Hoe ziet uw pensioenbedrag eruit?

In MijnABP zijn de rekenmogelijkheden uitgebreid. U kunt uw pensioen hierdoor nog beter plannen. U bekijkt niet alleen op welke leeftijd u met pensioen wil, maar ook met welk bedrag.

Voorheen kon u met de scenario’s in MijnABP alleen variëren met pensioenbedragen bij een leeftijd van 63 of 64 jaar. Dat kan nu ook met andere leeftijden.

Snel inzicht in uw pensioenbedrag

Kies in MijnABP uit de volgende scenario’s en krijg snel inzicht in uw pensioenbedrag. U heeft de volgende keuzes:

  • Pensioen en AOW tegelijk
  • Eerder genieten: een zo hoog mogelijk bedrag tot uw AOW-leeftijd
  • Netto hetzelfde bedrag voor en na uw AOW-leeftijd

Bij de keuzes ‘netto hetzelfde bedrag’ en ‘eerder genieten’ vult u nu zelf een gewenste leeftijd in. Zo stemt u uw persoonlijke situatie af op uw pensioenbedrag. Uw keuze is pas definitief als u uw pensioen aanvraagt.

Bron: www.abp.nl

ABP moet pensioenen in 2020 zeer waarschijnlijk verlagen

De kans dat ABP de pensioenen volgend jaar moet verlagen is zeer waarschijnlijk. De actuele dekkingsgraad van ABP was op 31 augustus 88,6%. Daarmee komt hij onder de kritische grens van 94,3% die nodig is om de pensioenen op het huidige niveau te houden. De grilligheid van de rentestand – en daarmee de stand van de dekkingsgraad – maakt dat ABP de verlaging nog niet met zekerheid kan aankondigen, maar er wel heel serieus rekening mee houdt.

Belangrijke datum is 31 december 2019. Als op die dag de dekkingsgraad niet minimaal op 94,3% staat, dan moet ABP de pensioenen verlagen. In dat geval zal de verlaging ingaan in oktober 2020. Ook bestaat een aanzienlijke kans dat in 2021 een volgende verlaging nodig is.

Merkbaar in portemonnee

Als ABP moet verlagen, dan merken gepensioneerden dit meteen in hun portemonnee. Ook voor de deelnemers die nu pensioen opbouwen of hebben opgebouwd, wordt het pensioen verlaagd. Volgens een schatting – gebaseerd op de huidige situatie- bedraagt een verlaging tussen de 0,5% en de 1,5% van het bruto pensioen.

ABP wil onnodige verlaging voorkomen

Wij begrijpen dat dit voor onze deelnemers een zeer zorgelijke ontwikkeling is. En we vinden dat onze deelnemers meer zouden moeten profiteren van de goede rendementen op hun pensioengeld (alleen al dit jaar is er 50 miljard euro verdiend). Het is dan ook zaak dat er met man en macht wordt gewerkt aan een nieuw pensioencontract met nieuwe regels. Die nieuwe regels zouden we ook nu al moeten toepassen om onnodige verlagingen te voorkomen. Wij zullen al onze kennis inzetten om bij te dragen aan een spoedige uitwerking van de afspraken uit het pensioenakkoord van deze zomer.

Inmiddels zijn er tientallen andere pensioenfondsen die rekening moeten houden met het risico van een verlaging van de pensioenen. Er wordt dan ook veel druk op minister Koolmees uitgeoefend om te bekijken of de verlaging kan worden voorkomen.

Via onze website houden wij u op de hoogte van ontwikkelingen en de financiële situatie.

Bron: www.abp.nl

Basisscholen hebben minder reserves dan vorig jaar

Basisscholen laten veel minder geld op de plank liggen. Besturen hielden vorig jaar 5,9 miljoen euro over op een begroting van een kleine 11 miljard. In 2017 was het overschot ruim 106 miljoen op ruim 10 miljard begroting. Dit blijkt uit cijfers van DUO.

De hoge reserves stuitten eind vorig jaar nog op kritiek van de onderwijsministers Slob en Van Engelshoven. Zij vroegen zich af of het geld dat de scholen in reserve houden nog wel in verhouding staat tot de risico’s die ze lopen. “Sparen mag geen doel op zich worden”, schreven ze aan de Tweede Kamer. De hoge opgebouwde reserves zouden in contrast staan met de vraag om extra geld in de strijd tegen de werkdruk en het lerarentekort.

