• +31 314 399 010

Nieuws

Nieuws

Dag van de leefkracht 7 juni 2022
Samen met Menzis besteden wij aandacht aan vitaliteit. U kunt deelnemen aan diverse workshops op de dag van de leefkracht, op 7 juni 2022. Dat is gratis voor onze leden en hun medewerkers. Klik op onderstaande link om je aan te melden: https://www.menzis.nl/collectief/fit-aan-het-werk/dag-van-de-leefkracht/programma
Nieuwe bekostiging schoolcampussen met een breed onderwijsaanbod
Vanaf 2 mei 2022 kunnen schoolcampussen met een breed onderwijsaanbod aanvullende bekostiging aanvragen. De bekostiging is bedoeld voor 2 vestigingen die dicht bij elkaar liggen en samen een breed onderwijsaanbod bieden. De aanvraag hiervoor moet uiterlijk op 1 juni 2022 zijn ontvangen. Voorwaarden en aanvragen Bekijk bij Schoolcampus met een breed ...
Andere regelgeving voorziening groot onderhoud pas per boekjaar 2023
Er is nog steeds geen duidelijkheid over de regelgeving met betrekking tot de voorziening groot onderhoud. Daarom zal OCW de overgangsregeling in de Regeling Jaarverslaggeving Onderwijs verlengen tot en met boekjaar 2023. De overgangsregeling loopt nu tot en met boekjaar 2022.   Eerder heeft de Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ) aangegeven ...
Nieuwe subsidieronde maatschappelijke diensttijd
Er is opnieuw subsidie beschikbaar voor scholen die hun leerlingen maatschappelijke diensttijd (MDT) willen bieden. Binnen MDT zetten leerlingen zich in voor anderen; tegelijkertijd vergroot het hun eigen wereld en kunnen ze zichzelf verder ontwikkelen.   In een MDT-traject doen jongeren in een periode van maximaal zes maanden praktijkervaring op ...
Bekostigingsbedragen NPO schooljaar 2022-2023 gepubliceerd
Alle scholen in het primair en voortgezet onderwijs krijgen uit het Nationaal Programma Onderwijs aanvullende bekostiging. OCW heeft de extra bedragen voor het schooljaar 2022-2023 op 22 april gepubliceerd. De informatietool toont de precieze bedragen per school.   Schoolorganisaties kunnen in de informatietool de exacte bedragen vinden (o.a. per leerling en achterstandspunt) die ze ...
Onderwijsakkoord: structurele investering in vermindering werkdruk in voortgezet onderwijs
Voor goed onderwijs is het essentieel dat er voldoende leraren, schoolleiders en onderwijsondersteuners zijn, die hun vak goed kunnen uitoefenen. Om dit te stimuleren hebben minister Wiersma (OCW), onderwijsbonden, PO-Raad en VO-raad vrijdag 22 april een akkoord gesloten over een structurele investering van 1,5 miljard euro in het primair en ...
Geen premiekorting meer voor collectieve zorgverzekering
Werkgevers die voor werknemers een collectieve zorgverzekering hebben geregeld, moeten ermee rekening houden dat werknemers vanaf 2023 geen korting meer krijgen op de premie. De Kamers zijn akkoord met een wetsvoorstel dat dit regelt.   Een zorgverzekeraar kan met een werkgever afspraken maken over een collectieve zorgverzekering. Deelnemende werknemers kunnen ...
Minimumloon gaat per 1 juli 2022 omhoog met 1,8%
Het minimumloon stijgt per 1 juli 2022 met 1,8%. Werkgevers moeten daardoor in de tweede helft van dit jaar aan werknemers van 21 jaar en ouder met een fulltime dienstverband minimaal € 1.756,20 bruto per maand betalen.   Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft het wettelijk minimumloon per 1 juli 2022 gepubliceerd ...
