Synergia geeft Visma | Raet opnieuw vertrouwen

Stichting Synergia – Samenwerkende Onderwijsbureaus – verlengt de samenwerking met Visma | Raet en gaat daarbij gebruikmaken van de nieuwe cloudoplossing Visma.net Hrm & Payroll. De samenwerking bekrachtigt opnieuw het vertrouwen in Visma | Raet.

Synergia en Visma | Raet bedienen al jaren – in partnership – het primair en het voortgezet onderwijs. De samenwerking is altijd al intensief geweest waarmee de aangesloten onderwijsbureaus van Synergia een grote voortgang heeft geboekt in de automatisering van HR-processen. Met de komst van het nieuwe Visma.net Hrm & Payroll platform gaan de partners nog intensiever samenwerken om de scholen te voorzien van een toekomstbestendig en een volledig geïntegreerde cloudoplossing voor de HR-administratie en salarisverwerking.

Ondersteunen

Het nieuwe platform zal de onderwijsbureaus en de aangesloten onderwijsinstellingen nog beter ondersteunen met een gebruiksvriendelijke, moderne gebruikersinterface, realtime datagestuurde salarisberekeningen en uitgebreide workflows.

Via de app kunnen medewerkers en leidinggevenden hun HR-taken zelf snel en eenvoudig regelen. Bovendien is er een volledige integratie met Hrm-functionaliteiten zoals Verzuimmanagement, Performance Management, Skills Management, vervangingsplanners en ProActive.

Vertrouwen

Jan Ouwenbroek, voorzitter Synergia: “Samen met Visma | Raet werken we aan een oplossing waarmee de onderwijsbureaus – in de complexe wereld van de onderwijsadministratie – schoolbesturen nog beter kunnen ondersteuren. Maar ook waarmee ze optimaal kunnen inspelen op de wensen van individuele schoolbesturen.”

Bas de Pierre, directeur onderwijs van Visma | Raet: “Ik ben bijzonder trots dat wij in co-creatie met Synergia werken aan de volgende generatie HR & Payroll software voor het onderwijs. Alle ingrediënten zijn aanwezig, van moderne technologie tot kennis van het onderwijs, HR- en salarisprocessen. We weten hoe belangrijk de kwaliteit van de dienstverlening voor de eindklanten van Synergia is. Met dit nieuwe platform kunnen we een nog hogere kwaliteit van dienstverlening ondersteunen.”

Over Synergia

Stichting Synergia Samenwerkende Onderwijsbureaus bestaat uit vijf zelfstandig opererende onderwijsbureaus, namelijk:

 • Cooperatie CABO U.A.
 • Groenendijk Onderwijsadministratie
 • Onderwijsbureau Meppel
 • Onderwijsbureau Twente
 • Oog onderwijs en jeugd

Samen bedienen ze 600 schoolbesturen in het primair en voortgezet onderwijs met ongeveer 62.000 actieve medewerkers.

Synergiapublicatie Visma | Raet

Onderhandelaarsakkoord: personeel primair onderwijs krijgt 4,5% salarisverhoging

Op 11 december 2019 hebben de PO-Raad en de vakbonden hun handtekeningen gezet onder het onderhandelaarsakkoord voor de nieuwe cao voor het primair onderwijs. Onder leiding van bemiddelaar Mariëtte Hamer hebben de partijen afspraken gemaakt over een mooie salarisverhoging voor alle medewerkers en een betere waardering van directeuren en onderwijsondersteuners.

De PO-Raad en de onderwijsvakbonden AOb, AVS, CNV Onderwijs, FvOv en FNV Onderwijs en Onderzoek hebben afgesproken dat alle medewerkers per 1 januari 2020 een salarisverhoging van 4,5% krijgen. Daarnaast krijgen alle medewerkers in februari 2020 een eenmalige uitkering van 33% van het maandloon en een eenmalig bedrag van 875 euro naar rato van de werktijdfactor. De partijen nemen met dit akkoord hun verantwoordelijkheid en zorgen dat het beschikbare geld naar de medewerkers gaat. De cao loopt tot 1 november 2020.

De PO-Raad en de vakbonden zetten met dit nieuwe akkoord vervolgstappen in de vernieuwing en verbetering van de cao en de arbeidsvoorwaarden in het primair onderwijs. Het loongebouw wordt geharmoniseerd en de functies van schooldirecteuren en onderwijsondersteuners worden geactualiseerd. Daarmee komt er meer evenwicht in de salarissen in het primair onderwijs. Het speciaal onderwijs ontvangt ter compensatie incidenteel extra geld, omdat zij relatief veel onderwijsondersteunend personeel hebben. Verder hebben de partijen afgesproken dat een schoolbestuur bij een dreigend ontslag op bedrijfseconomische grond afspraken maakt over de begeleiding van medewerkers naar nieuw werk. De transitievergoeding vervalt daarbij.