Scholen hebben het afgelopen jaar nu dus meer geld uitgegeven. Dit komt, volgens de PO-Raad, grotendeels doordat de sector 70 miljoen heeft geïnvesteerd in de cao die vorig jaar is afgesloten. De overige uitgaven verschillen uiteraard per bestuur. Er is geld gegaan naar het lerarentekort bijvoorbeeld, zoals naar dure uitzendbureaus, of er zijn extra investeringen gedaan in lesmateriaal.

Een belangrijke reden voor grote reserves is volgens hoogleraar onderwijsarbeidsmarkt Frank Cörvers, meldt Trouw, de ‘onzekere en onduidelijke bekostigingsregels’.

Downloads en links

‘Basisscholen potten veel minder geld op’
Basisscholen laten het geld weer rollen
Scholen laten miljarden voor onderwijs op de plank liggen (dec 2018)

Bron: www.avs.nl

Schoolbesturen kunnen zich tot en met 31 oktober inschrijven voor raamcontract met WWplus

Schoolbesturen in het primair onderwijs kunnen zich nog tot en met 31 oktober inschrijven voor het raamcontract van de PO-Raad met WWplus. Dit garandeert een goede en continue uitvoering van de bovenwettelijke regelingen. Als jouw schoolbestuur hierover geen informatie heeft ontvangen, kun je contact opnemen met de Helpdesk van de PO-Raad.

In de cao voor het primair onderwijs is een aantal uitkeringen opgenomen waar oud-werknemers aanspraak op kunnen maken, zoals WOPO en ZAPO. Sinds 1 januari 2019 is de uitvoering daarvan gedecentraliseerd. Schoolbesturen ontvangen het geld daarvoor in de lumpsum en zijn zelf verantwoordelijk voor het opdrachtgeverschap van de uitvoering van de regelingen. Je kunt daarbij gebruik maken van het raamcontract met WWplus.

Als je geen gebruik wil maken van het raamcontract, moet je zelf zorgen voor de uitvoering van de regelingen. Je moet dan zelf contracten afsluiten met UWV en DUO en zelf een uitvoerder zoeken. Dat kan, maar is een hele last voor de organisatie. De PO-Raad adviseert schoolbesturen daarom om gebruik te maken van het raamcontract.

Schoolbesturen die zich wel hebben aangemeld voor het raamcontract, maar daar volgend jaar geen gebruik meer van willen maken, kunnen hun inschrijving voor 1 december 2019 schriftelijk opzeggen.

Lees ook: Schoolbesturen verantwoordelijk voor uitvoering bovenwettelijke uitkeringen

Bron: www.poraad.nl

Nieuw aanbod aanpak ziekteverzuim

Voion biedt dit schooljaar ondersteuning bij de aanpak van het ziekteverzuim door scholen te adviseren over het verbeteren van het verzuimbeleid en hen te begeleiden bij het opstellen van een actieplan dat tot een verzuimverlaging leidt.

Duurzaam effect
Voion heeft een enquête gehouden onder P&O-adviseurs over de behoefte aan ondersteuning bij het ziekteverzuim(beleid) op scholen. Naar aanleiding van de uitkomsten is hen aangeboden om met een adviseur te sparren over de aanpak van het ziekteverzuim. Naar aanleiding van de overwegend positieve ervaringen van de scholen die hier gebruik van hebben gemaakt, is nu besloten om een aanbod te doen aan scholen dat moeten leiden tot een meer integrale en planmatige aanpak van het ziekteverzuim met een duurzaam effect op het verbeteren van de inzetbaarheid van werknemers.

Een actieplan in 7 stappen
Wilt u (meer) grip krijgen op het ziekteverzuim in uw organisatie? Maak dan nu gebruik van het aanbod om met behulp van advies van een specialistische adviseur van Voion een concreet actieplan ziekteverzuim op te stellen en uit te voeren. Meer weten over de 7 stappen, de rol van de school en de begeleiding door de adviseur van Voion? Bekijk de flyer actieplan ziekteverzuim.

Aanvraag
De begeleiding bij de opstelling en uitvoering van een actieplan ziekteverzuim is een tijdelijk aanbod van Voion voor een beperkt aantal scholen. Wilt u graag gebruik maken van dit aanbod? Neem dan contact met ons op via ons servicecenter, tel: 045 – 579 60 24 of stuur een e-mail naar info@voion.nl. Vermeld in de mail a.u.b. uw naam, de naam van de school, de plaatsnaam en het telefoonnummer. De adviseur neemt dan zo spoedig mogelijk contact met u op.

