2018: een jaar met ups en downs voor ABP

In het vierde kwartaal haalden lage beurskoersen een streep door de stijgende dekkingsgraad van de eerste drie kwartalen. De actuele dekkingsgraad van ABP daalde naar 97,0%. De beleidsdekkingsgraad steeg naar 103,8%. Uw pensioen blijft in 2019 gelijk. Voor volgende jaren is de kans op verlaging van pensioen niet uitgesloten. Van het verhogen van pensioenen is het fonds nog ver verwijderd. Wat betekenen deze ontwikkelingen verder voor uw pensioen bij ABP? Wij zetten 6 belangrijke vragen voor u op een rij.

 1. Hoe kijkt ABP terug op 2018?
  ‘2018 was een jaar met ups en downs,’ vertelt ABP-bestuursvoorzitter Corien Wortmann-Kool. ‘In de eerste drie kwartalen van 2018 verbeterde de financiële positie stap voor stap. Maar de beurzen, die in het vierde kwartaal dieprood kleurden, gooiden roet in het eten van beleggers en dus ook van ABP. 2018 eindigde teleurstellend.’
 2. Wat betekent dit teleurstellende vierde kwartaal voor mijn pensioen?
  ‘We kwamen net niet aan de goede kant van de streep uit: als de beleidsdekkingsgraad 0,4% hoger was geweest, was een mogelijke verlaging in 2021 voorkomen’, licht Corien Wortmann-Kool toe. ‘Wij hebben geen andere keus dan u te blijven vertellen dat de kans bestaat dat de pensioenen verlaagd worden en dat pensioenverhoging de komende jaren nog ver weg is.’
 3. Wat kan ik van ABP verwachten?
  ‘In 2019 blijven de pensioenen gelijk. Voor 2020 is de kans op pensioenverlaging op dit moment klein. Ook voor de jaren daarna blijft de kans op verlaging aanwezig. We verwachten de pensioenen in 2020 en de jaren daarna ook niet te kunnen verhogen met de prijsstijging.’
 4. Zijn er andere ontwikkelingen in 2018 die gevolgen hebben voor mijn pensioen?
  Corien Wortmann-Kool: ‘Het was ook teleurstellend dat er in 2018 geen pensioenakkoord tot stand kwam. Een nieuw pensioenstelsel is broodnodig. Een stelsel dat past bij de toegenomen flexibiliteit op de arbeidsmarkt en de behoefte aan keuzemogelijkheden. Dat deelnemers zicht geeft op hun verwacht pensioen in plaats van hen een belofte voor de (verre) toekomst te doen. Ik hoop dat er, in het belang van onze deelnemers, in 2019 echt knopen worden doorgehakt.’
 5. Hoe gaat het met de beleggingen van ABP?
  Het beschikbaar vermogen van ABP steeg in de eerste drie kwartalen van 409 miljard euro naar 419 miljard euro. In het vierde kwartaal zakte het terug naar 399 miljard euro. ABP boekte over heel 2018 een negatief rendement van -2,3%. In het vierde kwartaal was het rendement -4,6%. Dit kwam vooral door de aandelen. De onrust op de financiële markten had, vooral in het vierde kwartaal, een negatieve invloed op ons beschikbare vermogen. Die onrust werd onder meer veroorzaakt door de handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en China, maar ook door zorgen over de Brexit en economische groeiverwachtingen. Over de afgelopen vijf jaar behaalde het fonds een gemiddeld rendement van ruim 6%. Voor de komende 10-15 jaar houdt ABP, net als andere grote beleggers, rekening met een lager rendement. Dat zal eerder bij de 5% liggen.
 6. Wat was de invloed van de rekenrente?
  De rekenrente daalde in het vierde kwartaal met 0,1%-punt. De impact op de waarde van de pensioenen die ABP nu en in de toekomst moet uitkeren, was een fikse stijging van 396 miljard euro naar 411 miljard euro eind van het jaar 2018. Ook deze stijging had een drukkende werking op de dekkingsgraad. Als de rente daalt, moet een fonds meer in kas houden om aan alle verplichtingen te kunnen voldoen.

