Nieuws

Nieuws

Reageer vóór 1 februari als u te kleine school wilt openhouden – PO
Als u als schoolbestuur voor een basisschool die vanwege de geringe omvang van rechtswege dicht zou moeten, een beroep wilt doen op een uitzonderingsgrond om deze school open te houden, moet u dat vóór 1 februari laten weten aan DUO. In het primair onderwijs gelden per gemeente verschillende opheffingsnormen. Hoe ...
Geef vóór 28 februari de leerlinggegevens door aan DUO
Schoolorganisaties moeten uiterlijk 28 februari 2023 hun jaarlijkse leerlinggegevens aanleveren bij DUO. Op deze 'prikdatum' stelt DUO de 1 februari-telling vast. De gegevens van teldatum 1 februari 2023 zijn bepalend is voor de bekostiging voor volgend kalenderjaar, 2024. Let op: voor regio noord en regio midden ligt de uiterste datum ...
Sneller financiële maatregelen bij onvoldoende kwaliteit
Wanneer de inspectie tekortkomingen heeft vastgesteld, is het belangrijk dat de onderwijskwaliteit snel  verbetert. Dit is in het belang van de leerlingen en studenten. Daarom geldt sinds 1 januari 2023 de aangepaste Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde onderwijsinstellingen. Voldoet een bestuur niet aan een herstelopdracht? Dan kan de inspectie een bekostigingssanctie ...
Basissubsidie maatwerkregeling ventilatie weer opengesteld
Er komt een tweede aanvraagronde voor de basissubsidie van de maatwerkregeling ventilatie. Schoolbesturen kunnen de basissubsidie  van 20 januari tot en met 30 april 2023 aanvragen bij DUS-I. De maatwerkregeling Ventilatie op scholen is in het leven geroepen om te voldoen aan de bestaande regelgeving en richtlijnen op het gebied van ventileren en luchten. De ...
Meer inzicht in duurzame inzetbaarheid met scans van TNO
Hoe staat het met de duurzame inzetbaarheid van uw medewerkers? Heeft u dit inzichtelijk en voert u hier al beleid op binnen uw schoolorganisatie? En zo ja, heeft het een stevige plek binnen uw bedrijfsvoering of staat u nog aan het begin? Hoe meer informatie u heeft, hoe effectiever u ...
Kabinet presenteert Nationaal Actieplan Aanpak Seksueel Grensoverschrijdend Gedrag
Het kabinet heeft een nationaal actieplan gepresenteerd om – in samenwerking met de gehele samenleving – seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld te voorkomen en aan te pakken. De voorstellen en maatregelen uit dit plan hebben ook gevolgen voor het onderwijs en vragen om inzet vanuit de sector. Het actieplan kent vijf ...
Regionale arbeidsmarktramingen 2022-2027 beschikbaar
CentERdata heeft in opdracht van het ministerie van OCW nieuwe regionale arbeidsmarktramingen (2022-2027) opgesteld. De rapporten geven inzicht in de verwachte ontwikkeling van tekorten bij ongewijzigd beleid. Voion heeft de nieuwe ramingen toegevoegd aan het dossier Regio in beeld op de website. Naast de verwachte ontwikkeling van tekorten, bevatten de ...
Handreiking en rekentool generatiepact primair onderwijs
Hoe houd je medewerkers vitaal aan het werk tot aan het pensioen? Nu de pensioenleeftijd steeds verder opschuift, wordt dit vraagstuk steeds belangrijker. Het generatiepact kan dan uitkomst bieden. Om werkgevers én medewerkers inzicht te geven in de mogelijkheden van een generatiepact ontwikkelde het Arbeidsmarktplatform PO op verzoek van de ...
Digitalisering op school? Met MYRA weet je waar je staat
Scholen die willen weten hoe ze ervoor staan met digitalisering kunnen van 9 januari tot en met 28 februari 2023 meedoen met de nieuwe Monitor Digitalisering Funderend Onderwijs MYRA. Deze monitor is een gezamenlijk initiatief van Kennisnet, de VO-Raad en de PO-Raad. Zowel schoolleiders, -besturen, ict-coördinatoren als leraren kunnen de ...
