Aanvullend geboorteverlof vanaf 1 juli

Vanaf 1 juli 2020 wordt het geboorteverlof verder uitgebreid. Werknemers kunnen namelijk voor kinderen die op 1 juli 2020 of daarna geboren worden tot maximaal 5 weken aanvullend geboorteverlof opnemen. Maar hoe werkt dit en wie betaalt dit verlof?

Het aanvullend geboorteverlof bedraagt ten hoogste vijf gehele weken, gebaseerd op de arbeidsduur per week. Wanneer een werknemer dit aanvullend geboorteverlof wil opnemen, moet dat binnen 6 maanden na de geboorte van het kind gebeuren. Voorwaarde om aanspraak te maken op aanvullend geboorteverlof is wel dat eerst het ‘standaard’ geboorteverlof (van eenmaal de arbeidsduur per week) is genoten.

Binnen zes maanden

Als een werknemer gebruik wil maken van dit verlof, moet hij dit minimaal vier weken van tevoren schriftelijk bij de werkgever kenbaar maken. De werknemer kan ervoor kiezen om het verlof aansluitend op te nemen, maar hij kan er ook voor kiezen om het in overleg met de werkgever te spreiden over een langere periode. Voorwaarde blijft wel dat het verlof binnen 6 maanden na de geboorte van het kind wordt opgenomen. Alleen als er sprake is van een zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang kan de werkgever in overleg met de medewerker de manier waarop de medewerker het verlof wil invullen, tot twee weken voor de ingangsdatum wijzigen.

Maximum dagloon

Gedurende de periode van aanvullend geboorteverlof kan de werknemer aanspraak maken op een uitkering van het UWV ter hoogte van 70% van het dagloon. Daarbij geldt een maximum dagloon.

In de Cao PO is het recht op aanvullend geboorteverlof opgenomen in artikel 8.6. lid 1 onder l. In deze Cao is nog aanvullend bepaald dat de werkgever het inkomen van de werknemer dient aan te vullen tot 100% van zijn salaris. In het voortgezet onderwijs is nog niet duidelijk of de nieuwe Cao VO ook een dergelijke aanvullende bepaling kent. Dit betekent dat werknemers die vallen onder de Cao VO vooralsnog alleen aanspraak kunnen maken op een uitkering ter hoogte van 70% van het dagloon. Daarbij geldt een maximum dagloon.

Zie voor meer informatie ook:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/geboorteverlof-en-partnerverlof…

Bron: www.verus.nl

Kabinet besluit 24 juni over verdere openstelling vo

Het kabinet neemt op 24 juni een principebesluit over verdere openstelling van het voortgezet onderwijs na de zomervakantie. Eerder deze week vroeg de VO-raad om duidelijkheid over het te verwachten corona-regime van na de zomervakantie.

De VO-raad gaat hierover met het kabinet in gesprek en zal daarbij ook aandacht vragen voor de wetenschappelijke onderbouwing van de gezondheidsrisico’s van en voor jongeren in de leeftijdscategorie van 12 tot 20 jaar. Op 4 juni 2020 publiceerden onderzoekers van het RIVM de eerste resultaten van een onderzoek onder 54 Nederlandse gezinnen. De conclusie luidt dat: er geen aanwijzingen zijn dat kinderen een belangrijke rol spelen in de overdracht van het coronavirus. Kinderen kunnen weldegelijk geïnfecteerd raken, maar de overdracht vindt vooral plaats tussen volwassen leeftijdsgenoten en van volwassen gezinsleden naar kinderen. Als kinderen ziek worden  van het coronavirus zijn de klachten vaak mild. Deze conclusies gelden voor kinderen jonger dan 12 jaar. Over de risico’s voor jongeren in de leeftijd van 12 tot 20 jaar doen de onderzoekers in het artikel geen uitspraak.

