Vervallen Anw-compensatie en oplossing Loyalis

Radar besteedde op 8 januari aandacht aan het vervallen van de Anw-compensatie bij ABP. Bestuursvoorzitter Corien Wortmann-Kool reageerde op vragen van deelnemers en gaf meer uitleg. Ze sprak ook over de uitzondering voor mensen die ongeneeslijk ziek zijn en zich daardoor niet kunnen verzekeren. Voor deze groep blijft de Anw-compensatie bestaan onder de oude voorwaarden.

Uitzondering als u ongeneeslijk ziek bent
Bent u vóór 1 februari 2018 ongeneeslijk ziek en kunt u zich daardoor niet verzekeren? In dat geval geldt een uitzondering en blijft het recht op Anw-compensatie voor uw partner bestaan. Denkt u dat deze situatie op u van toepassing is? Dan kunt u telefonisch contact met ABP opnemen. We sturen u dan een beoordelingsformulier. Aan de hand van dit formulier stellen we vast of uw partner alsnog in aanmerking kan komen voor Anw-compensatie volgens de oude voorwaarden. Eerder meldden wij dat beoordeling pas plaatsvindt na overlijden. Dit is inmiddels aangepast en beoordeling kan ook voor overlijden worden gedaan. U krijgt dan een ontvangstbevestiging met daarop de beslissing of u recht houdt op Anw-compensatie onder de oude voorwaarden.

Wat is Anw-compensatie?
Als u overlijdt, heeft uw partner mogelijk recht op een wettelijke uitkering van de overheid. Dat is geregeld via de Algemene nabestaandenwet (Anw). Krijgt uw partner geen of maar een gedeeltelijke Anw-uitkering van de overheid? Dan vult ABP het nabestaandenpensioen in sommige situaties aan. We noemen dat Anw-compensatie.

Lees ook
Nieuwsbericht: Anw-compensatie vervalt op 1 februari 2018

Loyalis biedt oplossing wegvallen Anw-compensatie ABP
Op 1 februari 2018 vervalt de Anw-compensatie in de ABP pensioenregeling. Dit kan voor uw partner financieel nadelige gevolgen hebben. Uw nabestaande krijgt alleen onder bepaalde voorwaarden een uitkering van de overheid. Door het wegvallen van de Anw-compensatie van ABP kan het inkomen van uw nabestaande nog verder versoberen.

Individueel verzekeren
Loyalis biedt u daarom de Loyalis Nabestaandenverzekering. Overlijdt u? Dan is uw partner verzekerd van een aanvullend inkomen tot aan de AOW-leeftijd. Lees meer

Semi-collectief verzekeren
Loyalis biedt u daarom het ANW AanvullingsPensioen voor al uw medewerkers. Nu met een tijdelijke extra dekking. Overlijdt een van uw medewerkers? Dan is zijn of haar partner verzekerd van een aanvullend inkomen tot aan de AOW-leeftijd.
Lees meer en regel het direct goed voor uw medewerkers

Bron: www.abp.nl en www.loyalis.nl

Tegemoetkoming voor lagere WW door ziekte

Minder inkomsten door ziekte leidt niet meer tot een lagere WW-uitkering. Mensen die in het jaar voor hun WW-uitkering ziek waren en die aan alle voorwaarden voldoen, kunnen zich sinds 1 januari inschrijven voor een tegemoetkoming.

De tegemoetkoming geldt als u direct vanuit een dienstverband werkloos werd en in het jaar voordat u WW kreeg langer dan 12 weken ziek was. Als u door die ziekte minder inkomsten had, werd uw dagloon en daardoor uw uitkering lager. U kunt dan misschien een tegemoetkoming krijgen.

Voorwaarden tegemoetkoming
Was uw dagloon lager doordat u ziek was voordat u WW kreeg? Dan kunt u zich inschrijven voor de tegemoetkoming als u aan deze voorwaarden voldoet:

  • Uw WW-uitkering ging op of na 1 juli 2015 en voor 1 december 2017 in.
  • In het jaar voor uw eerste werkloosheidsdag ontving u in totaal meer dan 12 weken minder loon of een Ziektewet-uitkering omdat u ziek was.
  • Het verschil tussen uw oude en het nieuwe dagloon is meer dan 7%.