Scholingsbudget STAP is ook bij tweede ronde snel op
De subsidieregeling Stimulering van de Arbeidsmarktpositie (STAP) blijft onverminderd populair. Bij de tweede aanvraagperiode van de STAP-regeling was het budget voor opleiding en ontwikkeling binnen twee dagen op. Op 1 juli start een derde ronde.   Op 1 maart 2022 werd het eerste aanvraagtijdvak voor het STAP-budget geopend. Deze regeling biedt ...
Vragen en antwoorden over het onderhandelaarsakkoord PO
De PO-Raad heeft met de onderwijsvakbonden een onderhandelaarsakkoord afgesloten voor een nieuwe cao voor primair onderwijs. Hierbij vind je een aantal vragen en antwoorden over dit akkoord. Het overzicht met antwoorden wordt de komende tijd verder uitgebreid. Lees verder Bron: www.poraad.nl
Publicatie WGA-instroomcijfers stopt vanaf 2022
Vanaf 1 januari 2022 ontvangen werkgevers hun WGA-instroomcijfer niet meer. De publicatie van de cijfers over arbeidsongeschikte werknemers door UWV stopt vanwege strengere regels voor persoonsgegevens.   Werkgevers krijgen geen brief meer UWV stuurde elk jaar een brief met het WGA-instroomcijfer naar grote werkgevers. Hiermee konden ze controleren hoeveel werknemers ...
Lerarenbeurs aanvragen kan tot en met 15 mei – PO/VO
Het is nog mogelijk een Lerarenbeurs aan te vragen. De huidige aanvraagperiode is bedoeld voor het schooljaar 2022-2023 en loopt tot en met zondag 15 mei 2022.   In februari werd bekend dat de Lerarenbeurs met een jaar is verlengd. In het schooljaar 2022-2023 is in totaal 76.586.000 euro beschikbaar. Daarvan is 22.764.000 ...
Handreiking onderwijs Oekraïense kinderen – PO/VO
Het ministerie van OCW heeft een handreiking uitgebracht met informatie voor schoolbestuurders, schoolleiders en gemeenten over onderwijs aan kinderen die vanwege de oorlog uit Oekraïne zijn gevlucht.   De handreiking gaat niet alleen over de invulling van het onderwijs, maar ook over de inzet van onderwijspersoneel, bekostiging en toezicht. Waar nodig wordt de ...
Aon-magazine onderWIJS over risico’s – PO/VO
In het nieuwe online magazine onderWIJS van verzekeringspartner Aon staan verschillende verhalen over risico’s die scholen raken.   Onderwerpen die aan bod komen zijn onder andere de kritische houding van schadeverzekeraars ten aanzien van zonnepanelen op schoolgebouwen, trends en ontwikkelingen in cyberrisico’s, aansprakelijkheidskwesties en ongevallen op scholen.   Lees het online magazine ...
Nieuwe tool helpt scholen bij verdere professionalisering ICT-omgeving
Een veilige omgeving voor leerlingen, leraren, schoolleiders en bestuurders is onmisbaar voor het onderwijs. Dat vraagt ook om een ICT-omgeving die veilig, betrouwbaar, toegankelijk en van hoge kwaliteit is. Schoolorganisaties hebben hierin een grote verantwoordelijkheid. De nieuwe tool ‘Inzicht in ict-voorwaarden’ geeft scholen een integraal beeld van welke voorwaarden er ...
Controleer de leerlingtelling voor de bekostiging
De datum voor de leerlingtelling in het primair onderwijs wordt verplaatst van 1 oktober naar 1 februari. De telling van het aantal leerlingen op 1 februari 2022 is bepalend voor de bekostiging van kalenderjaar 2023. Het is belangrijk dat schoolorganisaties de telling goed controleren.   In verband met de vereenvoudiging ...
Afval scheiden in onderwijs wordt gratis
Er komt per 1 januari 2023 een nieuw, kosteloos inzamelsysteem om plastic- en drinkverpakkingen te scheiden. Stichting Afvalfonds Verpakkingen biedt dit systeem aan. Al vele jaren willen scholen hun afval graag scheiden, maar lukte dit niet of was het te duur.   ‘Afval Goed Geregeld’ is een systeem voor het ...
