Bedrijfsvoering CABO: maatregelen i.v.m. het Corona virus

Aan alle leden van Coöperatie CABO en hun medewerkers.

Onze regering heeft maatregelen getroffen en aanbevelingen gedaan, om de verspreiding van het
coronavirus te beperken.

Uiteraard nemen wij hierin ook onze verantwoordelijkheid.
Wij hebben besloten om vanaf vandaag (16 maart 2020) allemaal thuis te werken, tot nader bericht.

Al onze medewerkers hebben een laptop en kunnen vanuit huis veilig inloggen op onze systemen.
Ook onze leden kunnen gebruik blijven maken van deze systemen, via de gebruikelijke inlogprocedure.

Ons kantoor is vanaf morgen (17 maart 2020) uitsluitend op dinsdag en donderdag open tussen
10.00 uur en 12.00 uur. Het managementteam en onze ICT’ers zijn dan aanwezig.

Wij hebben geborgd dat alle belangrijke processen en de ondersteuning van onze leden doorgaan.
De salarisadministratie en de financiële administratie vinden al volledig digitaal plaats.
Ook alle betalingen worden gedaan: salarisbetalingen, afdrachten, voorschotten, inkoopfacturen en
losse betalingen.
Accountantscontroles vinden voorlopig niet op ons kantoor plaats, maar kunnen wel doorgaan,
omdat alle controledossiers door ons volledig digitaal worden aangeleverd bij de controlerende
accountants.

Onze medewerkers zijn per mail bereikbaar. Daarnaast zijn ze telefonisch bereikbaar op hun directe
nummer. Dit nummer is te vinden op onze website – Over CABO – Ons Team.

In- en uitgaande post wordt tijdens onze openingstijden op dinsdag en donderdag verwerkt.

Al het interne en externe overleg wordt verplaatst, of vindt plaats via telefoon of anderszins digitaal.
In principe vindt er geen fysiek overleg plaats met onze leden noch met andere externe partijen.

Wij vertrouwen erop dat we u voldoende hebben geïnformeerd.
Mocht u nog vragen hebben, stel ze gerust.

Het coronavirus: worden mijn vervangingskosten vergoed?

Het antwoord hierop is ja. Het bestuur van het Vervangingsfonds (Vf) heeft besloten dat vervanging van werknemers, die in verband met het coronavirus uit voorzorg thuis blijven, wordt vergoed door het Vf.

Hoe kan ik dit declareren?

Voor het indienen van deze kosten gebruikt u de tool voor externe declaraties in MijnVf. Bij de declaratie moet u een verklaring bijvoegen, waaruit blijkt dat de werknemer die is vervangen uit voorzorg thuis is gebleven. Voor werknemers die zich ziek hebben gemeld hoeft u niet de tool te gebruiken, deze kunnen via de maandelijkse gegevenslevering worden meegenomen.

Dit besluit is van kracht, totdat de grootste gevolgen van het coronavirus voorbij zijn. Het Vervangingsfonds volgt hierin de richtlijnen van het RIVM en zal u waar mogelijk op de hoogte houden van verdere ontwikkelingen.

Bron: www.vfpf.nl

Aan de slag met Gezonde School

Elke school in Nederland kan Gezonde School worden en werken met de Gezonde School-aanpak. Dit voorjaar kunnen honderden scholen gebruik maken van twee regelingen, waardoor werken aan een gezonde leefstijl op school nog makkelijker wordt.

Ondersteuningsaanbod Gezonde School

Van 9 maart tot en met 20 april 2020 kunnen alle scholen in het po, vo en mbo belangstelling kenbaar maken voor ondersteuning via het Ondersteuningsaanbod Gezonde School en de Stimuleringsregeling Gezonde Relaties & Seksualiteit. In totaal kunnen 530 scholen gebruik maken van het Ondersteuningsaanbod Gezonde School en 250 scholen van de Stimuleringsregeling Gezonde Relaties & Seksualiteit. Scholen kunnen voor beide regelingen hun belangstelling kenbaar maken via een account op www.mijngezondeschool.nl. Bij over-inschrijving gelden toekenningscriteria. Scholen die belangstelling kenbaar hebben gemaakt horen in mei of zij daadwerkelijk van de extra ondersteuning gebruik kunnen maken.

Meer weten?