Het lukte de partijen in november niet om tot een akkoord te komen. Bemiddelaar Hamer heeft gezorgd dat de partijen dichterbij elkaar zijn gekomen en een akkoord hebben gesloten dat past binnen een gedeelde bredere agenda van professionaliseren en het versterken van de aantrekkelijkheid van het primair onderwijs. Dat begint met een mooie loonsverhoging voor de medewerkers binnen de financiële mogelijkheden van de schoolbesturen.

De partijen realiseren zich dat deze cao de kloof tussen de lonen in het primair- en voortgezet onderwijs niet kleiner maakt. De partijen blijven daarom ieder vanuit hun eigen rol aandringen bij het kabinet op structurele investeringen om daarmee voor nu en in de toekomst aantrekkelijkere arbeidsvoorwaarden te kunnen realiseren.

Als werkgevers en werknemers instemmen met dit akkoord is er een definitief cao-akkoord voor het primair onderwijs. De medewerkers krijgen vervolgens in februari met terugwerkende kracht de loonsverhoging en het extra, eenmalige geld uitbetaald.

Bestanden bij dit nieuwsitem: 

Hoofdpunten onderhandelaarsakkoord CAO PO 2019-2020

Bron: www.poraad.nl

Whk-beschikking 2020 controleren is geen overbodige luxe

Onlangs is de premie Werkhervattingskas (Whk) voor 2020 naar alle werkgevers verstuurd. Het is verstandig om deze mededeling of beschikking goed te controleren, zodat uw organisatie komend jaar niet te veel premie betaalt.

Voor het einde van het jaar verstuurt de Belastingdienst de beschikking Werkhervattingskas aan alle middelgrote en grote organisaties. Hierin staat wat de werkgever het volgende kalenderjaar moet betalen aan premie voor de Whk. Per komend jaar veranderen er vijf zaken aan de Whk die invloed kunnen hebben op de premie die werkgevers moeten betalen. Die gedifferentieerde premie Whk bestaat uit twee delen:

 • de gedifferentieerde premie voor de Regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA);
 • de gedifferentieerde premie voor de Ziektewet (ZW).

Organisaties die in 2019 zelf het risico dragen voor de WGA of de ZW krijgen ook een beschikking of mededeling toegestuurd. Hierin hoort het premiedeel waarvoor de werkgever eigenrisicodrager is op 0% te staan.

Vraag gegevens op bij Belastingdienst
Het is belangrijk om de ontvangen beschikking te controleren. Er gaat namelijk nog wel eens wat mis bij het vaststellen van de premie. De werkgever moet nagaan of de juiste loonsommen zijn gebruikt. Daarnaast is het zaak om te controleren of de uitkeringslasten terecht aan uw organisatie zijn toegerekend en of de bedragen kloppen. Hiervoor is een specificatie van de zogenoemde instroomgegevens op te vragen bij de Belastingdienst. Als er sprake is geweest van een overgang van onderneming, moet bovendien worden gecheckt of die overgang goed is verwerkt. Red: zoals u van ons gewend bent, verzorgt ook dit jaar CABO deze controle voor u en dient indien nodig pro forma bezwaar in!

Bezwaar binnen zes weken
Het is mogelijk om binnen zes weken na dagtekening van de beschikking schriftelijk bezwaar te maken tegen de vastgestelde premie. Als de instroomlijsten op zich laten wachten of de controle wat meer tijd vraagt, kan het indienen van een voorlopig bezwaarschift verstandig zijn.

Omdat kleine werkgevers een vaste sectorale premie betalen, krijgen zij in plaats van een beschikking een mededeling van de Belastingdienst met de sectorpremie voor 2019. Hiertegen kunnen ze geen bezwaar aantekenen.

Bron: www.rendement.nl

De Verzuimmelder is vernieuwd

Uit testen met de Verzuimmelder in het werkgeversportaal kwamen nieuwe wensen en behoeften van werkgevers naar voren. Met die informatie is een verbeterde versie van de Verzuimmelder gemaakt, waar u nu gebruik van kunt maken.