Inschrijven tegemoetkoming
Op uwv.nl leest u precies hoe u zich kunt inschrijven voor een tegemoetkoming. Dat kan tot en met 30 juni 2018. Waarschijnlijk in het najaar van 2018 hoort u dan of u de tegemoetkoming krijgt.

Bron: www.uwv.nl

Subsidieregeling lente- en zomerscholen 2018

Op 27 december is de wijzigingsregeling lente- en zomerscholen gepubliceerd in de Staatscourant. Hiermee is de subsidieregeling uit 2017 verlengd naar 2018.

Vo-scholen kunnen vanaf 15 januari 2018 subsidie aanvragen voor het organiseren van een lente- en/of zomerschool in 2018. Uitvoerende scholen kunnen zich aanmelden door uiterlijk 9 maart 2018 een door alle deelnemende scholen ondertekende aanvraag in te dienen bij de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I). De aanvraag dient een prognose te bevatten van het aantal leerlingen van de deelnemende scholen dat in 2018 aan de lente- en/of de zomerschool zal deelnemen. Op basis van de prognose van het aantal deelnemers ontvangt de uitvoerende school subsidie van € 450 per deelnemende leerling.

Meer informatie:
Regeling lente- en zomerscholen vo 2017
Wijzigingen in de regeling per 15-12-2017
Praktische informatie over de regeling lente- en zomerscholen vo 2018

Bron: www.vo-raad.nl

Bewindslieden willen alleen faciliterende rol bij invoering lerarenregister

De bewindslieden van OCW onderschrijven de zorgen van de sectorraden in het po, vo en mbo over het lerarenregister en het gebrek aan draagvlak. Ze zien voor zichzelf op dit moment echter alleen een faciliterende rol bij de invoering ervan.

Ministers Ingrid van Engelshoven en Arie Slob (Onderwijs) leggen de verantwoordelijkheid voor het slagen van het register volledig neer bij de Deelnemersvergadering van de Onderwijscoöperatie als de vertegenwoordiging van de beroepsgroep. PO-Raad, VO-raad en MBO Raad sluiten zich daarbij aan. Ze verwachten echter wel dat de bewindslieden vanuit hun verantwoordelijkheid voor het stelsel blijven bewaken dat oplossingen tijdig worden gevonden. De sectorraden wijzen daarbij onder meer op de onduidelijke situatie die nu ontstaat doordat schoolbesturen wél gegevens moeten aanleveren, terwijl nog zoveel onduidelijk is rond het register.

Herstart
De bewindslieden hebben begin december aan de Tweede Kamer laten weten dat zij een herstart willen maken met het lerarenregister. De beroepsgroep krijgt de ruimte om zich te organiseren en een kwaliteitskader voor het lerarenregister neer te zetten. De sectorraden gaan op korte termijn in gesprek met de afvaardiging van de leraren om voor de schoolbesturen meer duidelijkheid te krijgen over de herstart van het lerarenregister. Van de bewindslieden verwachten de sectorraden verder dat zij op korte termijn duidelijk maken hoe zij vorm en inhoud geven aan hun faciliterende rol.

De bewindslieden van OCW hebben vooralsnog aangegeven dat de huidige planning van 1 augustus 2018 voor het openstellen van het register blijft gehandhaafd. Dat geldt daarmee ook voor de wettelijke levering van gegevens door schoolbesturen. Extra informatie ter ondersteuning van schoolbesturen is te vinden op www.duo.nl/lerarenregister

Bron: www.avs.nl

Alvast subsidie voor vijftig scholen om werkdruk te verlagen

Ongeveer vijftig scholen in het primair (speciaal) onderwijs kunnen vanaf 15 januari aanstaande alvast een eerste financieel steuntje in de rug krijgen om een begin te maken met de verlaging van de werkdruk. Het ministerie van Onderwijs stelt per bestuur 8.000 euro beschikbaar om maatregelen op school te kunnen nemen.