 • Kijk hier voor meer informatie over het Ondersteuningsaanbod Gezonde School
 • Kijk hier voor meer informatie over de Stimuleringsregeling Gezonde Relaties & Seksualiteit
 • Wil je de nieuwsbriefspecial over het Ondersteuningsaanbod en de Stimuleringsregeling ontvangen en heb je je nog niet aangemeld voor de Gezonde School nieuwsbrief? Inschrijven kan hier.

Heb je na het lezen van de informatie op de website nog vragen? Mail dan naar info@gezondeschool.nl

Bron: www.poraad.nl

Verzamelbericht coronavirus: info over les op afstand, bijeenkomsten en ondersteuning PO-Raad

Op veel plekken wordt gezocht naar manieren waarop het schoolproces zoveel mogelijk door kan gaan. De PO-Raad ziet veel bereidheid om oplossingen en ideeën met elkaar te delen. Voor het vinden en delen van informatie en tips voor bestuurders, schoolleiders en leraren verwijzen we naar de volgende kanalen:

 • Q&A van de Rijksoverheid voor onderwijs-gerelateerde vragen en antwoorden. Deze lijst wordt regelmatig geüpdatet.
 • Via lesopafstand.nl wordt beschikbare kennis vanuit Kennisnet en Wikiwijs gedeeld. Hier vind je tips en good practices. Ook lees je hier welke ondersteuning leveranciers nu bieden en hoe je als school om kunt gaan met het grote aanbod van dit moment.
 • edualdo.nl is de plek waar leraren elkaar online kunnen ontmoeten. Hier worden vragen en antwoorden met elkaar gedeeld over onder andere lesgeven op afstand.

Ondersteuning PO-Raad

De maatregelen van het kabinet hebben ook gevolgen voor de ondersteuning van de PO-Raad. Heb je een vraag? Onze helpdesk staat voor je klaar! Je kunt het beste een mail sturen naar helpdesk@poraad.nl. Voor acute zaken zijn de adviseurs van de helpdesk de komende tijd op werkdagen telefonisch bereikbaar van 08.30 tot 16.00.

Het kantoor van de PO-Raad is vanaf donderdag 19 maart tot nader order gesloten. De medewerkers werken vanuit huis door. Dit geldt ook voor onze receptiemedewerkers. Hierdoor kan het zijn dat de PO-Raad minder goed bereikbaar is de komende weken.

Bijeenkomsten PO-Raad

De PO-Raad annuleert alle bijeenkomsten tot en met maandag 6 april. Deze maatregel betreft ook de regiobijeenkomsten en de expertgroepen in deze periode. De komende weken bepalen we of bijeenkomsten na deze datum wel doorgaan. De PO-Raad spreekt daarnaast dagelijks met het ministerie van OCW en de andere onderwijspartners om ideeën op te halen en ondersteuning te bieden. Zo bespreken we onder andere hoe de opvang van leerlingen van ouders uit vitale sectoren geregeld kan worden en of er nog zaken nodig zijn voor het geven van afstandsonderwijs.

Bron: www.poraad.nl

Vooraankondiging: primair onderwijs gaat in 2021/2022 over op RIO

RIO staat voor Registratie Instellingen en Opleidingen. RIO is de nieuwe registratie waarmee onderwijsinstellingen de eigen organisatiestructuur en het eigen onderwijsaanbod kunnen registreren en beschikbaar stellen aan andere partijen.

RIO heeft als doel de administratieve lasten te verlichten en de informatie-uitwisseling in en over het onderwijs te verbeteren. Alle gegevens worden voortaan eenduidig geregistreerd volgens een structuur die de onderwijskundige werkelijkheid volgt. Andere partijen maken daar gebruik van, zoals OCW/DUO voor erkenning en bekostiging, de Inspectie van het Onderwijs voor toezicht, maar ook accountants, uitgevers en gemeentes.

Onderwijskundige én juridische werkelijkheid

De huidige registratie van onderwijsinstellingen verloopt voor een groot deel via BRIN. BRIN heeft vooral betrekking op de juridische werkelijkheid van erkenningen, licenties en bekostiging. BRIN biedt scholen onvoldoende ruimte wanneer scholen aanvullende informatie willen delen, zoals bijvoorbeeld de verschillende locaties van de scholen en het onderwijsaanbod. RIO zal BRIN gaan vervangen. In RIO komen de juridische en onderwijskundige werkelijkheid samen.