Subsidie voor zij-instromers: subsidiebedrag verhoogd en regeling verlengd
Vanaf 1 januari 2023 wordt de subsidie voor zij-instromers verhoogd van € 20.000 naar € 25.000 per zij-instromer. Dit geldt ook voor aanvragen die tussen 16 oktober 2022 en 31 december 2022 zijn ingediend. De looptijd van de regeling is met één jaar verlengd tot 1 januari 2026. Het subsidiebedrag wordt ...
Subsidieregeling korte scholingstrajecten verlengd
De Regeling subsidie korte scholingstrajecten vo is met een jaar verlengd. Werkt u als leraar in het voortgezet onderwijs of wilt u in die sector gaan werken? Als u daar niet de juiste bevoegdheid voor heeft, dan kunt u ook in 2023 een subsidie aanvragen om deze met een kort scholingstraject te ...
Subsidie beschikbaar om laaggeletterdheid bij ouders tegen te gaan
Op 1 januari 2023 start een nieuwe subsidieronde van Tel mee met Taal. Scholen kunnen subsidie aanvragen om laaggeletterdheid van ouders tegen te gaan. Denk bijvoorbeeld aan activiteiten om de (digitale) geletterdheid van ouders te verbeteren of om educatief partnerschap tussen ouders en school te bevorderen. Investeren in de (taal)vaardigheden van ...
Verplichting voor bijhouden resultaten Banenafspraak in jaarverslag
Het ministerie van OCW gaat vanaf verslagjaar 2022 scholen verplichten om te rapporteren over de gerealiseerde banen die vallen onder de banenafspraak. Dat blijkt uit de Kamerbrief van minister Bruins Slot van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. LEES DE KAMERBRIEF OVER RESULTATEN BANENAFSPRAAK PUBLIEKE SECTOREN  De meeste publieke sectoren blijven achter ...
Hoelang heeft zieke AOW’er recht op loon in 2023?
De Eerste Kamer is akkoord gegaan met het voorstel voor de Verzamelwet SZW 2023. In deze wet is onder meer overgangsrecht geregeld voor de loondoorbetalingstermijn bij zieke AOW-gerechtigde werknemers. Die termijn wordt komend jaar zes weken. Elk jaar verwerkt het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) allerlei kleine wetswijzigingen ...
Maatwerkbekostiging nieuwkomers stopt – PO/VO
De maatwerkbekostiging 2022 wordt niet verlengd. Dit betekent dat in 2023 voor zowel het primair als voortgezet onderwijs alleen de nieuwkomersbekostiging met de vier peildata (1 januari – 1 april – 1 juli – 1 oktober) geldt. LOWAN, de landelijke organisatie voor ondersteuning van onderwijs aan nieuwkomers, betreurt het dat ...
Q&A’s over CAO VO geactualiseerd – VO
De VO-Raad heeft de veelgestelde vragen en antwoorden over de CAO VO 2022/2023 geactualiseerd. U gaat naar de website van de VO-raad voor de geactualiseerde Q&A’s. Bron: www.vosabb.nl
Zieke werknemer niet hersteld zonder medisch oordeel
Zegt een langdurig arbeidsongeschikte werknemer weer te kunnen werken, dan doet de werkgever er goed aan de medische geschiktheid van de werknemer te laten beoordelen door een bedrijfsarts. Dat bevestigt een zaak bij de Centrale Raad van Beroep. De zaak draaide om een voormalig schilder die ziek uit dienst was ...
Cao en de toekomst – hoe gaan we verder met de cao primair onderwijs?
2022 was een vol jaar op het vlak van de cao. De PO-Raad heeft binnen een jaar drie cao-akkoorden met de bonden gesloten. We kijken nu weer vooruit: wat wordt de koers voor de toekomst? Als start voor dit proces spraken we leden in het najaar op de regiobijeenkomsten en ...
Nieuwe peildatums aanvullende bekostiging
In 2023 zijn er 4 nieuwe momenten om aanvullende bekostiging voor asielzoekers en/of overige vreemdelingen aan te vragen. Dit zijn: 1 januari, 1 april, 1 juli en 1 oktober. Het gaat om 4 nieuwe peildatums voor het aanvragen van aanvullende bekostiging voor: Asielzoekers en overige vreemdelingen 1e opvang Asielzoekers en ...
Extra inzet op passend onderwijs voor hoogbegaafden
Het kabinet zet in 2023 een aantal maatregelen in gang om het onderwijs aan hoogbegaafden verder te verbeteren. Belangrijke inzet is om tot een passend onderwijsaanbod voor alle hoogbegaafde leerlingen te komen. Hiervoor is dit jaar 23,5 miljoen euro aan subsidie beschikbaar; een verhoging van 9,5 miljoen ten opzichte van ...