Wat is er verbeterd?
Via de Verzuimmelder kunt u ziek-, WAZO- en betermeldingen doorgeven. In de nieuwe versie ziet u de volgende veranderingen:

 • De vragen en teksten zijn verbeterd.
 • Bij het doorgeven van een melding is de vragenlijst verdeeld in overzichtelijke stappen.
 • U vult voortaan eerst het burgerservicenummer in, voor u een melding kiest.
 • In het overzicht van de ziekmeldingen ziet u nu standaard al uw ziekmeldingen tot 1 jaar geleden staan. Dit zorgt ervoor dat de Verzuimmelder sneller resultaat toont. U kunt zelf aanpassen of u oudere ziekmeldingen wilt bekijken.
 • Bent u eigenrisicodrager? Dan kunt u kiezen voor een verkorte of een gewone ziekmelding. Welke u kiest hangt af van of de ziekmelding onder het eigen risico valt.

De ziekmelding valt onder het eigen risico
Als u een ziekmelding doet die onder het eigen risico valt, kunt u gebruikmaken van de verkorte ziekteaangifte. Uw ziekmelding wordt dan geregistreerd als een melding die onder het eigen risico valt. Wij beoordelen deze ziekmelding niet inhoudelijk. U betaalt voor deze werknemers de Ziektewet-uitkering.

De ziekmelding valt niet onder het eigen risico
Vallen werknemers niet onder het eigen risico? Voor hen maakt u gebruik van de gewone ziekteaangifte: de ‘Ziekmelding’ in de Verzuimmelder. Dit geldt onder andere voor werknemers die onder de no-risk polis vallen. U kiest hier als reden voor de aanvraag voor ‘No-risk’. Dan wordt de ziekmelding op de juiste manier geregistreerd.

Waarom is de Verzuimmelder aangepast?
Met deze aanpassingen willen we u beter op weg helpen bij het melden van een wijziging. Ook willen we het gebruik van de Verzuimmelder eenvoudiger maken.

Voor de Verzuimmelder logt u in op het werkgeversportaal van UWV

Bron: www.uwv.nl

Infographic vereenvoudiging bekostiging VO

Het ministerie van OCW heeft een infographic online gezet over de vereenvoudiging van de bekostiging van het voortgezet onderwijs.

Onderwijsminister Arie Slob stuurde het wetsvoorstel ter vereenvoudiging van de bekostiging van het voortgezet onderwijs onlangs naar de Tweede Kamer. Er staat in dat er vaste bedragen per leerling en per vestiging komen. Dat betekent volgens de minister het einde van een complexe rekensom met tientallen parameters.

‘Door deze vereenvoudiging krijgen scholen voor gelijke leerlingen dezelfde hoeveelheid geld. Ongeacht op wat voor school de leerling zit. Daardoor kunnen schoolbesturen gemakkelijker de financiële consequenties berekenen van veranderende leerlingenaantallen en kan bijvoorbeeld de MR gemakkelijker de financiën controleren’, aldus de minister in een brief aan de Tweede Kamer.

De infographic is een vereenvoudigde weergave van het wetsvoorstel ter vereenvoudiging van de bekostiging van het voortgezet onderwijs.

Aanvullende bekostiging
OCW heeft ook een andere infographic online gezet over de aanvullende bekostiging van een deel van de scholen voor voortgezet onderwijs in dunbevolkte gebieden. Deze aanvullende bekostiging is bedoeld om ondanks dalende leerlingenaantallen een breed onderwijsaanbod in de regio in stand te kunnen houden.

Bron: www.vosabb.nl

Cao-akkoord VO nog niet in zicht

De onderhandelingen over een nieuwe CAO VO zitten in een moeizame fase. In het formele overleg op 10 december 2019 is vastgesteld dat de verschillen te groot zijn om nog voor de kerstvakantie tot een cao-akkoord te komen.

In de komende periode hebben cao-partijen contact om te kijken of de verschillen overbrugbaar zijn. Het formele overleg wordt in januari voortgezet.

De onderhandelingen gaan over een divers palet aan onderwerpen. In de laatste besprekingen zijn, naast loon, onder meer het taakbeleid, besteding en procedure van de 150 miljoen uit het Convenant werkdrukverlichting en personeelstekorten, de ketenbepaling en de beschikbaarheidstabel aan de orde gekomen. Andere belangrijke thema’s zijn de normalisering rechtspositie ambtenaren, schoolleiders en het persoonlijk budget.

Bron: www.vo-raad.nl

Tweede Kamer neemt begroting OCW aan, geen extra geld naar onderwijs

De Tweede Kamer neemt geen structurele maatregelen om het lerarentekort op te lossen. GroenLinks en PvdA hadden bij de stemmingen over de Onderwijsbegroting van 2020 in een amendement gevraagd om jaarlijks 241,5 miljoen euro extra beschikbaar te stellen voor het primair onderwijs. De coalitie, PVV, FvD en SGP steunden dit plan niet. De begroting voor het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voor 2020 is aangenomen, maar onder andere SP, PvdA en FvD stemden tegen.