Lees meer

Bron: www.abp.nl

Overblijfvrijwilliger geen recht op regeling Gratis VOG

Overblijfvrijwilligers in het onderwijs die wettelijk verplicht zijn een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) te overleggen, kunnen geen gebruik maken van de regeling Gratis VOG. Alleen vrijwilligers van organisaties die niet al wettelijk verplicht zijn een VOG aan te vragen, zoals hulpouders op scholen, kunnen deelnemen aan de regeling.

Dat antwoordt minister De Jonge deze week op vragen van de Tweede Kamer.

Meer weten? Lees Gratis VOG en overblijven, hoe zit dat nou?

Bron: www.verus.nl

Aanvullende bekostiging nieuwkomers vanaf april automatisch via DUO

Scholen met nieuwkomersleerlingen hoeven vanaf 1 april 2019 zelf geen aanvraag meer in te dienen voor aanvullende bekostiging voor deze leerlingen. Vanaf die datum wordt de nieuwkomersbekostiging ambtshalve vastgesteld en automatisch verstrekt door DUO.

 

De aanvullende bekostiging wordt op vier peildata vastgesteld: 1 januari, 1 april, 1 juli en 1 oktober. U kunt aanvullende bekostiging krijgen voor twee categorieën nieuwkomers:

 • Nieuwkomers die bij de school staan ingeschreven en op 1 oktober 2017 nog niet in Nederland waren. Voor deze nieuwkomers geldt dat ze worden uitgezonderd van de bekostiging op basis van de reguliere 1-oktobertelling. Scholen ontvangen voor deze leerlingen 2.834,77 euro per kwartaal per nieuwkomer.
 • Nieuwkomers die bij de school staan ingeschreven en op 1 oktober 2017 al wel in Nederland waren, maar op de peildatum korter dan twee jaar in Nederland zijn. Voor deze nieuwkomersleerlingen ontvangt de school circa 6900 euro aan reguliere bekostiging, naast 1025 euro per nieuwkomer per kwartaal tot het moment dat de leerling twee jaar in Nederland is.

DUO stelt de nieuwkomersbekostiging vast op grond van de gegevens die bij de dienst bekend zijn. Hierbij wordt uitgegaan van de datum verblijfstitel uit de Basisregistratie Personen (BRP). Ontbreekt deze, dan wordt er gekeken naar de datum binnenkomst in Nederland uit de BRP.

Bent u van mening dat de werkelijke datum afwijkt van de BRP, dan kunt u de datum binnenkomst in Nederland volgens het bevoegd gezag in het nieuwe BRON registreren. U moet dan wel bewijsstukken kunnen overleggen aan de accountant.

Opstartbekostiging wel aanvragen
Naast de nieuwkomersbekostiging kunnen scholen een eenmalige opstartbekostiging van 16.000 euro ontvangen voor voorbereidend werk. Voorwaarde hiervoor is dat ze op de peildatum nieuwkomersbekostiging krijgen voor minimaal tien nieuwkomers. Deze opstartbekostiging moet de school nog wel zelf aanvragen bij DUO. Hierbij is ook een verklaring van de gemeente nodig dat de opstartbekostiging nog niet eerder is ontvangen. DUO moet het formulier uiterlijk 15 dagen na de peildatum hebben ontvangen.

Zie voor meer informatie ook de website van DUO.

Bron: www.vo-raad.nl

In 2019 opnieuw subsidie beschikbaar voor versterking cultuureducatie vmbo, vso en pro

Scholen in het vmbo, voortgezet speciaal onderwijs en praktijkonderwijs kunnen t/m 1 november 2019 weer subsidie aanvragen voor projecten die helpen de cultuureducatie te versterken en verankeren. Het Fonds voor Cultuurparticipatie stelt hier per project tussen de 10.000 en 50.000 euro voor beschikbaar, waarbij de school minimaal hetzelfde bedrag bijdraagt als de gevraagde subsidie.