Extra investering Groeifonds voor innovatie in het onderwijs
Het Nationaal Groeifonds investeert de komende jaren in de kwaliteit van het gebruik van digitale hulpmiddelen en de kennisinfrastructuur in het onderwijs. De adviescommissie gaf een positieve beoordeling aan drie projecten. Vanmiddag nam het kabinet dit advies over. Dit betekent dat er eenmalig 155 tot 323 miljoen extra geïnvesteerd wordt in ...
Overzicht verlofvormen CAO PO 2021
In de CAO PO 2021 komen diverse verlofvormen voor. Ter handreiking heeft de AVS op grond van de CAO PO 2021, versie april 2022, een overzicht van de verlofvormen samengesteld. In dit overzicht wordt aangegeven welke contractvormen in welke situatie mogelijk zijn.   Downloads Verlofvormen CAO PO 2021 (april 2022) ...
Herbenoemingsverplichting verdwijnt!
Per 1 augustus 2022 geldt voor onderwijswerkgevers in het primair onderwijs niet langer de zogenaamde herbenoemingsverplichting. Dit is onderdeel van de wetswijziging waarbij het Participatiefonds wordt gemoderniseerd. Eigen wachtgelders In het primair onderwijs is het nu nog zo dat wanneer er sprake is van een vacature, deze eerst aangeboden moet ...
Website Oekraïne – Informatie voor scholen
De rijksoverheid heeft een handige website ontwikkeld met daarop allerlei informatie voor scholen met betrekking tot Oekraïne. Er staat niet alleen informatie op met betrekking tot het lesgeven aan vluchtelingen, maar ook bijvoorbeeld over de bekostiging en over het aannemen van personeel uit Oekraïne.   Klik hier voor de website: ...
Scholen goed op weg met aanpak vertragingen door corona
Scholen zijn vol energie aan de slag met het wegwerken van vertragingen die leerlingen door corona hebben opgelopen. Meer dan de helft van de schoolleiders zegt dat het goed lukt om hun plannen uit het Nationaal Programma Onderwijs uit te voeren, ondanks uitdagingen zoals de sluiting van scholen in december ...
Tweede Kamer wil verhoging reiskostenvergoeding eerder
Als het aan de Tweede Kamer ligt, zien we een verhoging van de onbelaste reiskostenvergoeding terug in het Belastingplan 2023, dat het kabinet op Prinsjesdag 2022 zal presenteren. De Kamer nam onlangs een motie aan die de regering daartoe verzoekt.   Met de enorme prijsstijgingen aan de pomp, steeg de ...
Betaald ouderschapsverlof voor elk kind bij meerling
Op 2 augustus 2022 treedt de Wet betaald ouderschapsverlof in werking en kunnen werknemers voor 9 van de 26 weken ouderschapsverlof een uitkering ontvangen van UWV. Bij de geboorte van een meerling kan dit zelfs een veelvoud van 9 weken zijn.   Elke werknemer heeft per kind recht op 26 ...
Maatwerkbekostiging 2022 aanvulling op bijzondere bekostiging
Omdat het aantal Oekraïense leerlingen op een school snel kan veranderen, biedt OCW de scholen de mogelijkheid om aanvullend maatwerkbekostiging aan te vragen. Hiervoor worden scholen gevraagd vanaf nu maandelijks (op de eerste dag van de maand) bij te houden aan hoeveel nieuwkomers ze lesgeven. Hiervoor krijgen scholen dan maatwerkbekostiging. ...
Subsidieregeling Regionale Aanpak Personeelstekort verlengd
De subsidieregeling Regionale Aanpak Personeelstekort (RAP) wordt met een jaar verlengd. Bestaande RAP-regio’s en nieuwe regio’s kunnen tot en met 29 mei 2022 subsidie aanvragen voor het aanpakken van het personeelstekort in het onderwijs.   De onderwijsarbeidsmarkt kan regionaal verschillen. Door in de regio samen te werken kan een aanpak ...