Bron: www.vo-raad.nl

 

Coulance indiening jaarstukken en/of bekostigingsgegevens 2019

De ministers van OCW hebben besloten dat de deadline van 1 juli 2020 wordt gehandhaafd voor de indiening van de jaarverslaggeving over 2019 met controleverklaring van de accountant, de elektronische gegevens over 2019 en de bekostigingsgegevens in de sector po of het OBO in de sector vo en mbo (inclusief het (de) bijbehorende assurance-rapport(en) van de accountant). Daarbij is er, indien mogelijk, coulance in het geval de aanlevering vertraagd is vanwege de coronacrisis.

Wat doet het bevoegd gezag?

Vanaf 15 juni 2020 kan een bevoegd gezag een e-mail (geen brief of telefonisch) naar het Informatiecentrum Onderwijs van DUO (ico@duo.nl) zenden. Het bevoegd gezag ontvangt van ICO via de mail een formulier met een aantal standaardvragen. Dit formulier moet door het bevoegd gezag worden ingevuld, ondertekend en per e-mail worden teruggestuurd.

Wat gebeurt er met uw verzoek?

OCW bericht aan de hand van het formulier het bevoegd gezag (via ICO) of aanlevering later dan 1 juli 2020 kan plaatsvinden. Het wel of niet toewijzen van het uitstelverzoek en de berichtgeving hiervan gebeurt binnen 3 werkdagen vanaf de ontvangstbevestiging van het uitstelverzoek.

Een belangrijk aspect daarbij is de aard en de lengte van het uitstel. Het uitstel voor het indienen van de jaarverslaggeving over 2019 met controleverklaring van de accountant, de elektronische gegevens over 2019 en de bekostigingsgegevens in de sector po of het OBO in de sector vo en mbo (inclusief het (de) bijbehorende assurance-rapport(en) van de accountant) kan maar voor een beperkte duur worden verleend. Immers voor een correcte berekening van de bekostiging voor de sectoren is deze informatie tijdig nodig.

Wanneer een verzoek indienen?

Een verzoek om coulance kan in de periode 15 juni 2020 tot 1 juli 2020 ingediend worden.  Verzoeken vanaf 1 juli 2020 worden niet meer in behandeling genomen. De coulance geldt voor alle bevoegd gezagen, dus ook de bevoegd gezagen in Caribisch Nederland, die vertraging verwachten vanwege de coronacrisis.

Tot slot

In de Regeling Jaarverslaggeving Onderwijs is vastgelegd dat de formele aanleverdatum 1 juli 2020 is. Vanwege de coronacrisis gaat OCW hier coulant mee om. Wel betekent dit dat afwijzing van coulance niet voor bezwaar of beroep vatbaar is. Indien onverhoopt geen coulance kan worden verleend bij een uitstelverzoek, geldt het reguliere proces van de indiening van jaarstukken 2019.

Bron: www.vo-raad.nl

Advies Onderwijsraad: investeer juist nu in onderwijs

Door de noodmaatregelen en de gevolgen van de crisis zien jongeren kansen wegvallen om zich te ontwikkelen en op de arbeidsmarkt een plek te vinden. Volgens de Onderwijsraad is het nu zaak te blijven investeren in goed onderwijs voor kinderen en jongeren. Dit is essentieel om Nederland uit deze crisis te leiden. In het advies ‘Vooruitzien voor jonge generaties’ gaat de Onderwijsraad in op de gevolgen van de coronacrisis op de langere termijn. De raad roept op om oog te houden voor de jongere generaties.

Lees het advies ‘Vooruitzien voor jonge generaties’

De Onderwijsraad kreeg van minister Slob de adviesvraag hoe om te gaan met de gevolgen van de coronacrisis voor het onderwijs. Wat is nodig om het onderwijssysteem door deze crisis te loodsen en in zijn totaliteit zo goed mogelijk te laten functioneren? De raad constateert dat er veel creativiteit en elan in de sector aanwezig is, er veel en snel geleerd wordt van deze crisis en dat eens en te meer duidelijk is geworden dat scholen een belangrijke sociale functie vervullen. Tegelijkertijd heeft de crisis knelpunten en kwetsbaarheden nadrukkelijker aan het licht gebracht. Al eerder bracht de Onderwijsraad een advies uit over het ondervangen van de gevolgen van de coronacrisis voor het onderwijs op de korte termijn.