Prestatieboxmiddelen VO (deels) voortgezet in 2023
De prestatieboxmiddelen voor strategisch personeelsbeleid (SHRM) blijven ook in 2023 voor 50% ongewijzigd beschikbaar voor de vo-sector. Het ministerie van onderwijs heeft de VO-raad hierover uitsluitsel gegeven. Over de andere helft van de middelen overleggen we dit voorjaar met minister Wiersma. De prestatieboxmiddelen komen nog uit het sectorakkoord in 2014 ...
Wijzigingen wet- en regelgeving onderwijs per 1 januari 2023
Op of rond 1 januari 2023 veranderen enkele regels voor het onderwijs. Dit is eerder aangekondigd, maar hieronder staan de belangrijkste wijzigingen nog een keer op een rij. Leerlingen krijgen eerlijkere kans bij de overgang van het po naar vo De eindtoets in groep 8 verandert in een doorstroomtoets, om ...
Subsidieregeling om onderwijsassistenten op te leiden tot leraar
Om het lerarentekort in het po terug te dringen, kunnen onderwijsassistenten subsidie aanvragen voor een opleiding tot leraar. Per onderwijsassistent of leraarondersteuner is de tegemoetkoming maximaal € 20.000 (€ 5.000 per jaar). Er kan voor maximaal 4 studiejaren subsidie worden aangevraagd. Er moet wel aan een aantal voorwaarden worden voldaan. ...
PO-Raad en vakbonden sluiten onderhandelaarsakkoord voor kop-cao 2023
Op 1 januari 2023 verliep de CAO Arbeidsmarktmiddelen Primair Onderwijs en vakbondsfaciliteiten 2018-2023, de zogenaamde kop-cao. Zoals in de kop-cao is benoemd, verlengen sociale partners de in die cao gemaakte afspraken met een jaar. Net als andere jaren wordt het bedrag in 2023 geïndexeerd, op de manier zoals omschreven in de cao 2018-2023. ...
Toolbox Formats voor bestuursverslag
Schoolbesturen in het primair onderwijs kunnen gebruik maken van het vernieuwde format bestuursverslag. Het format helpt bij het schrijven van een kort en bondig verslag dat de doelen en ambities van de organisatie evalueert en ondersteunt in de horizontale en verticale verantwoording. Nieuw dit jaar is het opgemaakte, invulbare Word-formulier. Het ...
Onjuist premiepercentage Whk voor eigenrisicodragers WGA en ZW
Wordt u per 1 januari 2023 eigenrisicodrager voor de Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA) of voor de Ziektewet (ZW)? Of eindigt uw eigenrisicodragerschap per 1 januari 2023? Dan hebben wij daar misschien nog geen rekening mee gehouden in uw beschikking. In dat geval krijgt u nog een nieuwe beschikking met het ...
De VOG: hoe zit dat nou precies?
Met het huidige lerarentekort zien schoolbesturen zich steeds vaker genoodzaakt om personeel in te huren via een externe organisatie. Uit een VOG, die door Justis wordt uitgegeven, blijkt dat het justitiële verleden van een persoon geen bezwaar vormt voor de functie waarvoor personeel wordt ingehuurd. Dat een VOG nodig is ...
Minimumloon per 1 januari 2023 fors omhoog
Het minimumloon wordt met ingang van 1 januari 2023 verhoogd naar € 1.934,40. Voor de huidige salaristabellen in de huidige CAO VO 2022 (looptijd tot en met 30 april 2023) heeft dit enkele kleine gevolgen. Voor de tabel van de in- en doorstroombanen is de afspraak tussen de cao-partners (nu ...
Maximale transitievergoeding in 2023 naar € 89.000
De hoogte van de maximale transitievergoeding is in 2023 € 89.000 óf een bedrag ter hoogte van het jaarsalaris als dit hoger is dan het wettelijke maximum van € 89.000. Dat valt te lezen op de website van Rijksoverheid. Dit jaar bedraagt de maximale transitievergoeding € 86.000. Jaarlijks wordt op ...