Het is de bedoeling dat RIO (uiteindelijk) in veel verschillende ketenprocessen wordt gebruikt als het gaat om gegevens over instellingen en opleidingen. Bijvoorbeeld onderzoek in het kader van toezicht, gemeentelijke websites, schoolgidsen en leermiddelenketen. Hierdoor wordt het uitwisselen van informatie eenvoudiger en efficiënter. Sinds afgelopen maand is RIO voor het vo en mbo beschikbaar. Het primair onderwijs zal in 2021/2022 volgen.

In de loop van 2020 zal er meer informatie volgen vanuit DUO. Of kijk op www.rio-onderwijs.nl

Bron: www.poraad.nl

Lerarencollectief officieel van start

Op maandag 2 maart is het Lerarencollectief officieel van start gegaan. Als beroepsgroep wil zij zich inzetten voor meer zeggenschap over het vakmanschap van leraren. De PO-Raad is positief en ondersteunt de oprichting van het Lerarencollectief.

Naast het verbeteren van de informatiepositie en meer inspraak van leraren, wil het lerarencollectief zich ook inzetten voor doorlopende professionalisering, beroepsstandaarden en bevoegdheden, het dichten van de kloof tussen opleiding en beroepspraktijk en een goede begeleiding van startende leraren. De PO-Raad staat achter de doelstellingen van het Lerarencollectief en vindt het belangrijk dat leraren nauw betrokken worden, goed geïnformeerd zijn en dat zij regie houden over de ontwikkeling van hun beroep.

Zo is de PO-Raad met het Lerarencollectief in gesprek om te kijken hoe we de rol van leraren binnen het concept ‘Samen Opleiden’ kunnen vergroten. Ook onderzoeken we de mogelijkheden voor cofinanciering van de contributie. Bijvoorbeeld vanuit het individuele professionaliseringsbudget uit de cao.

Samenwerken aan goed onderwijs 

De PO-Raad vindt dat de kwaliteit van de leraar een bepalende factor is voor de kwaliteit van het onderwijs. Maar aan de ontwikkeling van kinderen levert het hele schoolteam een bijdrage. Goed onderwijs vraagt om een nauwe samenwerking tussen onderwijsondersteunend personeel, leraren, schoolleiders en schoolbesturen.

Over het lerarencollectief

Het Lerarencollectief hoopt dat uiterlijk 1 augustus 15.000 leraren uit het primair onderwijs zijn aangesloten. Uiteindelijk hopen zij door te groeien naar tienduizenden leden. Op de website www.lerarencollectief.nl kunnen leraren terecht voor meer informatie of om lid te worden. Het Lerarencollectief is een initiatief van Jan van de Ven en Thijs Roovers. Zij hebben in 2017 PO in Actie opgericht. De PO-Raad wenst het Lerarencollectief een vliegende start toe.

Bron: www.poraad.nl

Mogelijk recht op pensioenaanvulling bij tweeverdieners

Bij de regeling ‘samenvallende diensttijd’ hebben tweeverdieners recht op een aanvulling van het pensioen, als beide werknemers vóór 1 januari 1995 tegelijkertijd pensioen opbouwden bij ABP. ABP kent die aanvulling in principe automatisch toe als deze werknemers de AOW-leeftijd bereiken. Ook tweeverdieners die vóór 1 januari 1995 tegelijkertijd bij ABP en een ander pensioenfonds opbouwden, hebben mogelijk recht op een aanvulling.

De toekenning van de aanvulling voor tweeverdieners gaat in principe automatisch goed. Dit geldt voor 190.000 gevallen. Bij 6.600 deelnemers is het vorig jaar misgegaan. Dat is ABP nu aan het herstellen. Medio 2020 verwacht het pensioenfonds klaar te zijn met de herstelactie.

Pensioenopbouw bij andere pensioenuitvoerders
Ook als een partner vóór 1 januari 1995 bij een andere pensioenuitvoerder pensioen opbouwde, terwijl de ander in diezelfde periode bij ABP pensioen ontving, is er mogelijk recht op een aanvulling. Dit kan eenvoudig aangevraagd worden via een formulier.

Downloads en links

Formulier ‘samenvallende diensttijd’
Meer informatie over aanvulling pensioen

Bron: www.avs.nl

Hulp om schoolgebouwen het Klimaatakkoord te laten halen

Scholen die actief (willen) werken aan doelen uit het Klimaatakkoord, bijvoorbeeld door het verduurzamen van hun gebouwen, kunnen aankloppen bij Kenniscentrum Ruimte-OK voor ondersteuning vanuit het programma ‘Scholen op Koers naar 2030’. Het programma is opgezet in afstemming met de PO-Raad, VO-raad en VNG en helpt scholen onafhankelijk met expertise.

