Nieuws

Nieuws

CABO zoekt collega’s!
Ben of ken jij iemand die bij ons zou willen werken als medewerker personeels- en salarisadministratie? Kijk dan snel op onze website voor de vacature. Bron: www.cabo.nl
Veel problemen met de gegevenslevering personeel niet in loondienst
Schoolorganisaties ondervinden problemen met de gegevenslevering personeel niet in loondienst (PNIL). PO-Raad en VO-raad ontvangen veel vragen en klachten en hebben hierover contact met OCW. Schoolorganisaties in het primair en voortgezet onderwijs geven aan dat er onvoldoende tijd is om de administratie zodanig in te richten dat gegevenslevering daadwerkelijk mogelijk ...
Scherper toezicht op basisvaardigheden – PO/VO
De Inspectie van het Onderwijs gaat het komende schooljaar al scherper toezien op de basisvaardigheden taal, rekenen en burgerschap. Ook worden de hersteltermijnen voor scholen verkort. Dit zijn maatregelen ‘in het kader van de lat omhoog’, schrijven de ministers van Onderwijs aan de Tweede Kamer. De nieuwe toezichtkaders lopen alvast ...
Checklist ‘Wegwijs in uw pensioen’ is verbeterd
Werknemers gaan in of uit dienst, gaan meer of minder werken of krijgen misschien te maken met arbeidsongeschiktheid. Vaak heeft dit gevolgen voor hun pensioen. Wie moet wat regelen? In de Checklist ‘Wegwijs in uw pensioen’ vindt u snel en makkelijk antwoord op belangrijke vragen over pensioen en wat uw ...
ABP: Hogere dekkingsgraad. Wat doet dit met de premie?
Onze financiële positie is in het 2e kwartaal van 2022 flink verbeterd. De actuele dekkingsgraad van ABP steeg met 5,3% naar 122,7%. Wat betekent dit voor de premie in 2023? En komt er opnieuw een verhoging van de pensioenen aan? Gevolgen voor de premie De premieprognose voor 2023 is bekend gemaakt. De ...
Cyberverzekering must voor scholen – PO/VO
In de top van onmisbare verzekeringen voor scholen staat de cyberverzekering op nummer 1, meldt Henri Damen van onze verzekeringspartner Aon. Een bestuurdersaansprakelijkheids-  of bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering geeft geen dekking tegen cybercrime of datalekken, terwijl bestuurders en ook toezichthouders daar wel op kunnen worden aangesproken. ‘Daarom is een cyberverzekering écht een must. ...
Bekostigingsbedragen voor het kalenderjaar 2023 bekend
Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft de bekostigingsbedragen van 2023 eerder bekendgemaakt. Zo kunnen schoolorganisaties beter hun bekostiging van 2023 begroten. OCW loopt hiermee vooruit op de officiële publicatie van de eerste regeling bekostiging 2023 in november. Door de automatische prijsbijstelling worden deze bedragen eind september nog ...
Prinsjesdag: Investeringen in onderwijs zoals afgesproken
Wat het kabinet in de onderwijsbegroting van de Miljoenennota aangeeft was al eerder dit jaar afgesproken met de onderhandelingspartners waaronder de AVS in het Onderwijsakkoord en de bijbehorende Werkagenda. “Wij zijn dan ook blij dat OCW hier samen met de sector voortvarend mee aan de slag gaat.” Aldus AVS-voorzitter Karin ...
STAP-budget al binnen enkele uren op – PO/VO
Op 1 november is de volgende mogelijkheid om een STAP-budget aan te vragen. Het geld dat beschikbaar was voor de aanvraagperiode die op 1 september begon, was op die dag binnen enkele uren al op nadat ruim 44.000 mensen een aanvraag hadden gedaan. Dat meldt het UWV. Het STAP-budget (Stimulering ...
“Uit onze gebouwen lekt behalve energie ook kennis weg”
De onderwijsbegroting bevat geen verrassingen voor het primair onderwijs. De afgelopen weken ontstond er enige hoop op meer financiële ruimte voor renovatie of vervanging van schoolgebouwen, maar daar lijkt het kabinet nog een extra jaar over te willen nadenken. “En dat is spijtig. Omdat we onderwijs moeten aanbieden in gebouwen ...