Scenario’s opstellen

Het onderwijs heeft voorlopig nog last van de gevolgen van de crisis. Ook is niet alles te voorspellen. Daarom moet er beleid gemaakt worden dat mee kan bewegen met en anticiperen op nieuwe ontwikkelingen. De Onderwijsraad benadrukt dat werken met scenario’s een goed middel daarvoor is.

Volgens de Onderwijsraad horen vijf vraagstukken leidend te zijn voor onderwijsbeleid om de gevolgen van de coronacrisis te ondervangen.

 1. Investeer in leraren en schoolleiders
  Meerdere onderwijssectoren kampen met tekorten aan personeel. Door ziekte en overbelasting kunnen nog meer mensen uitvallen. Het is zaak dat te voorkomen en ervoor te zorgen dat het onderwijs aantrekkelijker wordt als sector om in te werken. De raad denkt daarbij onder andere aan het gelijktrekken van de salariëring in po en vo en het extra belonen van leraren op scholen met lerarentekorten.
 2. Investeer in gelijke kansen
  Ondanks de inspanningen die scholen en universiteiten verrichten, dreigt de coronacrisis de kansenongelijkheid te vergroten. Het vergt investeringen om dat tegen te gaan.
 3. Investeer in leesvaardigheid
  Goede leesvaardigheid is nu nog meer van belang. Het is de sleutel tot begrip van kennis-vakken, digitale vaardigheden en burgerschap.
 4. Investeer in arbeidsmarkttoeleiding en een leven lang ontwikkelen
  De economische gevolgen van de coronacrisis beperken baankansen en ontnemen het zicht op een goede start in een werkzaam leven.
 5. Waarborg de functies van toetsing en examinering op overgangen
  Toetsen en examens geven een objectief oordeel waarop de doorstroom in het onderwijsstelsel is gebaseerd. Dit komt nu op scherp te staan. Om te zorgen dat er bij een crisis alternatieven zijn, moet de toetsing en examinering anders worden ingericht: bijvoorbeeld door toetsmomenten te verplaatsen of ze vaker digitaal of mondeling af te nemen. Ook kan de te toetsen leerstof beter verspreid worden over het jaar.

Bron: www.vo-raad.nl

Einddatum Anw-uitzonderingsregeling vervalt

ABP laat de einddatum 1 mei 2023 van de Anw-uitzonderingsregeling los. Dit is besloten na een evaluatie waarbij met name de signalen van betrokken deelnemers grondig zijn meegewogen. Door het loslaten van die einddatum behouden partners van deelnemers bij overlijden ná 1 mei 2023 mogelijk hun recht op Anw-compensatie.

Waarom is er een uitzonderingsregeling?

In 2018 hebben de sociale partners de Anw-compensatie laten vervallen. Voor de deelnemers die al vóór 1 mei 2018 (ongeneeslijk) ziek waren of zich om een andere reden niet individueel of via de werkgever konden verzekeren, heeft ABP toen een uitzonderingsregeling getroffen. Met die uitzonderingsregeling heeft ABP deelnemers in deze moeilijke situatie willen ontzorgen met een financieel vangnet.

Ook na 2023 recht op Anw-compensatie

Deelnemers hadden grote moeite met de gehanteerde einddatum van 1 mei 2023. Daardoor zou bij overlijden ná deze datum geen recht meer zijn op een aanvullende uitkering. Door het loslaten van deze einddatum behouden partners recht op Anw-compensatie bij overlijden na 1 mei 2023. Hiervoor moet wel worden voldaan aan de voorwaarden die golden voor de reguliere Anw-compensatie.