Wijziging voorziening Groot onderhoud mogelijk uitgesteld – PO/VO
Het ministerie van OCW en de PO-Raad en VO-raad willen dat schoolbesturen de voorziening Groot onderhoud tot en met 2023 op dezelfde manier in de jaarcijfers kunnen verwerken als voor het kalenderjaar 2021. Ze hebben daarover een brief gestuurd aan de Raad voor de Jaarverslaggeving.   In 2020 werd bekend ...
Cijfers staan haaks op streven naar meer inclusief onderwijs – PO/VO
De groei in het speciaal onderwijs baart zorgen in het licht van het streven naar meer inclusief onderwijs. Dat meldt de Inspectie van het Onderwijs, die nader onderzoek wil naar de oorzaak van de toename van het aantal leerlingen die naar het speciaal onderwijs gaan.   In De Staat van het ...
Brochure over vrijwillige ouderbijdrage – PO/VO
Het ministerie van OCW heeft een herziene versie gepubliceerd van de brochure over de vrijwillige ouderbijdrage. Ook is extra informatie over de ouderbijdrage online beschikbaar.   Sinds 1 augustus 2021 is het wettelijk verboden om leerlingen uit te sluiten van extra activiteiten als ouders de vrijwillige ouderbijdrage niet hebben betaald. Het maakt ...
Langere kerstvakantie, kortere zomervakantie – PO/VO
De onderwijsminister Robbert Dijkgraaf en Dennis Wiersma willen de kerstvakantie een week langer maken en de zomervakantie een week korter. Daarmee willen ze het effect verkleinen van een eventuele opleving van het coronavirus in de winter.   Ze wijzen er in een brief aan de Tweede Kamer op dat het coronavirus de ...
Voorkom dubbele registratie van kinderen van asielzoekers in ROD
Voorkom dubbele registratie van kinderen van asielzoekers in ROD. Informeer eerst of er van de leerling al een onderwijs nummer bekend is.   Geef het onderwijsnummer mee Kinderen van asielzoekers of overige vreemdelingen hebben vaak nog geen burgerservicenummer (bsn) als zij starten met Nederlands onderwijs. Daarom ontvangt de school die ...
Herverdeeleffectenmodel voor vereenvoudiging bekostiging primair onderwijs
Het herverdeeleffectenmodel voor de vereenvoudiging van de bekostiging primair onderwijs is onlangs bijgewerkt. Met dit actuele model van OCW krijgen schoolorganisaties een indicatie van het herverdeeleffect van de vereenvoudiging van de bekostiging berekenen.   De werkelijke herverdeeleffecten voor de schoolorganisaties in het primair onderwijs kunnen nog wijzigen ten opzichte van deze indicatie. Zo ...
Scholensluiting binnenkort niet meer in coronawet
Vanaf 1 juni kan het kabinet niet meer besluiten om scholen vanwege corona te sluiten. Dat schrijft minister Ernst Kuipers in een brief aan de Tweede Kamer.   De wet verdwijnt niet helemaal, omdat bij een opleving ven het virus het nodig kan zijn ‘een effectieve samenstelling van maatregelen te ...
Hoe staat het ervoor met ventilatie? – PO/VO
De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) roept gemeenten op om samen met schoolbesturen in kaart te brengen hoe het ervoor staat met de ventilatie in schoolgebouwen. Daarvoor is dit format beschikbaar.   Het format biedt de mogelijkheid om gedurende twee weken metingen te verrichten. Op basis daarvan kunnen gemeenten en schoolbesturen samen bepalen ...
‘Loonkloof’ moeilijk punt: cao-deadline niet gehaald – PO
Het is de sociale partners in het primair onderwijs niet gelukt om op de deadline van 1 april afspraken te maken voor een nieuwe cao. Het blijft vooralsnog hangen op het dichten van de ‘loonkloof’ met het voortgezet onderwijs.   In een gezamenlijke verklaring van de PO-Raad en de onderwijsvakbonden staat dat ...