Met de subsidie wil het fonds de cultuureducatie stimuleren binnen het vmbo, vso en pro. Scholen kunnen het geld gebruiken om – in samenwerking met culturele instellingen – culturele activiteiten (door) te ontwikkelen, uit te voeren en te verankeren in het curriculum, ter bevordering van de (culturele) ontwikkeling van leerlingen.

De subsidie is voor projecten van maximaal drie schooljaren, waarbij in minstens twee schooljaren activiteiten met leerlingen plaatsvinden.

Op de website cultuurparticipatie.nl/aandeslag staat alle relevante informatie over de subsidieregeling, inclusief een handig stappenplan en een lijstje met tips. Bij vragen kunt u contact opnemen met het Fonds voor Cultuurparticipatie via 030-233 60 30. 

Subsidie aanvragen
U kunt tot 1 november 2019 subsidie aanvragen via de website van het Fonds voor Cultuurparticipatie (zie het kopje ‘Hoe werkt het’). Binnengekomen aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst.

In 2020 volgt opnieuw een (laatste) subsidieronde.

Bron: www.vo-raad.nl

Regeling subsidie zij-instroom blijft in 2019 ongewijzigd

Onderwijsministers Van Engelshoven en Slob hebben in de Regeling subsidie zij-instroom van 23 januari 2019 de beschikbare budgetten voor het jaar 2019 bekendgemaakt.

In de regeling is aangegeven dat de verdeling van de budgetten voor de sectoren gelijk is gebleven ten opzichte van de beschikbare budgetten in 2018. Net als de voorgaande jaren bedraagt de subsidie per zij-instromer 20.000 euro.

Downloads en links
Regeling subsidie zij-instroom

Bron: www.avs.nl

Energiebesparende maatregelen nemen? Check de tips en ervaringen van collega’s

Voor schoolbesturen en huisvestingsmedewerkers die nadenken over het nemen van energiebesparende maatregelen, is nu een webpagina van “Bouwstenen voor Sociaal” beschikbaar met tips en ervaringen van andere scholen. Het gaat dan bijvoorbeeld om het aanschaffen van een energieregistratiesysteem of zonnepanelen. Zijn dit soort maatregelen efficiënt, waar moet u op letten als u met de maatregel aan de slag gaat en wat zijn de do’s en don’ts?

Deze informatie kan scholen helpen bij het kiezen van en uitvoering geven aan maatregelen op het vlak van energiebesparing. Er is al veel technische informatie beschikbaar als het gaat om energiebesparing, maar deze is vooral afkomstig van leveranciers en gericht op woningen. Hier gaat het juist om de niet-technische ervaringen, en over toepassing bij maatschappelijk vastgoed. De webpagina kan zo een aanvulling zijn op al bestaande informatie.

Bekijk de pagina met ervaringen en tips

De pagina is behalve voor schoolgebouwen ook bedoeld voor buurt-, zorg- en sportaccommodaties.

Ervaringen delen
Doel is dat schoolbesturen en huisvestingsmedewerkers op de pagina van “Bouwstenen voor Sociaal” hun praktijkervaringen en tips blijven uitwisselen in een zogenaamde estafette. Heeft u zelf een ervaring en/of tips die nuttig kunnen zijn voor collega’s? U kunt deze dan delen via de webpagina van Bouwstenen voor Sociaal. 

Agenda Maatschappelijk Vastgoed 2019
De estafette met praktijkervaringen is een eerste resultaat van de Agenda Maatschappelijk Vastgoed 2019, waarin duurzaamheid met stip op één staat.
Lees meer in het nieuwsbericht over de agenda.