Ziekteverzuimcijfers
De verzuimcijfers per school zijn beschikbaar via de Verzuimbenchmark-VO. In de verzuimbenchmark kunnen scholen de meldingsfrequentie en het verzuimpercentage vergelijken met dat van – qua type overeenkomstige –  andere scholen.

Bron: www.voion.nl

Bezwaar maken nu ook online mogelijk

Bent u het niet eens met een beslissing die wij hebben genomen? Dan kunt u bezwaar maken. Dat kon u al per post doen, maar nu ook via het werkgeversportaal.

Vragen over onze beslissing?

Als u het niet eens bent met onze beslissing, dan kunt u het best eerst contact met ons opnemen. U vindt onze contactgegevens op Klantenservice werkgevers. Telefonisch bezwaar indienen is niet mogelijk, maar de medewerker kan wel vragen beantwoorden over het indienen van een klacht of een bezwaar.

Zo maakt u online bezwaar

In onze beslissingsbrief staat of u bezwaar kunt maken en wanneer u uiterlijk het bezwaar moet indienen. Om online bezwaar te maken logt u in op het werkgeversportaal via Bezwaar maken. Daar leest u welke gegevens u nodig heeft bij het invullen. Wilt u dat iemand anders namens u bezwaar maakt? Dan kunt u iemand machtigen. U moet deze gemachtigde dan wel toegang geven tot uw account op het werkgeversportaal. Vanaf 1 november 2019 is inloggen op het werkgeversportaal alleen nog mogelijk met eHerkenning.

Bron: www.uwv.nl

Actuele regionale arbeidsmarktanalyses vo

Opleidingenfonds Voion heeft 18 regionale arbeidsmarktanalyses, waaronder voor de G4, gepubliceerd op zijn website. Deze analyses geven inzicht in de ontwikkelingen van de vraag naar en het aanbod van leraren en de onvervulde vraag in regio’s.

Uit de analyses blijkt onder andere dat het aantal leerlingen de komende jaren in nagenoeg alle regio’s zal dalen. Zo wordt in Drenthe-Overijssel tussen 2019 en 2024 een daling van 7,7 procent verwacht. In de G4 en in Zuid-Holland (Noord en Zuid) zal het aantal leerlingen nog wel toenemen.

Lerarentekort
Ondanks de krimp in veel regio’s, worden er de komende jaren toch in alle regio’s tekorten aan leraren verwacht. Het tekort verschilt wel per regio. Zo wordt in Zeeland in 2024 een tekort van 23 fte verwacht, terwijl het tekort in Zuid-Holland-Zuid in hetzelfde jaar oploopt tot 162 fte. De tekorten concentreren zich in veel regio’s rond enkele specifieke vakken, zoals Duits, wiskunde en natuurkunde.

Scenariomodel-VO
Inzicht in de regionale arbeidsmarktsituatie geeft een goed vertrekpunt voor het voeren van goed strategisch personeelsbeleid. Het Scenariomodel-VO geeft het schoolbestuur inzicht in de benodigde formatie per vak voor de komende jaren. Het instrument zet leerlingenprognoses op basis van cijfers van DUO, het CBS en het Planbureau voor de leefomgeving af tegen de personeelsgegevens van de school. Zo wordt per vak duidelijk of er in de toekomst sprake zal zijn van over- of ondercapaciteit, zowel op school- als bestuursniveau.

Regionale samenwerking
Voor een aantal scholen zijn de arbeidsmarktontwikkelingen al aanleiding geweest om op personeelsgebied de samenwerking met andere scholen in de regio op te zoeken. Samen kunnen ze beter inspelen op de veranderende vraag naar personeel in de regio. Om scholen te ondersteunen bij een goed functionerende regionale arbeidsmarkt heeft Voion de ‘handreiking regionale samenwerking op personeelsgebied’ ontwikkeld.

Downloads en links

18 regionale arbeidsmarktanalyses
Scenariomodel VO
Handreiking regionale samenwerking op personeelsgebied
Meer informatie (Voion)

 

Bron: www.avs.nl

Aanpak tekorten

Op 11 september 2019 is bekendgemaakt dat er structureel 285 miljoen euro beschikbaar is voor de arbeidsvoorwaarden in het primair onderwijs. Minister Slob roept de sociale partners op om afspraken te maken over de besteding van dit geld. Ook worden de subsidieplafonds voor de regeling zij-instromers en de regionale aanpak van het lerarentekort verhoogd. Hoewel de eerste resultaten van dit soort maatregelen zichtbaar zijn, blijft de inzet van alle betrokkenen nodig.