Onbelaste reiskostenvergoeding bedraagt € 0,21 per 2023
Het bedrag dat een werkgever per zakelijke kilometer onbelast kan vergoeden aan de werknemer stijgt per 1 januari 2023 voor het eerst sinds 2006. Het bedrag van € 0,19 per kilometer stijgt naar € 0,21 per kilometer. Per 1 januari 2024 stijgt dit verder naar € 0,22. Onder de regels ...
Vrije ruimte WKR stijgt per 2023 naar 1,92%
De vrije ruimte van de werkkostenregeling (WKR) gaat per 1 januari 2023 waarschijnlijk omhoog naar 1,92% over de eerste € 400.000 van de fiscale loonsom. Dit staat op Prinsjesdag nog niet in het Belastingplan 2023, maar zal het kabinet in een nota van wijziging bij het Belastingplan opnemen. De inflatie ...
Werkwijzer Poortwachter vernieuwd
In de Werkwijzer Poortwachter zijn diverse teksten aangepast. Bijvoorbeeld over de re-integratie van werknemers met WSW-indicatie of beschut werk vanuit de Participatiewet. Ook is er een nieuwe versie van het addendum Poortwachter COVID-19. Welke werkgever is verantwoordelijk? Alle aanpassingen in de nieuwe versie van de werkwijzer zijn aangegeven met een ...
Maatregelen snellere WIA-beoordeling voor uw werknemer
Veel mensen wachten nu te lang op hun WIA-beoordeling. Wij nemen daarom vanaf dit najaar maatregelen om de wachttijd te verkorten. Zo is sneller duidelijk of uw werknemer een WIA-uitkering krijgt. Welke maatregelen nemen we dit najaar? 60-plussers die 2 jaar ziek zijn kunnen, als zij en hun werkgever dat ...
Definitieve regelingen bekostiging personeel en ondersteuning leerlingen gepubliceerd
Op 30 augustus zijn de definitieve regelingen bekostiging personeel PO en vaststelling bedragen voor ondersteuning van leerlingen in PO en VO (2021-2022 en 2022-2023) gepubliceerd in de Staatscourant. Deze informatie is vooral van belang voor besturen, maar is ook interessant voor directeuren. Op de website van de PO-Raad vind je ...
Nieuwe regionale arbeidsmarktanalyses
Op basis van de data van DUO van april 2022 heeft Voion nieuwe regionale arbeidsmarktanalyses gemaakt en toegevoegd aan de website. De analyses helpen schoolleiders en bestuurders om inzicht te krijgen in de meest recente werkgelegenheidsdata voor hun regio en te verwachten personeelstekorten in de toekomst, en hier vervolgens beleid ...
Adviesorganen anticiperen met scenario’s op coronamaatregelen
Onder coördinatie van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid hebben veertien adviesorganen aan de hand van een vijftal scenario’s de impact van corona op terreinen als zorg, cultuur sport, economie en wetgeving beschreven. Pijlers waarop deze scenario’s zijn gebouwd zijn immuniteit, vaccins, mutatie en menselijk gedrag. Waar zouden knelpunten kunnen ...
Aanpassingen in Reglement Pf per 1-8-2022
Vanwege de nieuwe cao PO en de wetgeving rondom de Modernisering van het Participatiefonds, hebben we enkele verwijzingen in het Reglement Pf 1-8-2022 tekstueel aangepast. In de voorwaarden voor de inspanningsverplichting is ook NOBCO toegevoegd als certificering van loopbaanprofessionals. Verwijzingen naar cao PO In de oorspronkelijk versie van het reglement ...
Stijgende energierekeningen zorgen ook voor problemen in primair onderwijs
De PO-Raad krijgt van meerdere schoolorganisaties signalen binnen over een extreme toename van de energierekening. Het gaat om stijgingen variërend tot 800%. De verhoogde energierekeningen worden nu betaald uit de reguliere bekostiging. Schoolorganisaties hebben twee mogelijkheden om energie in te kopen. Zo’n tachtig procent van de scholen doet mee aan ...
Ziekteverzuim VO in 2021 minimaal gezakt, maar langer verzuim
Het ziekteverzuim in het voortgezet onderwijs is in 2021 vergeleken met 2020 met 0,1 procentpunt gedaald. Onderwijzend en ondersteunend personeel is gemiddeld wel langer ziek. Voion heeft de verzuimcijfers van 2021 gepubliceerd en uitgesplitst naar personeels- en schoolkenmerken. De cijfers van 2020 en 2021 zijn moeilijk te vergelijken met voorgaande ...