Bron: www.vo-raad.nl

PO-Raad roept op: registreer het lerarentekort

Voor sommige scholen is het al een onmogelijke opgave, voor andere wordt het steeds moeilijker: het vinden van voldoende leraren voor de klas. Zeker in tijden van een griepgolf en opgedroogde vervangingspools. Hierdoor zoeken scholen noodgedwongen naar creatieve oplossingen. Ze zetten bijvoorbeeld gepensioneerden of een ouder met lesbevoegdheid voor de klas. De PO-Raad roept schoolbesturen op om het tekort aan leraren via www.lerarentekortisnu.nl te registreren.

Waarom is registreren zo belangrijk?
Scholen zijn wettelijk verplicht om een melding te maken bij DUO wanneer er een klas naar huis wordt gestuurd. Maar er wordt geen melding gemaakt wanneer scholen tijdig vervanging kunnen organiseren. Deze gegevens zijn dan ook onvoldoende inzichtelijk.

Alleen door de tekorten centraal te registreren, ontstaat een goed beeld van waar het lerarentekort speelt, hoeveel leerlingen het betreft en hoe de school het heeft opgelost. Bovendien wordt inzichtelijk hoeveel klassen en leerlingen er naar huis zijn gestuurd omdat er geen oplossing gevonden is. Hoe inzichtelijker het probleem, hoe beter hiervoor op landelijk niveau oplossingen kunnen worden gezocht.

De Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) en CNV Schoolleiders hebben hun achterban opgeroepen om in de week van 4 tot en met 8 februari geen vervanging te organiseren. Dit betekent dat er grotere kans is dat er klassen naar huis gestuurd worden. Ook in deze actieweek is het van belang om het tekort aan leraren te registreren.

Over lerarentekortisnu.nl 
Deze website is een initiatief van Eddy Erkelens, leraar primair onderwijs. In zijn vrije tijd beheert hij de website. Zijn doel: het lerarentekort in kaart brengen en de politiek bewegen tot investeringen.

Bron: www.poraad.nl

Meer invloed medezeggenschapsraad op financiën school

Ouders, leraren en leerlingen krijgen meer te zeggen over de financiën van een school in het basis- en voortgezet onderwijs. De medezeggenschapsraad moet voortaan akkoord gaan met de hoofdlijnen van de begroting van scholen. Dat heeft de ministerraad besloten op voorstel van minister Slob voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media.

De medezeggenschapsraad krijgt instemmingsrecht op hoofdlijnen van de begroting. Wat precies hoofdlijnen van de begroting zijn, wordt de komende tijd bepaald met verenigingen van schoolbestuurders, leraren, ouders en leerlingen. Uit onafhankelijk onderzoek is gebleken dat het vergroten van de invloed van de medezeggenschapsraad op de financiën, de medezeggenschapsraad helpt om een kritische partner te zijn.

Minister Slob: “Het is belangrijk voor de kwaliteit van het onderwijs dat ouders en leerlingen betrokken worden. Op dit moment hebben ouders, leraren en leerlingen via de medezeggenschapsraad niet voldoende te zeggen over de financiën van een school. Daarom pas ik de wet aan.” De wetswijziging moet op 1 januari 2021 in gaan.

Medezeggenschapsraad als kritische partner
Via de medezeggenschapsraad kunnen ouders, leraren en leerlingen meedenken over het beleid van de school. De medezeggenschapsraad heeft daarmee een belangrijke rol in een school. Als kritische partner kan het de bestuurder of schoolleider helpen de visie te scherpen, de koers te bepalen of bij te stellen. Door de wet te wijzigen krijgt de medezeggenschapsraad op dit punt meer te zeggen. De medezeggenschapsraad moet dan wel voldoende financiële kennis hebben. Daarom kan een medezeggenschapsraad gebruik maken van scholing en ondersteuning.

Bron: www.rijksoverheid.nl

Zoeken

Laatste Nieuws

CABO Ondersteunt