Van RVU-heffing vrijgestelde bedrag 2023
De Belastingdienst heeft het van RVU-heffing vrijgestelde bedrag voor 2023 bekendgemaakt. De drempelvrijstelling bedraagt bruto € 2.037 per maand (bruto € 24.444,00 per jaar). De RVU-gerechtigde houdt van de bruto RVU-uitkering in 2023 per maand € 1.422,32 netto over; zie de loonberekening hieronder. Voor meer informatie en alle tarieven 2023: ...
Veel gestelde vragen over betaald ouderschapsverlof UWV
Sinds 2 augustus 2022 kunnen uw werknemers betaald ouderschapsverlof opnemen en daarvoor een uitkering van UWV krijgen. Wij krijgen regelmatig vragen van werkgevers over deze wet. Hieronder vindt u de antwoorden op de 2 meest gestelde vragen. Hoe werkt het als een ouder nog maar een halve werkweek betaald ouderschapsverlof ...
Scholen Besparen Energie
Met relatief kleine maatregelen energie en geld besparen. Voor veel schoolbesturen zijn er nog volop kansen. Het programma ‘Scholen Besparen Energie’ helpt u op weg. Een Energiebespaarder komt bij u langs en maakt samen met u inzichtelijk welke mogelijkheden er zijn om energie te besparen. Denk bijvoorbeeld aan het inzichtelijk maken van het energieverbruik, het minimaliseren van ...
Nog geen zicht op structurele investering in huisvesting
Minister Dennis Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) zet in zijn aanpak voor onderwijshuisvesting vooral in op organisatievraagstukken en rapportages. De minister en de coalitiefracties erkennen dat er te weinig middelen zijn voor schoolgebouwen, maar de benodigde structurele investering van 730 miljoen euro wordt niet vrijgemaakt. Dit bleek tijdens het Tweede ...
Wijzigingen in regels voor personeel per 1 januari 2023
Aan het einde van een kalenderjaar kunnen werkgevers zich voorbereiden op wijzigingen in de wet- en regelgeving voor hun personeelsbeleid. Dit jaar zijn de maatregelen onder meer gericht op het beperken van de negatieve gevolgen van de hoge inflatie. Enkele maatregelen die 1 januari 2023 als beoogde ingangsdatum hadden – ...
Aanvraag toelaatbaarheidsverklaring voor (v)so en sbo vereenvoudigd
Goed nieuws voor het gespecialiseerd onderwijs. Het aanvragen van een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) kan vanaf nu via één formulier. Dit draagt bij aan minder administratieve lasten voor de scholen. Samen met onder andere de Sectorraad GO heeft de PO-Raad zich hier hard voor gemaakt. De sectorvereniging roept scholen en samenwerkingsverbanden op ...
Partijen maken nadere afspraken over aanpak personeelstekort
De vakbonden, het ministerie van OCW en de sectororganisaties zijn het eens geworden over nieuwe stappen in de uitwerking van het in april 2022 afgesloten onderwijsakkoord rondom de aanpak van het personeelstekort. Extra vaart wordt gezet achter het concretiseren van de thema’s regionale aanpak, onderwijstijd, bevoegdheden en opleiden. Hieronder vind je de ...
Gedifferentieerde premiepercentage Whk 2023 mogelijk onjuist bij no-riskpolis
Volgens een uitspraak van de Hoge Raad vallen meer uitkeringen onder de zogenoemde no-riskpolis dan wij dachten. Dat betekent dat wij misschien het gedifferentieerde premiepercentage Werkhervattingskas (Whk) over 2023 verkeerd hebben berekend. Het gedifferentieerde premiepercentage Whk 2023 is mogelijk onjuist wanneer u een werknemer in dienst hebt genomen die minder ...
Ophoging pensioenpremie 2023 door gestegen lonen in 2022
Een loonsverhoging heeft effect op de pensioenpremie, maar deze wordt pas verwerkt in de pensioenpremie in het jaar volgend op de loonsverhoging. Omdat de loonsverhoging in 2022 substantieel was, is het effect hiervan op de pensioenpremie 2023 forser dan in voorgaande jaren. Hier zullen schoolorganisaties rekening mee moeten houden in ...
Effecten vereenvoudigde bekostiging zichtbaar. Eenpitters kwetsbaar!
Per 1 januari 2023 is de vereenvoudiging van de bekostiging van het PO een feit. Veel directeuren zitten nu in de afrondende fase van het opstellen van de schoolbegroting, en op een aantal scholen moet de directeur aan de bak met een bezuinigingsopdracht, naar aanleiding van de vereenvoudigde bekostigingssystematiek. Dat ...