De Kamer maakt wel geld vrij vanuit de Lerarenbeurs voor een aantal bestaande maatregelen tegen het lerarentekort. Zo komt er tot en met 2023 jaarlijks 2,5 miljoen euro om meer onderwijsassistenten te stimuleren naar de Pabo te gaan. Daarnaast komt er structureel geld (18 miljoen euro) voor extra zij-instroom en het begeleiden van zij-instromers. Deze bedragen zijn al onderdeel van de begroting van OCW voor 2020, het geld wordt dus vanuit de Lerarenbeurs doorgeschoven naar onderwijsassistenten en zij-instromers. De PO-Raad is desondanks blij met deze maatregelen omdat talentvolle onderwijsassistenten en zij-instromers van belang zijn voor het oplossen van het lerarentekort.

Verder wordt er vanuit diezelfde Lerarenbeurs structureel 6 miljoen euro extra beschikbaar gesteld voor de regeling Regionale aanpak lerarentekort. In het kader van het oplossen van het lerarentekort is de regeling een belangrijk instrument, omdat per regio kan verschillen welke oplossingen voor het lerarentekort het meest kansrijk zijn.

Daarnaast wilde de SP een generieke loonsverhoging voor zowel basisschool- als middelbare schoolleraren. Dit amendement heeft het tijdens de stemmingen niet gehaald, alleen de SP, Partij voor de Dieren, DENK en de fractie Van Kooten-Arissen stemden voor. Wel werd er gestemd voor het beschikbaar stellen van geld voor het Leraren Ontwikkel Fonds, zodat meer leraren zelf aan de slag kunnen met onderwijsvernieuwingen. Dit geld wordt gehaald uit de begrotingen voor het po, vo en mbo. Voor het primair onderwijs gaat het om een verlaging van 333.000 euro. Hoewel schoolbesturen hier gezien de omvang van het bedrag nauwelijks iets van zullen merken, is de PO-Raad er niet over te spreken dat er zonder meer geld uit de lumpsum wordt gehaald.

Bron: www.poraad.nl

Schoolbesturen ontvangen nog dit jaar extra geld uit convenant

Schoolbesturen in het primair onderwijs ontvangen in december de uitbetaling van de € 150 miljoen voor arbeidsvoorwaarden. Het bedrag dat de schoolbesturen ontvangen is echter niet het definitieve bedrag. Begin 2020 vindt er een verrekening plaats, zodat de verdeling van dit extra geld voor alle onderwijssoorten in lijn wordt gebracht met de kosten die hiertegenover komen te staan.

PO-Raad, vakbonden en kabinet hebben begin november het convenant Aanpak lerarentekort gesloten. Daarin is afgesproken dat de sociale partners in het primair onderwijs afspraken maken over eenmalig € 150 miljoen. Nu een bemiddelaar wordt ingezet om de cao-onderhandelingen vlot te trekken, kan eventueel voor het einde van 2019 een onderhandelaarsakkoord worden bereikt over de wijze en moment van uitkeren van deze 150 miljoen euro aan het personeel.

Bij het maken van de afspraken omtrent het convenant, heeft de PO-Raad er op aangedrongen dat het geld verdeeld dient te worden op basis van het aantal fte. Dit bleek uitvoeringstechnisch op de korte termijn niet realiseerbaar. DUO keert derhalve het geld nu uit op basis van leerlingenaantallen. Schoolbesturen ontvangen dit bedrag (€ 99,25 per leerling) middels een extra beschikking rond 20 december. De regeling die hieraan ten grondslag ligt is op 28 november gepubliceerd in de Staatscourant.

Aangezien er in het speciaal basisonderwijs, speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs minder leerlingen zijn ten opzichte van het aantal werknemers, ontvangen de scholen via deze systematiek relatief een lager bedrag per werknemer. Zij ontvangen een te laag totaalbedrag om de -nog vast te stellen- loonafspraken mee te dekken. Voor reguliere scholen is het omgekeerde het geval: zij ontvangen een hoger totaalbedrag dan de kosten van deze loonafspraken zijn. Op aandringen van de PO-Raad voert DUO daarom begin 2020 een verrekening uit, zodat kosten en bekostiging alsnog in balans komen per onderwijstype.

