Nieuws

Nieuws

Wetgeving over de banenafspraak
Het primair onderwijs moet 4020 extra banen in 2023 creëren voor mensen met een arbeidsbeperking. Ook aan uw schoolorganisatie de taak hieraan bij te dragen. Judy van den Berg (adviseur Arbeid & Vitaliteit, RADI®) en Cindy Smeets (beleidsmedewerker) van VfPf vertellen u er graag meer over. De Wet banenafspraak Het ...
Willen leraren meer uren werken voor bonus? – PO/VO
Een deel van de leraren is bereid om in een groter contract te werken voor meer geld, maar die financiële prikkel moet wel hoog genoeg zijn. Dit blijkt uit onderzoek naar de mogelijkheden om leraren meer uren te laten werken in ruil voor een bonus. In het kader van het lerarentekort heeft ...
Mensen in onderwijs relatief vroeg met pensioen – PO/VO
De gemiddelde pensioenleeftijd in het onderwijs lag vorig jaar op 65,4 jaar. Daarmee is het onderwijs op de zorg en het openbaar bestuur na de sector met de laagste gemiddelde pensioenleeftijd. Dit blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Als naar alle sectoren wordt gekeken, lag de gemiddelde ...
Verplichte co2-registratie voor werkgevers: ‘Behoorlijke uitdaging waar je als werkgever beter nu al op voor kunt bereiden’
Vanaf 1 januari 2024 moeten werkgevers met 100 of meer werknemers aan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) rapporteren over de werkgerelateerde kilometers van hun werknemers. Dat kan voor uitdagingen zorgen. HR-expert Dik van Leeuwerden adviseert bedrijven om zich hier nu al op voor te bereiden. De verplichte CO2-registratie gebeurt ...
OnderwijsInzicht
De zesde editie van OnderwijsInzicht vindt plaats op vrijdag 15 september 2023 in Spant Congrescentrum in Bussum. OnderwijsInzicht is het onderwijscongres voor schoolbestuurders, schoolleiders en ict-verantwoordelijken in het primair en voortgezet onderwijs over actuele vraagstukken rondom ict in het onderwijs. Tijdens OnderwijsInzicht laten vooraanstaande sprekers hun licht schijnen over actuele ...
Visie over re-integratie vanaf 1 juli 2023 verplicht
Vanaf 1 juli 2023 zijn de werkgever en werknemer verplicht om hun visie op het re-integratietraject te geven in het plan van aanpak, bijstellingen daarvan en de eerstejaarsevaluatie. Dit moet tot meer betrokkenheid bij de re-integratie leiden. Als een werknemer arbeidsongeschikt raakt, moet de werkgever in principe twee jaar lang ...
Tweede Kamer plaatst vraagtekens bij ambities masterplan basisvaardigheden
De Tweede Kamer steunt op hoofdlijnen de uitwerking van het masterplan basisvaardigheden, maar plaatst vraagtekens bij de haalbaarheid van de geformuleerde ambities. Ook zijn er zorgen over de druk op de sector. Dit blijkt uit het debat over het curriculum en het masterplan basisvaardigheden van 22 mei. Hoge ambities punt ...
Schoolbesturen lanceren advies voor versterking van de basisvaardigheden
Wat kunnen schoolbesturen doen om de basisvaardigheden binnen hun schoolorganisatie te versterken? Deze vraag stond centraal binnen de Adviesgroep Basisvaardigheden. Hun bevindingen, adviezen en praktische tools zijn gebundeld in een handreiking voor schoolbesturen. De PO-Raad nodigt haar leden van harte uit om hiermee aan de slag te gaan. Het versterken ...
Ook PO-Raad steunt acties bonden voor goede loonsverhoging
Op donderdag 25 mei voeren vakbonden en medewerkers in het voortgezet onderwijs acties. De vakbonden in het primair onderwijs steunen deze acties. Zij verwijzen daarbij terecht naar de afspraken die alle partijen hebben gemaakt om in primair en voortgezet onderwijs tot dezelfde loonafspraken te komen, zodat de beloning in beide ...
Inhoudelijke gesprekken voor nieuwe cao zijn gestart
De sociale partners zetten deze maand de inhoudelijke gesprekken voort om te komen tot een akkoord voor een nieuwe cao voor primair onderwijs. Het is op dit moment nog niet duidelijk wanneer de gesprekken tot een onderhandelaarsakkoord gaan leiden. De PO-Raad zet in op aantrekkelijkere arbeidsvoorwaarden met een goede, eerlijke ...