Meer informatie

Deelnemers die dit betreft, worden voor 1 juli persoonlijk geïnformeerd door ABP. Wilt u meer weten over de Anw-uitzonderingsregeling? Op abp.nl/anw-compensatie vindt u de voorwaarden en tevens antwoorden op veel gestelde vragen over dit onderwerp.

Bron: www.abp.nl

Openbaar onderwijs profileert zich met nieuwe kernwaarden

Gelijkwaardigheid, vrijheid en ontmoeting zijn de nieuwe kernwaarden van het openbaar onderwijs. Samen met de slogan ‘Openbare scholen – waar verhalen samenkomen’ moeten ze de identiteit van het openbaar onderwijs versterken. Alle informatie over de nieuwe kernwaarden is gebundeld op de website www.openbaaronderwijs.nu. Daar staan ook tools, werkvormen en lesbrieven.

Met de nieuwe kernwaarden versterken de openbare scholen hun profilering. De kernwaarden sluiten nadrukkelijk aan bij de democratische waarden van onze samenleving, goed burgerschapsonderwijs en de wettelijke opdracht van het openbaar onderwijs om actief-pluriform te zijn. Ze zijn voor openbare scholen als het ware een leidraad bij hun handelen. De kernwaarden zijn onder regie van VOS/ABB en VOO tot stand gekomen in samenwerking met schoolbestuurders, andere betrokkenen binnen het openbaar onderwijs en verschillende experts.

Marco Frijlink, directeur van de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO): “We merken soms dat er onduidelijkheid bestaat over wat een openbare school precies is. Dat die neutraal zou zijn of geen waarden zou hebben. Niets is minder waar! De nieuwe kernwaarden maken duidelijk dat het openbaar onderwijs een krachtige identiteit heeft. Openbare scholen zorgen ervoor dat echt álle kinderen welkom zijn en dat zij sámen leren, ook van hun verschillende achtergronden. De kernwaarden kunnen openbare scholen helpen bij het maken van keuzes. Soms worstelen ze bijvoorbeeld met het vieren van religieuze feesten, terwijl dat juist heel goed past bij de diversiteit van het openbaar onderwijs en bij gelijkwaardigheid en wederzijds respect.”

Betekenis kernwaarden
Gelijkwaardigheid: Op de openbare school is iedereen welkom. Hoeveel je ook van elkaar verschilt, heeft iedereen recht op een gelijke behandeling, een gelijke stem en gelijke kansen. Iedereen is evenveel waard.

Vrijheid: Op de openbare school kan iedereen zichzelf zijn en de eigen stem laten horen. Kinderen leren zelfstandig en kritisch te denken. Je neemt je verantwoordelijkheid en houdt rekening met de vrijheid van de ander. Er is aandacht voor de diversiteit aan levensbeschouwingen in onze samenleving en burgerschapsvorming.

Ontmoeting: Op de openbare school leer je van verschillen. Iedereen is nieuwsgierig naar het verhaal van de ander. Je draagt zorg voor elkaar en voor je omgeving. Op school ontmoet je de wereld.

Slogan
In de slogan ‘Openbare scholen – waar verhalen samenkomen’ komen de drie kernwaarden tot hun recht. Hans Teegelbeckers, directeur van VOS/ABB: “Vanuit gelijkwaardigheid en vanuit de vrijheid om te mogen zijn wie jij bent, ontmoet je de ander en ontmoet je verhalen vanuit de hele wereld. Het laat heel mooi zien dat openbare scholen van en voor iedereen in onze samenleving zijn. De openbare school is de democratische samenleving in het klein.”