Website over onderwijs aan Oekraïense kinderen – PO/VO
Scholen en gemeenten die vragen hebben over het onderwijs aan Oekraïense leerlingen kunnen terecht op de website onderwijsvooroekraine.nl. Op deze website van de rijksoverheid staat veel informatie over bijvoorbeeld het organiseren van lessen, het inzetten van leraren uit Oekraïne en over lesmateriaal.   Op de website staat onder andere ook informatie ...
Ziekteverzuim onderwijs licht toegenomen
Het ziekteverzuim onder onderwijspersoneel is toegenomen van 5,0 procent (in 2020) naar 5,4 procent (vierde kwartaal 2021). Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).   Het ziekteverzuimpercentage bij het onderwijs in het vierde kwartaal van 2021 (5,4 procent) ligt precies op het landelijke gemiddelde over ...
Onderzoek toont aan: subsidie voor zij-instromers niet toereikend
De kosten voor het aanstellen van een zij-instromer zijn significant hoger dan de subsidie die schoolbesturen ontvangen. Dit blijkt uit onderzoek dat ResearchNed, in opdracht van het ministerie van OCW, heeft uitgevoerd. De PO-Raad heeft naar aanleiding van signalen van leden al vaker aan de bel getrokken. De sectororganisatie nodigt ...
Brochure vereenvoudiging bekostiging primair onderwijs
Het ministerie van OCW heeft voor het (voortgezet) speciaal onderwijs en het speciaal basisonderwijs de brochure ‘vereenvoudiging bekostiging primair onderwijs’ uitgegeven.   Vanaf kalenderjaar 2023 wordt gebruikgemaakt van de nieuwe, vereenvoudigde bekostigingssystematiek in het primair onderwijs. De berekening wordt minder complex, de bekostiging wordt beter te voorspellen doordat deze op ...
Subsidie Impuls en innovatie bewegingsonderwijs
Vanaf 2023 zijn scholen uit het (speciaal) basisonderwijs verplicht om minstens 2 uur per week bewegingsonderwijs te verzorgen. De subsidieregeling Impuls en Innovatie Bewegingsonderwijs ondersteunt scholen die meer bewegingsonderwijs willen geven. Gisteren is de aangepaste regeling gepubliceerd: er kan weer subsidie worden aangevraagd, en wel t/m 15 mei 2022.   Scholen kunnen deze ...
Wetsvoorstel Toekomst pensioenstelsel naar Tweede Kamer
Het wetsvoorstel Toekomst pensioenstelsel is op 30 maart 2022 naar de Tweede Kamer gegaan. Het streven van het kabinet is om de nieuwe pensioenwet uiterlijk 1 januari 2023 in werking te laten treden. Sociale partners in de overheids- en onderwijssectoren en ABP streven naar een overgang naar een nieuwe pensioenregeling op 1 ...
UWV geeft te laat een WIA-beschikking af. Wat kunt u doen?
Het lukt het UWV vaak niet om een beslissing te nemen op de WIA-aanvraag binnen de gestelde termijn. In sommige gevallen kan de aanvrager een vergoeding krijgen conform de wet Dwangsom en beroep.   Wat is er aan de hand?  Het UWV kampt met grote achterstanden bij de claimbeoordeling van ...
Regeling bekostiging personeel PO 2022–2023 gepubliceerd
In de Staatscourant van 4 april jl. is de Regeling bekostiging personeel PO 2022–2023 en vaststelling bedragen voor ondersteuning van leerlingen in het PO en VO 2022–2023 gepubliceerd. Belangrijk: in deze regeling worden prijzen en bedragen voor de periode augustus 2022 tot en met december 2022 vastgesteld.   Vanaf 1 januari 2023 ...