Stand van zaken gezamenlijke beroepsprocedure tegen te weinig bekostiging in 2022
Begin van dit jaar hebben 222 schoolorganisaties een gezamenlijk pro forma beroep ingediend bij de rechtbank Midden-Nederland. Zij vinden dat OCW in de laatste 5 maanden van 2022 circa €250 mln. te weinig bekostiging heeft uitgekeerd. De verwachting is dat de rechtszaak nog dit jaar zal plaatsvinden en dat de ...
Check bij gemeente hoe het zit met verzekering – PO/VO
Het is voor schoolbesturen verstandig om bij hun gemeente(n) te checken hoe die de schoolgebouw(en) heeft/hebben verzekerd. Zeker nu de Richtlijn inbraakbeveiliging onderwijsinstellingen is vervallen en de verbeterde Risicoklassenindeling 2.0 versie 2023 van kracht is geworden. Henri Damen van onze verzekeringspartner Aon geeft aan dat meer dan 95% van de schoolgebouwen ...
Aflopende cao’s verlengd – PO/VO
De cao’s in het primair, voortgezet en wetenschappelijk onderwijs zijn stilzwijgend verlengd. Dit betekent dat de afspraken uit de huidige cao’s uit deze sectoren blijven gelden totdat de onderhandelaars een nieuw akkoord afspreken. Dat meldt de Algemene Onderwijsbond (AOb). AOb-bestuurder Thijs Roovers had al niet op korte termijn een nieuw akkoord verwacht, ...
Doek valt voor loonkostenvoordeel oudere werknemer
Per 2026 kunnen werkgevers geen loonkostenvoordeel (LKV) meer krijgen voor het in dienst nemen van een 56-plusser. Dat staat in de Voorjaarsnota 2023. Eerder waren er al plannen om het LKV ouderen te verlagen. In de Voorjaarsnota 2023 – die op 28 april naar de Tweede Kamer is gestuurd – staat dat ...
Vanaf 2024 geen scholingssubsidie STAP-budget meer
In 2024 kunnen werknemers geen opleidingen meer betalen met het STAP-budget. Het kabinet heeft namelijk voorgenomen om deze scholingssubsidie vanaf volgend jaar af te schaffen. Het is één van de bezuinigingsmaatregelen uit de Voorjaarsnota 2023. De scholingssubsidie Stimulans Arbeidsmarktpositie (STAP) biedt zowel werkenden als niet-werkenden momenteel de kans om met ...
Meer maatregelen om WIA-achterstanden te verkleinen
De maatregelen om de achterstanden bij sociaal-medische beoordelingen te verkleinen, lijken vooral stabiliserend te werken. Om de achterstanden echt te verminderen, zijn aanvullende maatregelen nodig. Dat meldt minister Van Gennip van SZW. Vorig jaar kondigde de minister een aantal maatregelen aan om de mismatch tussen de vraag naar en het aanbod ...
Ontwikkeling in bekostiging en kosten cao primair onderwijs
In de cao primair onderwijs 2022-2023 is een deel van de verwachte loonruimte voor 2023 benut. Daarom hebben veel schoolorganisaties in de begroting 2023 de lumpsumbekostiging fictief opgehoogd met 1,44%. Anders zouden alleen de lasten en niet de baten die hier tegenover staan worden meegenomen. De aanname van 1,44% loonruimte is benaderd aan ...
Effecten Nationaal Programma Onderwijs voor het werken in het VO
Met het Nationaal Programma Onderwijs (NP Onderwijs) kunnen scholen allerlei activiteiten bekostigen om leerachterstanden als gevolg van de coronapandemie aan te pakken. Voion onderzocht wat de effecten van deze extra activiteiten zijn voor de belangrijkste aspecten van het werk van schoolleiders, docenten en onderwijsondersteunend personeel. Voor het onderzoek is een ...
PO-Raad onderschrijft opgaven uit Staat van het Onderwijs 2023
Leerlingen met een lage sociaal-economische status (SES) hebben een grote inhaalslag gemaakt, schoolbesturen sturen meer op basisvaardigheden en kansrijk adviseren werpt zijn vruchten af. Dit en meer blijkt uit de Staat van het Onderwijs 2023. De PO-Raad is verheugd met dit nieuws, maar deelt ook de genoemde zorgen rondom rekenen ...
Arbeidsmarktinformatie landelijke aanpak personeelstekort in beeld
Het Arbeidsmarktplatform PO heeft alle arbeidsmarktinformatie van de landelijke aanpak van het personeelstekort in kaart gebracht en geüpdatet. Deze informatie is geclusterd in een aantal maatregelen. Per maatregel vind je uitgebreide analyses met kwantitatieve en kwalitatieve gegevens. Zo kun je informatie inzien over de omvang van het personeelstekort, de instroom en uitstroom ...