De subsidie is een vervolg op Operatie Regels Ruimen, dat nog door het vorige kabinet is uitgevoerd. Het staat los van de toegezegde structurele gelden uit het regeerakkoord voor werkdrukvermindering, waarover nog afspraken worden gemaakt tussen overheid en onderwijs.

Scholen mogen zelf bepalen waar ze het bedrag voor willen inzetten. Zoals het inhuren van een begeleider die helpt te ontdekken welke taken anders georganiseerd kunnen worden, het inkopen van software of een vergadertraining. Als duidelijk is welke initiatieven goed werken op de scholen, wordt bekeken hoe andere scholen van deze kennis kunnen profiteren. Voorwaarde voor de subsidie is dat leerkrachten betrokken zijn bij de plannen.

De subsidie wordt verstrekt aan het bevoegd gezag voor de uitvoering van een plan van aanpak in kalenderjaar 2018. Een bevoegd gezag kan maximaal één subsidieaanvraag indienen die betrekking heeft op één school. De subsidie wordt direct vastgesteld binnen dertien weken na ontvangst van de aanvraag. OCW betaalt het subsidiebedrag in een keer uit. Aanvragen worden in volgorde van binnenkomst afgehandeld en toegekend.

De subsidie kan vanaf 15 januari worden aangevraagd via:
www.dus-i.nl/subsidies/werkdrukvermindering-po

Meer informatie:
www.leraar.nl/werkdruk en www.leraar.nl/operatieregelsruimen
https://www.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2018-77.html

Bron: www.avs.nl

Hoeveel participatiebanen moet mijn organisatie in 2018 realiseren?

Met de quotumcalculator kunnen werkgevers berekenen hoeveel participatiebanen ze volgens het quotum van de Banenafspraak in 2018 moeten realiseren. Bijgaande quotumcalculator is bedoeld voor werkgevers in de overheidssector (waaronder onderwijs).

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) werkt aan een website waarop overheidswerkgevers kunnen berekenen hoeveel banen ze moeten realiseren op basis van het quotumpercentage voor 2018. Die website is waarschijnlijk begin 2018 beschikbaar. Tot die tijd kunnen werkgevers gebruikmaken van deze tool met een demoversie van de calculator. Deze demoversie is gemaakt en gecontroleerd door het ministerie van SZW.

Het komend jaar moet 1,93% van de verloonde uren van organisaties in de overheidssector bestaan uit banen voor mensen met een arbeidsbeperking, de doelgroep voor de banenafspraak. Het doel van de Banenafspraak is dat mensen met een arbeidsbeperking een beter perspectief hebben op een reguliere baan voor en zoveel mogelijk kunnen meedoen in de samenleving. De PO-Raad verbindt zich graag aan dit doel. Dit betekent namelijk dat meer leerlingen die van het voortgezet speciaal onderwijs komen een plek op de arbeidsmarkt kunnen krijgen. Daarnaast voldoet het primair onderwijs daarmee aan haar maatschappelijke plicht.

Het aantal gerealiseerde extra banen voor mensen met een arbeidsbeperking (gemeten in verloonde uren) wordt vanaf 2018 per individuele werkgever gemeten. In 2019 krijgt de werkgever het resultaat van deze eerste meting. Daarbij wordt nog geen heffing opgelegd als het vereiste aantal banen niet is gehaald. Een jaar later gebeurt dat wel (2020). Er wordt dan ook gekeken naar de voorgaande jaren, dus het aantal banen dat tot en met 2019 gerealiseerd zou moeten zijn. De heffing bedraagt € 5.000 per niet ingevulde arbeidsplaats van 25,5 uur.

In de quotumcalculator is geen onderdeel opgenomen waarin een indicatieve quotumheffing wordt berekend. Schoolbesturen kunnen zich nu richten op het realiseren van voldoende banen, zodat ze geen quotumheffing opgelegd krijgen.