Maatwerkbekostiging onderwijs aan Oekraïense leerlingen
Scholen die onderwijs verzorgen voor Oekraïense leerlingen, kunnen maandelijks gaan doorgeven om hoeveel leerlingen het op dat moment gaat. De bekostiging wordt dan hierop aangepast. Dit heeft het ministerie van OCW op 4 april bekendgemaakt. Deze of volgende week volgt hier meer informatie over.   De VO-raad is blij met ...
Doorontwikkeling menukaart NPO
Het ministerie van OCW meldt dat de menukaart met effectieve interventies van het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) is bijgewerkt. Dit betekent concreet dat er een aantal interventies is toegevoegd en aangepast.   De menukaart wordt de komende tijd nog verder doorontwikkeld voor een verbeterde aansluiting voor onder meer (voortgezet) speciaal ...
Regeling aanvullende en bijzondere bekostiging eindexamens 2022 bekend
Het kabinet heeft, net zoals in 2021, extra geld beschikbaar gesteld om medewerkers een vergoeding te geven voor de extra werklast in verband met de organisatie van een derde tijdvak en de voorbereiding van examenkandidaten om twee herkansingen te doen.   De toekenning van de extra middelen is vastgelegd in de later ...
Modernisering Participatiefonds – Update
Op 23 maart jl. is onderstaand bericht per mail naar al onze leden gestuurd. Voor de volledigheid is het bericht eveneens op onze website geplaatst.   Zoals inmiddels bekend is vanaf 1-8-2022 de modernisering van het Participatiefonds (Pf) een feit. Vanaf dit moment geldt het nieuwe reglement welke beschikbaar is ...
Minister investeert om inhuur privaat onderwijs te ontmoedigen
De onderwijskwaliteit omhoog en inhuur van privaat onderwijs ontmoedigen. Zo wil onderwijsminister Dennis Wiersma de publieke functie van het onderwijs versterken. De PO-Raad ziet dat deze vervlechting naast het risico op dalende onderwijskwaliteit, ook de gelijke kansen voor leerlingen beïnvloedt. Kwalitatief onderwijs moet voor iedere leerling toegankelijk zijn in het ...
Drie Gezonde School stimuleringsregelingen openen in maart
Wil je aan de slag met een gezonde leefstijl op jouw school en ontvang je hierbij graag een extra stimulans? Bijvoorbeeld bij het activeren van jouw leerlingen en studenten, zodat zij voldoende blijven bewegen? Om scholen te stimuleren om te werken aan een gezonde leefstijl, openen drie stimuleringsregelingen vanuit Gezonde ...
Update: Modernisering Pf – behoud van personeel voor het PO
Met ingang van 1 augustus 2022 verandert de manier waarop werkgevers in het PO werkloosheidskosten vergoed krijgen vanuit het Participatiefonds. Uitgangspunt van deze Modernisering Pf is het behoud van personeel voor het PO en het beperken van werkloosheidskosten. Vanaf 1-8-2022 geldt: standaard vergoedt het Pf 50% van de kosten, de ...
Nieuwe manieren inzien status bekostiging
Vanaf 14 maart 2022 heeft u als bestuur of school nieuwe mogelijkheden om in te zien welke leerlingen voor bekostiging in aanmerking komen. Het gaat om directe bekostigingsmeldingen via uw LAS en het nieuwe dashboard Overzicht Statustoekenning Bekostiging (OSB) via Mijn DUO. Voordat u directe meldingen ontvangt en het nieuwe ...
In één dag maximale aantal aanvragen STAP-subsidie – PO/VO
Op de eerste dag van de nieuwe subsidieregeling Stimulans van de Arbeidsmarktpositie (STAP) voor scholing waren al direct zoveel aanmeldingen, dat er voorlopig geen aanmeldingen meer kunnen worden ingediend. De STAP-subsidie is bedoeld voor werkenden en werkzoekenden. Het is mogelijk maximaal 1.000 euro te krijgen voor het volgen van een ...
Verlenging looptijd Nationaal Programma Onderwijs
In zijn brief van 25 februari 2022 richting de Tweede Kamer kondigt minister Wiersma van OCW aan om de koers van het Nationaal Programma Onderwijs te verleggen. In zijn brief noemt hij drie onderwerpen. Verlenging van de looptijd met twee jaar Het geld uit het programma kan nu ook worden ...