VO: Inspectie roept op tot meer regie en ambitie in aanpak basisvaardigheden
Scholen zouden meer regie moeten pakken op het verbeteren van de basisvaardigheden en het bevorderen van kansengelijkheid in het onderwijs. Dat is een van de belangrijkste boodschappen van de Inspectie voor het onderwijs bij de presentatie van de Staat van het Onderwijs 2023. In dit jaarlijkse rapport houdt de inspectie ...
VO: Schoolleidersbeurs vanaf eind augustus aan te vragen
Schoolleiders kunnen vanaf eind augustus een studiebeurs aanvragen voor een masteropleiding die start vanaf 1 september 2023. Voor de beurs is 8 miljoen euro beschikbaar. Wie mag de Schoolleidersbeurs-VO aanvragen? Schoolleiders die aan onderstaande voorwaarden voldoen kunnen één keer in hun loopbaan gebruik maken van de Schoolleidersbeurs-VO: ze geven onderwijskundig ...
Wetsvoorstel huisvesting: meer plichten, geen extra geld – PO/VO
De voorgestelde wet Doelmatige aanpak onderwijshuisvesting legt extra taken en verantwoordelijkheden neer bij schoolbesturen, zonder dat die daar extra middelen voor krijgen. Dat schrijft VOS/ABB in een reactie op de internetconsultatie van het wetsvoorstel. In de voorgestelde wet staan een paar grote wijzigingen, waaronder een zorgplicht voor het binnenklimaat en opheffing van ...
Bezuinigingen in het onderwijs op komst – PO/VO
Ook het onderwijs ontkomt niet aan de bezuinigingen die het kabinet de afgelopen maand aankondigde. Dat blijkt uit de Voorjaarsnota 2023 die minister Kaag van Financiën op 28 april naar de Tweede Kamer stuurde. Het is nog even afwachten op de concrete uitwerking van de aangekondigde investeringen en bezuinigingen. De begroting gaat ...
PO-raad: Verstarrend wetsvoorstel strategisch HRM gaat de leerlingen niet helpen
De PO-Raad maakt zich grote zorgen over de mogelijke gevolgen van de Wet strategisch HRM. Het ministerie van OCW is deze week met een internetconsultatie over het wetsvoorstel begonnen. ,,Minister Dennis Wiersma presenteert een model waarmee hij top down personeelsbeleid oplegt en zich tot drie cijfers achter de komma met ...
VO-raad kritisch op wetsvoorstel strategisch personeelsbeleid
De VO-raad is kritisch op een belangrijk deel van het wetsvoorstel strategisch personeelsbeleid. Dit voorstel, dat momenteel open staat voor consultatie, dient volgens de VO-raad op een aantal belangrijke punten te worden aangepast. Het huidige voorstel miskent fundamentele afspraken over arbeidsvoorwaardenvorming die wettelijk aan sociale partners is toebedeeld en ontkent ...
De waardering Goed en het predicaat Excellente School worden afgeschaft
Het besluit is genomen: de waardering Goed in het funderend onderwijs wordt afgeschaft per 1 augustus 2023. Daarnaast is bekend gemaakt dat ook het predicaat voor een Excellente School tot een einde komt. Het huidige traject Excellente Scholen 2023 – 2026 is de hekkensluiter. Aanleiding van deze besluiten was een ...
Tijdelijke regeling in dienst nemen mensen met IVA of Wajong DGA
Vanaf april 2023 is er een tijdelijke regeling voor mensen met een IVA-uitkering en Wajong met duurzaam geen arbeidsvermogen (DGA). Zij kunnen hulp van UWV krijgen bij hun re-integratie. Voor u zijn er voordelen als u deze mensen in dienst neemt. De voordelen op een rij Proefplaatsing: U kunt deze ...
Hulp UWV bij re-integratie met IVA-uitkering of Wajong
Vanaf april 2023 kunt u ook hulp van UWV krijgen bij uw re-integratie als u een IVA-uitkering of Wajong zonder arbeidsvermogen heeft. Deze tijdelijke regeling duurt in ieder geval tot en met maart 2028. Wat betekent de tijdelijke regeling voor u? U hoeft niet te re-integreren als u een IVA-uitkering ...