Leraren, scholen en schoolbesturen leveren grote inspanningen om oplossingen te vinden voor het tekort aan leraren. Vooral op scholen in de Randstad is sprake van grote tekorten die in deze tijd van krapte op de arbeidsmarkt niet meteen zijn op te lossen. Het kabinet erkent de problemen en zet zich in om de tekorten tegen te gaan. In hun brief aan de Tweede Kamer van 11 september 2019 schrijven de ministers Slob en Van Engelshoven dat het kabinet structureel 285 miljoen euro beschikbaar stelt voor de arbeidsvoorwaarden in het primair onderwijs.

Dit geld is het gevolg van de zogenoemde loonbijstelling, een maatregel om de arbeidsvoorwaarden in de publieke sector te kunnen laten meebewegen met die van werknemers van bedrijven. Het is aan werkgevers en werknemers aan de cao-tafel om afspraken te maken over de besteding van dit geld. Minister Slob roept de sociale partners op om hierover snel afspraken te maken.

Zij-instromers en herintreders
In 2018 en 2019 kregen leraren in het primair onderwijs een salarisverhoging van gemiddeld 9,5 procent, onder meer dankzij de extra investering van 270 miljoen euro vanuit het regeerakkoord. Ook wordt geïnvesteerd in het aantrekkelijk maken van het beroep van leraar. De eerste positieve effecten van deze aanpak zijn zichtbaar. Leraren merken dat de werkdruk omlaag is gegaan dankzij een forse investering, vanaf het huidige schooljaar 333 miljoen euro oplopend tot 430 miljoen euro. Jaarlijks komen honderden nieuwe leraren voor de klas, mede dankzij subsidies voor zij-instromers (20.000 euro per zij-instromer) en herintreders (2500 euro per herintreder). Om alle aanvragen voor zij-instroomtrajecten te kunnen honoreren, wordt het subsidieplafond verhoogd. Tot 15 oktober kunnen aanvragen worden gedaan voor bekostiging in kalenderjaar 2019. Aanvragen die daarna binnenkomen wordt begin 2020 beoordeeld en bekostigd (uiterlijk 1 maart).

Pabo aantrekkelijker
Het aantal studenten dat met de pabo begint, is gestegen. Vorig jaar was de toename 11 procent. Ook dit jaar wordt een groei verwacht. Lerarenopleidingen zijn bovendien aantrekkelijker gemaakt door de halvering van het collegegeld in de eerste twee jaar. Lerarenopleidingen en gemeenten werken nauwer samen om het tekort op regionaal niveau aan te pakken. Hier wordt in totaal 18,7 miljoen euro subsidie voor gegeven. De vier grote steden krijgen elk 1 miljoen euro voor de aanpak van het lerarentekort.

Bron: www.rijksoverheid.nl

Onderzoek naar doelmatigheid en toereikendheid bekostiging

Alle schoolbesturen in het primair en voortgezet onderwijs hebben een uitnodiging ontvangen om mee te doen aan een verkennend onderzoek naar de doelmatigheid en toereikendheid van de bekostiging primair en voortgezet onderwijs. Bestuurders, (locatie)directeuren en leraren kunnen een enquête invullen via de website www.onderzoekbekostigingpovo.nl.

Uw medewerking aan dit onderzoek in opdracht van OCW is belangrijk. Aanleiding is een toezegging van minister Slob aan de Tweede Kamer. De resultaten worden in maart 2020 bekendgemaakt.

Bron: www.rijksoverheid.nl

Zoeken

Agenda

Algemene vergadering Coöperatie CABO U.A.


 • Maandag 20 januari 2020, van 15.30 uur tot 17.00 uur. Locatie: kantoor CABO
 • Maandag 22 juni 2020, van 15.30 uur tot 17.00 uur. Locatie: kantoor CABO 

Regionale besturen bijeenkomst CABO-PON

   
 • Donderdag 10 oktober 2019
 • Woensdag 29 januari 2020
 • Donderdag 23 april 2020
 • Dinsdag 16 juni 2020

Laatste Nieuws

CABO Ondersteunt