Goed onderwijs voor alle vluchtelingen? – VO
Het lukt niet meer om goed onderwijs te organiseren voor alle vluchtelingenkinderen in Nederland. De rek is er volledig uit, signaleren de VO-raad, LOWAN-vo en het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS). Zij zien dat het voor internationale schakelklassen (ISK’s) steeds moeilijker wordt om (goed) onderwijs voor alle nieuwkomersleerlingen te organiseren. ...
Vergoeding via werkkostenregeling geen gevolgen voor uitkering
Geeft u een werknemer met een uitkering van UWV een eenmalige vergoeding voor bijvoorbeeld energiekosten of als tegemoetkoming voor inflatie? Dan verrekent UWV deze vergoeding niet met de uitkering als u de vergoeding aanwijst als eindheffingsloon voor de werkkostenregeling. U mag de vergoeding aanwijzen als eindheffingsloon als deze gebruikelijk is. De vergoeding ...
Vereenvoudigde WIA-beoordeling voor 60-plussers van start
Op 1 oktober 2022 is het UWV begonnen met de vereenvoudigde WIA-beoordeling voor 60-plussers. In de meeste gevallen worden zij niet langer door een verzekeringsarts beoordeeld om in aanmerking te kunnen komen voor een arbeidsongeschiktheidsuitkering (WIA). Het is een van de maatregelen die minister Karien van Gennip van Sociale Zaken ...
Korten tijdens vakantie zieke werknemer?
Een docent is 1 jaar ziek en wordt conform de ziekte en arbeidsongeschiktheidsregeling voortgezet onderwijs of primair onderwijs (Zavo/Zapo) gekort op zijn loon. Moet de werkgever deze korting ook toepassen als de docent vakantie opneemt? ANTWOORD Het Europese Hof heeft eind vorig jaar bepaald dat een zieke werknemer tijdens het ...
Stemmingen over moties begroting onderwijs
De Tweede Kamer stemde 29 november jl. over de moties die tijdens de begrotingsbehandeling OCW zijn ingediend. De Kamer wil dat de doelen rondom basisvaardigheden glashelder worden geformuleerd, dat er regie wordt gevoerd op regionale samenwerking, dat er onderzoek wordt gedaan naar de urennorm, dat er meer vaste contracten komen ...
Randstad blijft onze partner voor payrolldienstverlening
Na een goed verlopen aanbesteding kunnen we melden dat we de samenwerking met Randstad Payroll Solutions voortzetten. Als het nodig is, kunnen onze leden via onze overeenkomst met Randstad ook de komende jaren gebruik maken van kwalitatief hoogwaardige payrolldiensten. “We zijn zeer verheugd dat we ook de komende jaren weer ...
Fout in toelichting bij beschikking ‘Gedifferentieerd premiepercentage Whk 2023’
Rond 24 november 2022 hebben wij de beschikking 'Gedifferentieerd premiepercentage Werkhervattingskas 2023' verstuurd, met een toelichting. In de toelichting staat niet goed hoe de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (Whk) wordt berekend bij middelgrote werkgevers. In de beschikking zelf is het premiepercentage wel juist berekend. Bent u een middelgrote werkgever? Dan klopt ...
De pensioenpremie voor werkgevers daalt in 2023
De definitieve premie voor 2023 is bekend. De premie voor het ouderdoms- en nabestaandenpensioen stijgt van 25,9% naar 27,9%. Toch daalt de premie die u als werkgever betaalt, omdat de VPL-premie (3,0% van het salaris) vervalt. De premie die uw werknemers betalen, kan stijgen of dalen. Dit hangt af van ...
RVU combineren met deeltijdpensioen
Wil uw werknemer de regeling vervroegd uittreden (RVU) combineren met deeltijdpensioen? Deze handige tools geven uw werknemer meer inzicht. In 2021 is de regeling voor vervroegd uittreden (RVU) verruimd. Daardoor kunnen werknemers mogelijk eerder stoppen met werken, zonder dat de werkgever daar extra belasting voor betaalt. Als werkgever kunt u ...