Afschaffing Lerarenregister én Lerarenportfolio
Op 18 november 2021 berichtten wij reeds dat de Eerste Kamer op 16 november heeft ingestemd met het initiatiefwetsvoorstel van Tweede Kamerladen Bisschop (SGP) en Kwint (SP) om het wettelijk verplichte lerarenregister af te schaffen. Het lerarenregister verplichtte iedere leraar die op basis van een relevant hoger onderwijsgetuigschrift (bewijs van ...
Stappenplan basisondersteuning Passend onderwijs beschikbaar
Als onderdeel van de verbeteraanpak Passend onderwijs is een stappenplan ontwikkeld dat scholen als hulpmiddel kunnen gebruiken wanneer een leerling een ondersteuningsbehoefte heeft. Hierdoor weten leraren welke stappen ze kunnen doorlopen en weten ouders en leerlingen wat ze van de school mogen verwachten. Het stappenplan is tegelijk met de voortgangsrapportage ...
Vóór einde wachttijd geen compensatie transitievergoeding
Als een werknemer een IVA-uitkering krijgt toegekend én met een vaststellingsovereenkomst uit dienst treedt vóór hij twee jaar ziek is, heeft een werkgever geen recht op compensatie van de betaalde ontslagvergoeding. Dat laat minister van Gennip van SZW in een antwoord op Kamervragen weten. Een werkgever heeft recht op compensatie ...
Vóór 2023 geen wijziging van loon bij ziekte van AOW’er
De duur van de loondoorbetalingsplicht en het opzegverbod bij ziekte van een AOW-gerechtigde werknemer gaat niet vóór 1 juli 2023 van 13 naar 6 weken. Dat is te lezen in een toelichting op een conceptvoorstel voor de Verzamelwet SZW 2023. Op 1 januari 2016 ging de Wet werken na de ...
Beschikkingen onderwijsachterstandenbeleid 2022-2023 vertraagd
Door omstandigheden is de aanvullende bekostiging voor onderwijsachterstanden en schoolmaatschappelijk werk vertraagd. Dit meldt het ministerie van OCW. De beschikkingen voor het schooljaar 2022-2023 worden in mei in plaats van april verzonden. De onderliggende achterstandsscores op basis van de CBS-indicator, het bedrag per eenheid achterstandspunt en het bedrag per leerling ...
Eigenrisicodragerschap vóór 1 april aanvragen of opzeggen
Als een werkgever per 1 juli eigenrisicodrager wil zijn voor de WGA of ZW, moet hij de aanvraag uiterlijk 31 maart gedaan hebben. Een eigenrisicodrager betaalt minder premies werknemersverzekeringen, maar riskeert dat hij maximaal tien jaar het loon van zieke en arbeidsongeschikte werknemers moet betalen. Werkgevers kunnen twee keer per ...
Nieuwe subsidieronde ‘Heterogene brugklassen’
Scholen die een of meerdere heterogene brugklassen willen inrichten, doorontwikkelen, verbreden of verlengen (tot twee of drie leerjaren) kunnen hier t/m 18 april weer subsidie voor aanvragen. Door de schoolsluitingen en lesuitval in coronatijd hebben ook de huidige groep 8-leerlingen de afgelopen periode minder kansen gehad om zich verder te ...
Subsidie om onnodig zittenblijven structureel te voorkomen
Het ministerie van OCW heeft voor het voortgezet onderwijs een nieuwe subsidieregeling gemaakt om onnodig zittenblijven te voorkomen. De regeling heeft als doel dit structureel op te nemen in het beleid van een school en de cultuur en praktijk op school. MEER INFORMATIE OVER SUBSIDIEREGELING Schoolbesturen kunnen tot 1 mei ...
