het lerarentekort en woordenschat, cito-scores en schooladviezen bevestigen, antwoordt Slob op de schriftelijke vragen van Kamerlid Van den Hul (PvdA). Slob reageert hierbij op een artikel in AD van 14 september waarin staat dat kinderen slechter presteren door het lerarentekort. Ook de lerarenopleidingen zijn volgens Slob van voldoende niveau.

Uit een enquête van CNV Onderwijs en het AD bleek dat een kleine drieduizend leraren, schooldirecteuren en onderwijsondersteuners vinden dat de leerresultaten van Nederlandse kinderen achteruitgaan als gevolg van het lerarentekort. Volgens Slob is dat verband er niet, of tenminste niet aangetoond. Volgens Slob is er ook niet één oplossing voor het lerarentekort. “Daarom worden er verschillende maatregelen genomen, landelijk en in de regio’s.” Hij is wel van mening dat het verhogen van de salarissen, zoals ook is gebeurd, het beroep aantrekkelijker kan maken.

Volgens Slob gaat het kennisniveau van leraren niet achteruit. “De opleidingen tot leraar worden geaccrediteerd door de NVAO en bieden voldoende waarborgen om ervoor te zorgen dat leraren de benodigde kennis hebben om leerlingen goed les te geven. Ook na de opleiding blijven zij zich professionaliseren onder de verantwoordelijkheid van schoolbesturen. Dat wordt vastgelegd in bekwaamheidsdossiers.”

In december stuurt Slob de Kamer een brief over het lerarenbeleid waarin hij ook ingaat op de motie over het registreren van het lerarentekort.

Downloads en links
Antwoorden Kamervragen over relatie lerarentekort en prestaties leerlingen
Kinderen presteren slechter door lerarentekort

Bron: www.avs.nl

Cao-onderhandelingen VO hervat

Op korte termijn wordt het formeel overleg voor een nieuwe CAO VO hervat. Een informeel overleg heeft inmiddels plaatsgevonden.

Nadat de AOb zijn handtekening introk voor het convenant met minister Slob, zegden de bonden het eerstvolgende cao-overleg af. De bonden wilden tijd en ruimte om zich te beraden over de ontstane situatie. Ze wilden hun leden hierbij actief betrekken. De uitkomst hiervan is dat de bonden weer aan tafel komen. Tegelijkertijd hebben ze aangekondigd dat hun acties tegen het kabinet worden voortgezet.

De VO-raad wil graag snel tot een nieuwe cao komen. Belangrijke thema’s in het overleg zijn onder andere de loonparagraaf, taakbeleid, ketenbepaling en de positie van schoolleiders. De bonden hebben de besteding van de 150 miljoen uit het convenant als een nieuw agendapunt van het overleg toegevoegd.  Voor de VO-raad is dat niet nodig.  Met de afspraak uit het convenant dat de besteding met actieve betrokkenheid van het onderwijzend  personeel plaatsvindt, is dat al op een goede manier vastgelegd.

Lees de inzetbrief van de VO-raad

Bron: www.vo-raad.nl

 

Boze brief naar PO-Raad over Participatiefonds

De PO-Raad krijgt van een aantal schoolbesturen het dringende verzoek zijn medewerking op te schorten aan een wetswijziging over het Participatiefonds. Ze willen dat de sectorraad hierover eerst een ledenraadpleging houdt.

Acht schoolbesturen hebben het bestuur van de PO-Raad een brief gestuurd om hun ongenoegen te uiten over de gang van zaken rond wat het Participatiefonds (Pf) een modernisering noemt. Het fonds spreekt van ‘het hervormen en verbeteren van de dienstverlening’ en een ‘nieuwe manier van vergoeden van werkeloosheidskosten’. Dat laatste wordt volgens het Pf ‘eenvoudiger en overzichtelijker’.

De afzenders van de brief aan de PO-Raad stellen dat zij van de ‘modernisering’ van het Pf veel nadelen zullen ondervinden. De administratieve beheerslasten zullen er volgens hen fors door toenemen ‘waardoor minder geld beschikbaar zal komen voor het onderwijs in de klas’. Ook zullen zij een financiële reserve moeten aanleggen ‘om toekomstige mogelijke uitkeringen te bekostigen’. Dat geeft volgens de briefschrijvers ‘voedsel aan het populistische beeld over rijke schoolbesturen’.

De voorgestelde andere werkwijze van het Pf brengt ook nog met zich mee, zo staat in de brief, dat van schoolbesturen blijkbaar wordt verwacht dat ze een afdeling Arbeidsbemiddeling inrichten. ‘Een nieuwe loot aan de stam van de door het Pf genoemde ‘gezonde bedrijfsvoering’?’, zo vragen zij zich retorisch af.

PO-Raad moet leden raadplegen!
De schoolbesturen nemen het de PO-Raad kwalijk dat die zijn goedkeuring heeft verleend ‘aan deze majeure wetswijziging’, zonder dat de sectorraad deze kwestie aan zijn leden heeft voorgelegd. ‘Wij roepen u dan ook nadrukkelijk op uw medewerking aan de wetswijziging op te schorten en alsnog over te gaan tot een ledenraadpleging en een brede verenigingsdiscussie.’

De afzenders melden in hun brief alvast dat zij in die discussie zullen pleiten voor volledige afschaffing van het Participatiefonds en over te stappen naar het model dat in het voortgezet onderwijs geldt, ‘waarbij vanzelfsprekend als voorwaarde geldt dat de kosten van dit model in de lumpsumvergoeding verdisconteerd dienen te worden’. Ze wijzen erop dat alleen al het in stand houden van het Pf jaarlijks 6 miljoen euro kost.

Lees de brief

Bron: www.vosabb.nl

Mariëtte Hamer bemiddelaar bij cao-gesprekken primair onderwijs

onderwijs. De PO-Raad en vakbonden hopen op die manier alsnog op korte termijn een nieuwe cao voor het primair onderwijs te kunnen sluiten. De cao-gesprekken strandden vorige week.

De PO-Raad wil graag een cao afsluiten zodat de beschikbare middelen bij het personeel terechtkomen en zij een structurele loonsverhoging kunnen krijgen. Dit werd afgelopen donderdag nogmaals door de leden van de PO-Raad bevestigd in haar Algemene Ledenvergadering.

De komende tijd voeren de sociale partners diverse gesprekken met de bemiddelaar. Zodra er meer bekend is over de uitkomst, zullen we hierover via deze website berichten.

Bron: www.poraad.nl

Zoeken

Agenda

Algemene vergadering Coöperatie CABO U.A.


  • Maandag 20 januari 2020, van 15.30 uur tot 17.00 uur. Locatie: kantoor CABO
  • Maandag 22 juni 2020, van 15.30 uur tot 17.00 uur. Locatie: kantoor CABO 

Regionale besturen bijeenkomst CABO-PON

     
  • Woensdag 29 januari 2020
  • Donderdag 23 april 2020
  • Dinsdag 16 juni 2020

Laatste Nieuws

CABO Ondersteunt