Scholen kunnen een begeleidingstraject doorlopen voor het opstellen van een integrale aanpak door gemeenten en schoolbesturen. Na een startbijeenkomst weten scholen en gemeente wat hun totale opgave inhoudt, hoe ze hier samen in verder komen en wat ze nodig hebben om met de verduurzamingsopgave aan de slag te gaan. Een handzaam koersdocument wordt na afloop van de bijeenkomst opgesteld. Ook worden instrumenten ingezet waarmee de sector al bekend is. Denk aan het Integraal Huisvestings Plan, het Kwaliteitskader Huisvesting, de Beslisboom Verduurzaming Scholen of de Tool waarmee het CO2-reductiepad inzichtelijk te maken is.

Het programma Scholen op Koers naar 2030 is onderdeel van het landelijk initiatief Kennis-en-Innovatieplatform Maatschappelijk Vastgoed. Het gezamenlijke doel is om maatschappelijk vastgoed in de sectoren Onderwijs, Zorg, Monumenten én Sport op weg te helpen om de verduurzaming in gang te zetten.

Meer informatie over het programma? Kijk op www.scholenopkoersnaar2030.nl of stuur een mail naar info@ruimte-ok.nl.

Bron: www.vo-raad.nl

Voortgang cao-onderhandelingen: trage vorderingen

De onderhandelingen over een nieuwe cao vorderen traag. In de afgelopen weken is regelmatig met de onderwijsbonden overleg gevoerd om tot oplossingen te komen. In kleine stappen wordt voortgang geboekt maar het lukt tot nu toe nog niet om tot een acceptabele overbrugging van de verschillen te komen. Volgende week komen de onderhandelingsdelegaties weer bijeen.

In de onderhandelingen met de bonden staat een diversiteit aan onderwerpen op de agenda. Naast loon zijn dat onder andere de ketenbepaling, het convenant werkdrukverlichting en personeelstekorten, de beschikbaarheidstabel en taakbeleid. Andere belangrijke thema’s zijn de gevolgen van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (WNRA) en de schoolleiders.

Bron: www.vo-raad.nl

 

Internetconsultatie vereenvoudiging bekostiging primair onderwijs

Scholen voor het basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs krijgen vanaf 1 januari 2023 één basisbedrag per leerling en school. Schoolbesturen kunnen dit geld naar eigen inzicht besteden. Ook wordt het volledige bedrag vanaf dat moment per kalenderjaar vastgesteld, zodat de volledige bekostiging op hetzelfde moment bekend is. Dit staat in het wetsvoorstel Vereenvoudiging bekostiging po.

Het doel achter dit wetsvoorstel is om de bekostiging duidelijker, eenvoudiger en voorspelbaarder te maken. Met een rekenmodel kan het nieuwe basisbedrag per school en per schoolbestuur berekend worden. Er wordt in het wetsvoorstel uitgegaan van een overgangsfase van 3 jaar.

Er is een internetconsultatie uitgezet. De AVS doet een zeer dringend beroep op schoolleiders om hier gebruik van te maken, omdat de bekostiging voor de toekomst van belang is. Deze internetconsultatie staat tot en met 15 april 2020 open.

Geef je mening via https://www.internetconsultatie.nl//vereenvoudiging
Na deze consultatie gaat het wetsvoorstel naar de Tweede en Eerste Kamer. Als die akkoord gaan, gaat het voorstel op z’n vroegst op 1 januari 2023 in.

Er is een infographic gemaakt waarin de belangrijkste wijzigingen van het wetsvoorstel worden weergegeven.

Downloads en links

Ga naar de internetconsultatie
Herverdeeleffectenmodel en totstandkoming bedragen voor de vereenvoudiging bekostiging PO (rekenmodel)

Infographic (pdf)

Bron: www.avs.nl

Zoeken

Agenda

Algemene vergadering Coöperatie CABO U.A.


 • Maandag 22 juni 2020, van 15.30 uur tot 17.00 uur. Locatie: kantoor CABO 

Regionale besturen bijeenkomst CABO-PON

   
 • Donderdag 23 april 2020
 • Dinsdag 16 juni 2020

Laatste Nieuws

CABO Ondersteunt