Wat is er veranderd in wet- en regelgeving? Overzicht beschikbaar
Sinds 1 augustus 2022 zijn enkele regels voor het onderwijs veranderd. Er is een overzicht van de belangrijkste wijzigingen beschikbaar. Een van de onderwerpen van het overzicht is de modernisering van het Participatiefonds voor het primair onderwijs. U vindt hier een toelichting op de veranderingen in dit fonds. Een belangrijke wijziging voor het ...
Beschikking onderwijsachterstandsscores: toelichting op de berekening
Dit najaar ontvangen scholen die daarvoor in aanmerking komen de beschikkingen voor de onderwijsachterstandenbekostiging van kalenderjaar 2023. Deze beschikkingen zijn gebaseerd op de onderwijsachterstandsscores die het CBS eind juni heeft gepubliceerd. Door de actualisatie van de indicator voor onderwijsachterstanden en de overgang op kalenderjaarbekostiging is het mogelijk dat de achterstandsscores van uw ...
Subsidie tweede lerarenopleiding
Leraren die een tweede lerarenopleiding willen volgen, kunnen van 1 oktober tot en met 31 december 2022 een subsidie tweede lerarenopleiding aanvragen. Bevoegde leraren die instellingscollegegeld betalen voor een tweede lerarenopleiding, kunnen voor het eerste en tweede studiejaar afzonderlijk maximaal € 6000 subsidie krijgen. Alle informatie over de regeling en de voorwaarden ...
Subsidies expertisedeling nieuwkomers en onderwijshuisvesting Oekraïense leerlingen
Scholen met aantoonbare ervaring met nieuwkomersonderwijs kunnen van 15 september tot en met 15 oktober subsidie aanvragen om hun ervaring te delen met andere scholen. Daarnaast kunnen gemeenten vanaf 1 oktober een vergoeding aanvragen voor de kosten van het organiseren van tijdelijke onderwijshuisvesting voor leerplichtige ontheemde jongeren uit Oekraïne. Subsidie ...
Subsidie voor schoolleiders van buiten het onderwijs
Tot en met 15 oktober 2022 kunnen schoolbesturen in het primair onderwijs in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de kosten van de opleiding en begeleiding van schoolleiders van buiten het onderwijs. U kunt deze tegemoetkoming aanvragen bij DUS-I. Het doel van de regeling is besturen in het primair onderwijs te ...
Subsidie School en Omgeving
Het Programma School en Omgeving is gelanceerd. Coalities van scholen, gemeenten en lokale organisaties kunnen subsidie aanvragen voor de start of doorontwikkeling van een verrijkt aanbod om de kansen voor kinderen te vergroten. Dit kan tot en met 30 september 2022. In het programma ontwikkelen scholen, gemeenten, kinderopvangorganisaties, sport- en cultuuraanbieders en ...
Schoolbesturen claimen 600 miljoen van OCW – PO
Financieel adviseur Ronald Bloemers van VOS/ABB sloeg vorig jaar als eerste alarm over het enorme financiële gat dat het ministerie van OCW creëert met de vereenvoudiging van de bekostiging van het primair onderwijs. Inmiddels claimen 230 schoolbesturen in totaal circa 600 miljoen euro van het ministerie. OCW beweert dat met de vereenvoudiging ...
Cao Bestuurders Funderend Onderwijs: de hoofdpunten en wat nu?
De leden van zowel VTOI-NVTK (toezichthouders) als van VvOB (onderwijsbestuurders) hebben ingestemd met de Cao Bestuurders Funderend Onderwijs. Dat betekent dat er een nieuwe cao is en dat daarmee ook actie verlangd wordt van alle RvT’s met hun bestuurders. De hoofdpunten zijn: De twee cao’s (Cao Bestuurders PO 2020 en ...
Wat kan ik doen als UWV niet op tijd beslist?
Wij zijn verplicht om binnen een bepaalde periode een beslissing te nemen over uw aanvraag voor bijvoorbeeld een uitkering of subsidie. Deze periode staat in de ontvangstbevestiging die u na uw aanvraag heeft gekregen. Als wij niet op tijd beslissen, en als u geen brief heeft gekregen waarin staat dat ...
Scroll naar top