Uitstel lancering
Oorspronkelijk stond de lancering van de kernwaarden gepland op woensdag 18 maart tijdens het congres ‘Wat is jouw verhaal?’, maar dat kon door de coronacrisis niet doorgaan. Dit congres staat nu onder voorbehoud gepland op 4 november in het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem. Teegelbeckers: “We hebben bewust gekozen om de kernwaarden nu te lanceren. Scholen zijn natuurlijk druk, maar de kernwaarden kunnen juist ook in deze tijd richting en inhoud geven aan het openbaar onderwijs, ook als het deels op afstand is. De kernwaarden kunnen bovendien een waardevolle toevoeging zijn aan het onderwijsbeleid voor het komende schooljaar.”

Openbaaronderwijs.nu
Op de website www.openbaaronderwijs.nu staan tools, werkvormen en lesbrieven om met de kernwaarden aan de slag te gaan. Deze gratis online materialen zijn bedoeld voor leerkrachten en docenten, schoolleiders en directeuren, bestuurders, ouders en leerlingen.

Downloads en links

www.openbaaronderwijs.nu
Lanceringsfilmpje op YouTube
Openbare scholen neutraal? Niet met de nieuwe kernwaarden (Trouw)

Bron: www.avs.nl

Kabinet stelt 50 miljoen euro beschikbaar voor verduurzamen school- en sportgebouwen

Minister Ollongren (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) neemt maatregelen om de bouw in Nederland op gang te houden, ook tijdens de coronacrisis. Met een investeringsimpuls van 50 miljoen euro wil het kabinet investeren in duurzame renovatie en onderhoud van schoolgebouwen in het funderend onderwijs en sportaccommodaties.

De investering wordt gedaan door middel van een kortlopende cofinancieringssubsidie, zo schrijft minister Ollongren in een brief aan de Tweede Kamer. Een aantal renovatie- en onderhoudstrajecten staat al gepland, en komt nu financieel onder druk te staan. Waarschijnlijk kunnen voornamelijk deze trajecten aanspraak maken op de subsidie. De projecten moeten namelijk gerealiseerd zijn in 2021. De exacte subsidieregeling wordt op dit moment nog uitgewerkt.

Verduurzamen schoolgebouwen noodzakelijk

Een extra impuls voor goede schoolgebouwen erg belangrijk. De gebouwenvoorraad in het funderend onderwijs is namelijk sterk verouderd. Bovendien is er vaak geen gezond binnenklimaat en sluit het gebouw qua indeling vaak niet aan op de onderwijskundige visie van de school.

De PO-Raad vindt het daarom goed dat een project dat nu door tekort aan middelen stil komt te liggen, aanspraak kan maken op extra middelen om het project alsnog te kunnen realiseren. Naast deze kortlopende subsidie is er echter tot aan 2050 een aanzienlijk bedrag vanuit het Rijk nodig om de klimaatdoelstellingen uit het Klimaatakkoord te bereiken en de kwaliteit van de gebouwen op orde te brengen. De PO-Raad maakt zich er hard voor dat deze kortlopende subsidie direct toegankelijk is voor schoolbesturen en aansluit bij wat er vanuit de onderwijskwaliteit en de duurzaamheidsdoelstellingen nodig is. Daarnaast leggen we de subsidie voor aan onze leden in de Commissie Samenwerkingsagenda PO-Raad, VO-raad en VNG en zullen we mogelijke knelpunten melden bij BZK.

Bron: www.poraad.nl

Subsidieregeling internationalisering funderend onderwijs

Scholen kunnen subsidie aanvragen om in het schooljaar 2020-2021 internationalisering (verder) te integreren in hun schoolbeleid. De nieuwe subsidieregeling Internationalisering Funderend Onderwijs (IFO) biedt hiervoor verschillende mogelijkheden. Denk aan het invoeren van vroeg vreemdetalenonderwijs (vvto) of een internationaliserend onderwijsconcept. Ook voor activiteiten waarbij leerlingen en leerkrachten internationale competenties ontwikkelen kan subsidie worden aangevraagd.