Besturen voortaan wettelijk verplicht om jaarverslag te publiceren
Schoolbesturen zijn voortaan wettelijk verplicht om hun jaarverslag te publiceren. Deze verplichting is een gevolg van de actualisering van de deugdelijkheidseisen voor het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs. Het jaarverslag (bestuursverslag en jaarrekening) dient in ieder geval via de website van de onderwijsinstelling openbaar gemaakt te worden. ...
Privacyrisico’s in Microsoft Teams, Onedrive online en Sharepoint geconstateerd
SURF en SLM Rijk (ministerie van Justitie en Veiligheid) hebben een gegevensbeschermingseffectbeoordeling (DPIA) laten uitvoeren op de gegevensverwerking van Microsoft Teams in combinatie met Onedrive online en Sharepoint. Hieruit komt naar voren dat er een hoog risico bestaat voor de uitwisseling en opslag van gevoelige en bijzondere persoonsgegevens in de ...
Interventies binnen de school voor urenuitbreiding personeel
Samen met stichting ‘Het Potentieel Pakken’ en het schoolbestuur Lucas Onderwijs in Den Haag is het ministerie van OCW in september een proeftuin gestart met vier scholen om te kijken naar de mogelijkheden voor urenuitbreiding van bestaand personeel. Samen met het personeel zijn het afgelopen jaar oplossingspakketten ontwikkeld die nu ...
Meldpunt en meldplicht voor meer veiligheid op school
Omdat elke leerling zich vrij en veilig moet kunnen voelen op school, komt er een meldpunt voor leerlingen en ouders, een meldplicht voor scholen bij ernstige incidenten en gaat de Inspectie eerder en harder ingrijpen. Dat is nodig, omdat nog altijd tienduizenden leerlingen worden gepest en lastiggevallen. “Dat raakt me ...
Regeling Samen Cultuurmaken 2022-2024 gepubliceerd
Onlangs is de Regeling Samen Cultuurmaken 2022–2024 gepubliceerd. Deze regeling biedt subsidiekansen voor scholen die naschoolse activiteiten ontplooien. Cultuurparticipatie kan diversiteit en een inclusieve samenleving bevorderen. De subsidieregeling is bedoeld om cultuur voor iedereen toegankelijk te maken en drempels weg te nemen. Dat gebeurt door nauwere samenwerking en ontmoeting te ...
Onderzoeken naar werven en behouden van schoolleiders
Zoals intussen algemeen bekend is, kampt het primair onderwijs niet alleen met een tekort aan leraren, maar ook met een tekort aan schoolleiders. Recent onderzoek van CentERdata naar de personeelstekorten in het PO (december 2021) wijst uit dat 12,9 procent van de vacatures voor schoolleiders niet wordt ingevuld (peildatum 1 ...
Q&A Oekraïense leerlingen – PO
De PO-Raad krijgt veel vragen van leden binnen over de opvang van Oekraïnse kinderen op scholen. We zetten de meest gestelde vragen hier op een rij. Kijk ook op de website van LOWAN voor informatie en tips. Kunnen ouders hun kind gewoon ergens aanmelden? Of krijgen ze een school toegewezen? ...
Onderwijs aan Oekraïense leerlingen – VO
De oorlog in Oekraïne houdt ons allen bezig. Oekraïners zijn massaal op de vlucht en komen ook in ons land aan. Dit zal de komende tijd alleen maar toenemen. Hier zijn ook veel leerlingen in de vo-leeftijd bij. Wat betekent dit voor vo-scholen? Oekraïense leerlingen in de vo-leeftijd hebben – ...
Bekostiging voor Oekraïense leerlingen – PO/VO
VOS/ABB krijgt veel vragen van scholen over de komst van vluchtelingenkinderen uit Oekraïne. De Onderwijsjuristen wijzen erop dat scholen verplicht zijn om ook deze kinderen onderwijs te bieden. Ze kunnen worden ingeschreven en de school kan bekostiging voor hen krijgen. Ieder kind in Nederland heeft recht op onderwijs, ongeacht zijn ...
Scroll naar top