Deze verrekening komt (éénmalig) ongeveer op het volgende neer:

 • Basisonderwijs: inhouding van ± € 14 per leerling.
 • Speciaal basisonderwijs: extra toekenning van ± € 92 per leerling,
 • (Voortgezet) speciaal onderwijs: extra toekenning van ± € 236 per leerling.

De PO-Raad heeft overleg met OCW en accountants over wat de jaarrekeningtechnische consequenties hiervan zijn. Je hoort zo spoedig mogelijk meer over de uitkomst van dit overleg.

De PO-Raad benadrukt dat zowel de uitkering aan werknemers van de € 150 miljoen uit het convenant als ook het beschikbare geld in 2019 vanwege de indexatie van de personele bekostiging nog onderwerp van gesprek zijn aan de cao-tafel. Een eenzijdige eenmalige uitkering door het schoolbestuur is nu dus niet aan de orde. Schoolbesturen moeten het geld beschikbaar houden voor cao-afspraken en niet op eigen initiatief uitgeven. Individuele besturen kunnen nieuwe cao afspraken niet verrekenen met de door hen uitgekeerde eenmalige uitkeringen aan werknemers.

Met dit model kun je berekenen hoeveel geld je deze maand krijgt en welke correctie daarop in het voorjaar van 2020 zal plaatsvinden.

Bron: www.poraad.nl

Oude inlogmethode werkgeversportaal UWV gaat dicht

UWV waarschuwt werkgevers dat al begin 2020 de eerste organisaties worden afgesloten van de oude inlogmethode voor het werkgeversportaal. Heeft een organisatie nog geen eHerkenning geregeld, dan wordt het werkgeversportaal van UWV dus al heel snel volledig onbereikbaar.

Veel werkgevers hebben de overstap naar eHerkenning nog niet gemaakt, terwijl dat per 1 november 2019 de enige inlogmethode is voor het werkgeversportaal. Volgens UWV heeft slechts 18,6% van de werkgevers al een keer met de nieuwe inlogmethode ingelogd. Toch wordt begin 2020 de oude inlogmethode voor de eerste accounts al afgesloten. Werkgevers die dan nog steeds geen eHerkenning geregeld hebben, kunnen in de problemen komen als zij het werkgeversportaal nodig hebben om hun zaken te regelen.

Werkgever kan in de problemen raken
Werkgevers kunnen problemen ondervinden als zij onverwacht gebruik moeten maken van het werkgeversportaal en daarbij een strakke deadline geldt. Dat geldt bijvoorbeeld voor het indienen van een bezwaar tegen een beschikking over een premie of een aanvraag voor een voorziening. Doordat de leveranciers van eHerkenning het erg druk hebben, kan het verwerken van een aanvraag enkele weken duren. De deadline voor het indienen van het bezwaar kan dan al verstreken zijn.

Ook werknemer kan de dupe worden
Ook werknemers kunnen er last van hebben als werkgevers hun zaken niet op orde hebben. Zij kunnen bijvoorbeeld voor de verstrekking van een uitkering afhankelijk zijn van de meldingen die hun werkgever moet doen via het werkgeversportaal. UWV wil voorkomen dat werknemers er de dupe van worden als hun werkgever geen eHerkenning aanvraagt en begint daarom begin 2020 met het dichtzetten van de oude inlogmethode. Daarbij zijn organisaties die eHerkenning hebben als eerste aan de beurt. Daarna volgen achtereenvolgens accounts die al twee jaar niet gebruikt zijn, kleine werkgevers, middelgrote werkgevers, intermediairs, eenmanszaken en grote werkgevers.

Bron: www.salarisrendement.nl

Website Aanpaklerarentekort.nl

Mede dankzij de subsidieregeling Regionale aanpak lerarentekort van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap ontstaan er meer regionale samenwerkingen om het lerarentekort aan te pakken. Op de website aanpaklerarentekort.nl is de informatie over het primair-, voortgezet- en middelbaar beroepsonderwijs gebundeld op één website. Hier leest u meer over de regeling en de samenwerking in de regio’s. De website is een initiatief van het ministerie van OCW, het Arbeidsmarktplatform PO en Voion.

Bron: www.voion.nl

Zoeken

Agenda

Algemene vergadering Coöperatie CABO U.A.


 • Maandag 20 januari 2020, van 15.30 uur tot 17.00 uur. Locatie: kantoor CABO
 • Maandag 22 juni 2020, van 15.30 uur tot 17.00 uur. Locatie: kantoor CABO 

Regionale besturen bijeenkomst CABO-PON

   
 • Woensdag 29 januari 2020
 • Donderdag 23 april 2020
 • Dinsdag 16 juni 2020

Laatste Nieuws

CABO Ondersteunt