Bron: www.rijksoverheid.nl

VO-raad vraagt duidelijkheid over corona-regime na zomervakantie

De VO-raad vraagt het kabinet om duidelijkheid te verschaffen over het te verwachten corona-regime in het voortgezet onderwijs na de zomervakantie. Vanaf 2 juni zijn de vo-scholen weer verder opengegaan, met inachtneming van 1,5 meter afstand tussen iedereen in de school. Onduidelijk is nog of dit regime blijft gelden na de zomervakantie, maar ook wanneer er wel meer duidelijkheid komt.

In het voortgezet onderwijs moeten ook leerlingen onderling 1,5 meter afstand houden. Door deze 1,5 meter regel zijn scholen – vanzelfsprekend – behoorlijk beperkt in het onderwijs dat op school kan worden gegeven. In de praktijk betekent de maatregel dat maximaal een kwart tot een derde van de leerlingen tegelijk op school aanwezig kan zijn. Scholen gaan dus noodgedwongen over op een vorm van hybride onderwijs waarbij afstandsonderwijs de boventoon blijft voeren. Dit betekent dat het onderwijsprogramma, de werkwijze in scholen en het rooster op de schop moeten. Sommige onderdelen van praktijkvakken in het vmbo en praktijkonderwijs kunnen in deze omstandigheden helemaal niet worden gegeven. Ook heeft dit aangepaste programma consequenties voor de inzet van onderwijspersoneel.

VO-raad voorzitter Paul Rosenmöller: “Wat we van het kabinet vragen is duidelijkheid voor allen in en om het vo over wat we de komende tijd kunnen verwachten. Als het nodig is om het bestaande 1,5 meter regime ook na de vakantie nog maanden door te zetten, roept dat de vraag op wat voor een langere periode het best denkbare onderwijs is voor al onze verschillende leerlingen en hoe scholen dat kunnen realiseren. Dat vergt voorbereidingstijd. Op 1 juli zullen scholen meer duidelijkheid moeten hebben om het schooljaar goed te kunnen starten. Let wel, wij pleiten niet voor een versoepeling van de regels, maar voor een specifiek advies van de gezondheidsexperts over jongeren in de middelbare schoolleeftijd.”

Op dit moment is er nog veel onduidelijk over de groep jongeren tot 20 jaar. Voor kinderen tot 12 jaar geldt de 1,5 meter regel niet. Jongeren tot 18 jaar mogen op dit moment weer samen sporten in de buitenlucht met ‘normaal spelcontact’. Het lopende onderzoek ‘gezinnen en jongeren’ is nog niet afgerond en betreft volgens de informatie van het RIVM alleen jongeren tussen 1 en 16 jaar.

In de media 

VO-raad voorzitter Paul Rosenmöller deed de oproep om meer duidelijkheid te verschaffen voor het vo op 2 juni in het tv-programma ‘Op1’.

Kijk de uitzending van ‘Op1’ terug

Luister naar het gesprek met Paul Rosenmöller hierover op BNR Nieuwsradio (3 juni)

Bron: www.vo-raad.nl

Eindrapport Evaluatie passend onderwijs gepubliceerd

De invoering van passend onderwijs in 2014 heeft de organisatie van de ondersteuning van leerlingen en studenten verbeterd. Bij leraren en ouders heeft de stelselwijziging verwachtingen gewekt, maar minder opgeleverd dan gedacht. Het effect op leerlingen en studenten is niet goed vast te stellen. Dit blijkt uit het eindrapport van het vijfjarige evaluatieonderzoek passend onderwijs.

Het rapport is beschikbaar op evaluatiepassendonderwijs.nl. Ook vindt u op de website de samenvatting en twee animaties die de bevindingen kort en bondig presenteren.

Bron: www.vfpf.nl

Zoeken

Agenda

Algemene vergadering Coöperatie CABO U.A.


 • Maandag 22 juni 2020, van 15.30 uur tot 17.00 uur. Locatie: kantoor CABO 

Regionale besturen bijeenkomst CABO-PON

   
 • Dinsdag 16 juni 2020

Laatste Nieuws

CABO Ondersteunt