Begrotingsbehandeling; nadruk op lerarentekort, basisvaardigheden en sturing
De afgelopen dagen heeft de Kamercommissie onderwijs de onderwijsbegroting voor 2023 met de onderwijsministers besproken. De nadruk in de debatten lag op het lerarentekort, basisvaardigheden en sturing in het onderwijs. Lerarentekort Veel fracties vroegen aandacht voor het lerarentekort, met nadruk op het beter begeleiden van docenten en de noodzaak tot ...
Nieuwe leidraad over het voorkómen van en omgaan met seksueel grensoverschrijdend gedrag
Het aantal meldingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag in het onderwijs neemt toe. Voor bestuurders en schoolleiders is het belangrijk om te weten wat zij daartegen kunnen ondernemen. De nieuwe leidraad ‘Zo klein als mogelijk, zo groot als nodig’ geeft een overzicht van preventieve en curatieve maatregelen die scholen kunnen nemen ...
Positief financieel resultaat door NPO-geld – PO/VO
Het primair en voortgezet onderwijs hadden in 2021 bij elkaar een positief financieel resultaat van 1,28 miljard euro. Dit positieve resultaat is een gevolg van de miljarden uit het Nationaal Programma Onderwijs (NPO), zo melden de onderwijsministers Robbert Dijkgraaf en Dennis Wiersma in een brief aan de Tweede Kamer. In de ...
Beurs voor schoolleiders in het voortgezet onderwijs
Naar verwachting kunnen in het voorjaar van 2023 de eerste schoolleiders in het voortgezet onderwijs een schoolleidersbeurs aanvragen. Voor deze beurs is per jaar € 8 miljoen euro beschikbaar. De beurs is bedoeld om te investeren in de professionele ontwikkeling van schoolleiders. In het Onderwijsakkoord, dat dit voorjaar werd afgesloten, ...
Contouren plannen schoolmaaltijden bekend: ondersteuning op maat
Scholen kunnen per 1 februari 2023 ondersteuning aanvragen bij het organiseren van schoolmaaltijden, via drie verschillende ondersteuningsroutes. Dit schrijft minister Wiersma op 21 november in een brief aan de Tweede Kamer. Belangrijk hierbij is dat de organiseer- en uitvoerbaarheid voor scholen te doen is. Met zijn plannen geeft Wiersma uitvoering ...
Meer zicht nodig voor structurele aanpak rondom basisvaardigheden
Minister Wiersma wil structureel investeren in de basisvaardigheden. De PO-Raad onderstreept het belang van een duurzame en structurele aanpak rondom het versterken van taal, rekenen en burgerschap maar plaatst kanttekeningen bij de uitvoering. Vooropgesteld: door een miljard euro te investeren in versterking van de basisvaardigheden zet het kabinet een belangrijke ...
Hoe zorg ik voor een goed van-werk-naar-werk-traject?
Het tekort aan onderwijspersoneel in het PO is een groot probleem. Er zijn minder nieuwe leraren bijgekomen en er zullen de komende jaren veel met pensioen gaan. Zowel voor fulltime banen als voor tijdelijke functies is het steeds moeilijker om nieuwe leerkrachten te vinden. Daarom is het des te belangrijker ...
Onbelaste thuiswerkvergoeding bedraagt € 2,15 per 2023
De onbelaste thuiswerkvergoeding bedraagt per 2023 € 2,15. Dat is net iets meer dan het eerder verwachte bedrag van € 2,13. Dat komt door een afrondingskwestie. De gerichte vrijstelling in de WKR voor de thuiswerkvergoeding is per 1 januari 2022 geïntroduceerd. Bij de introductie is vastgelegd dat dit bedrag jaarlijks wordt geïndexeerd ...
WIA-voorschot niet voor rekening eigenrisicodrager
Als UWV aan een werknemer een voorschot op de WIA-uitkering betaalt, mag de uitkeringsinstantie dit voorschot niet verhalen op de werkgever. Rechtbank Midden-Nederland oordeelde deze week dat de wet het verhalen van het voorschot niet toestaat. Een werknemer kan na twee jaar van arbeidsongeschiktheid een WIA-uitkering ontvangen. Om te bepalen ...
Kabinet wil behandeling wetsvoorstel RIV-toets hervatten
Het kabinet wil het wetsvoorstel doorzetten dat regelt dat het medisch advies van de bedrijfsarts over de belastbaarheid van de werknemer leidend wordt bij de toets op het re-integratieverslag (RIV-toets). Dat meldt minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in een Kamerbrief. In de Kamerbrief gaat de minister in ...
Scroll naar boven