Bron: www.poraad.nl

Nieuwe bezoldigingsmaxima WNT 2018

Op 1 januari 2018 wordt het algemeen bezoldigingsmaximum van de WNT geïndexeerd. Het algemeen bezoldigingsmaximum wordt hierdoor € 187.000.

De maximale ontslagvergoeding blijft ongewijzigd: de bezoldiging over de twaalf maanden voorafgaand aan het einde van het dienstverband, met een maximum van € 75.000.

Ook de sectorale bezoldigingsmaxima voor onderwijsinstellingen worden geïndexeerd. Hieronder treft u een overzicht van de bedragen die vanaf 1 januari 2018 gelden.

 Klasse Toepasselijk bezoldigingsmaximum
A (4 complexiteitspunten) € 111.000
B (5-6 complexiteitspunten) € 122.000
C (7-8 complexiteitspunten) € 133.000
D (9-12 complexiteitspunten) € 146.000
E (13-15 complexiteitspunten) € 158.000
F (16-17 complexiteitspunten) € 171.000
G (18-20 complexiteitspunten) € 187.000

 

Bron: www.vo-raad.nl

Overzicht vaststelling tellingen beschikbaar

Vanaf 21 december 2017 kunt u de beschikking Overzicht vaststelling tellingen (Ovt) raadplegen. De tellingen kunt u raadplegen op DUO-Zakelijk onder het kopje Instellingsinformatie. U vindt het Ovt als download via ‘U zoekt bekostigingsinformatie’. Toets vervolgens uw administratienummer in en druk op enter. Ga vervolgens naar het linker menu naar ‘Overzicht vaststelling tellingen’.

De beschikking bevat de vaststelling van het aantal leerlingen en overige bekostigingsrelevante leerlinggegevens op teldatum 1 oktober 2017. Er wordt uitgegaan van de gegevens, die door de school zelf zijn vastgelegd en op 1 december 2017 om 20.00 uur in BRON waren opgenomen. Eventuele herzieningen na controles op de leerlinggewichten zijn voor teldatum 1 oktober 2017 nog niet door DUO verwerkt.

Bron: www.duo.nl

Ketenbepaling vervalt bij vervanging wegens ziekte

In de maanden januari tot en met maart zijn tijdelijke contracten voor invalkrachten voor vervanging wegens ziekte wederom uitgezonderd van de ketenbepaling in de Wet Werk en Zekerheid (WWZ). Dat meldt onderwijsminister Arie Slob in antwoord op een vragen van CDA-Tweede Kamerlid Michel Rog en zijn collega Paul van Meenen van D66.

Slob wijst erop dat in het regeerakkoord is afgesproken dat in het primair onderwijs tijdelijke contracten voor invalkrachten voor vervanging wegens ziekte uitgezonderd zijn van de ketenbepaling. Maar voor deze afspraak moet de wet nog worden gewijzigd.

‘Totdat de wetswijziging van kracht is, kan het primair onderwijs gebruikmaken van de Regeling ketenbepaling bijzondere functies. Die regeling staat afwijking toe van de ketenbepaling in de maanden januari tot en met maart voor ten hoogste 14 kalenderdagen bij vervanging wegens onvoorzien ziekteverzuim’, aldus de minister.

Om van deze regeling gebruik te maken, is een afspraak tussen de sociale partners nodig. Voor 2018 is deze afspraak gemaakt, meldt Slob. Zo nodig kan dat in de jaren daarna eveneens gebeuren als de wetswijziging onverhoopt nog niet is gerealiseerd.

Bron: www.vosabb.nl

YOUFORCE


Geef uw mutaties digitaal aan ons doorMeer


PROACTIVE


Wij ontzorgen u middels digitale factuurverwerkingMeer


NIEUWSBRIEF


Meld u aan voor de nieuwsbrief, dan blijft u op de hoogteMeer


SPREEKUUR


Meld u aan voor het ABP spreekuurMeer


KWALIFIER


Cabo maakt deel uit van Kwalifier

Meer