Energie Voor Scholen: DVEP stopt per 1 januari 2024 – PO/VO
De Vrije Energie Producent (DVEP), die energie levert aan het collectief Energie Voor Scholen (EVS), stopt per 1 januari 2024 met de levering van gas en elektriciteit in Nederland. Het besluit van DVEP om te stoppen met de levering van gas en elektriciteit heeft te maken met de slechte financiële situatie van het ...
Wiersma wil onderwijs centraal gaan aansturen – PO/VO
Onderwijsminister Dennis Wiersma kondigt aan dat het primair en voortgezet onderwijs meer centraal moeten worden aangestuurd vanuit Den Haag. Daarbij wil hij onder andere naar een alternatief voor de lumpsumbekostiging kijken. Hij doet deze aankondiging in een brief aan de Tweede Kamer over het interdepartementaal beleidsonderzoek (IBO) Koersen op kwaliteit en kansengelijkheid. Wiersma ...
Publicatie Normenkader Informatiebeveiliging en Privacy voor Funderend Onderwijs
Publicatie Normenkader Informatiebeveiliging en Privacy voor Funderend Onderwijs Veel schoolbesturen zijn bezig met het organiseren van privacy en informatiebeveiliging in hun organisatie: ‘Wat is goed of veilig genoeg? Hoe weet ik dat ik niets vergeet? En hoe kan ik het aanpakken?’. Op 19 april is daarom Het Normenkader Informatiebeveiliging en ...
Sociale partners maken afspraken over dichthouden van loonkloof
Sociale partners in het primair en voortgezet onderwijs geven de garantie dat er geen verschillen zullen ontstaan in de loonontwikkeling van beide sectoren. Op termijn willen ze formele afspraken maken die bijdragen aan het dichthouden van de loonkloof. Dat schrijven de betrokken partijen in de verkenning naar één cao funderend onderwijs ...
Monitor passend onderwijs gepubliceerd
Ouders, leraren, schoolleiders en ondersteuners in het primair en voortgezet onderwijs zijn redelijk tevreden over sommige onderdelen van passend onderwijs, maar er is ook ruimte voor verbetering, zoals bijvoorbeeld de administratieve lasten van leraren verminderen, de mening van leerlingen meewegen en zorgen voor een dekkend ondersteuningsaanbod in de regio. Dat ...
Meld uw school aan voor kosteloze inzameling van gescheiden verpakkingsafval en glas
Ruim 1000 scholen scheiden hun verpakkingsafval al via Afval Goed Geregeld. Wilt u ook op uw school plastic, drankkartons en/of glasafval kosteloos laten inzamelen? Meld u dan aan bij het loket van Afval Goed Geregeld. Dat kan van 1 tot en met 31 mei 2023. Kosteloos inzamelsysteem verpakkingsafval en glas: Afval ...
Ontwikkelkracht: meld u aan voor het Groeikracht-programma
Wilt u met uw team het onderwijs bottom-up verbeteren? Meld u dan aan voor het Groeikracht-programma! Met Groeikracht kunnen schoolteams zelf het onderwijs verbeteren. Het programma biedt leraren en schoolleiders tijd, kennis en kunde zodat zij vanuit hun eigen praktijk en ambitie kunnen starten en daarbij leren om kennis uit onderzoek ...
Werkloosheidsuitkeringen en het verrekenen van de kosten: hoe werkt dat?
Werkgevers in het PO zijn verplicht eigenrisicodrager voor werkloosheidsuitkeringen. Het Participatiefonds (Pf) heeft de wettelijke taak om die kosten te verevenen. Sinds 1 augustus 2022 brengt het Pf de kosten rechtstreeks bij de betreffende werkgever in rekening. We geven graag uitleg over hoe dat proces in zijn werk gaat, welke ...
Minimumloon omhoog per 1 juli 2023
Het minimumloon gaat per 1 juli 2023 3,13% omhoog. Dit zijn de brutobedragen voor werknemers boven de 21 jaar per maand, week en dag. Per 1 juli 2023 2023 bedraagt het bruto wettelijk minimumloon € 1.995 per maand, € 460,40 per week en € 92,08 per dag. Werknemers die het ...
Nieuw in het werkgeversportaal UWV
In het werkgeversportaal is de mogelijkheid om documenten voor het re-integratieverslag (RIV) te uploaden verbeterd. Ook zijn kopieën van de WIA-beslissingen weer zichtbaar en vindt u er nu andere WIA-brieven. Uploaden re-integratieverslag (RIV) De RIV-upload is sinds 9 maart 2023 verbeterd. Hierdoor kunt u makkelijker de juiste RIV-documenten uploaden. Uw ...
Subsidieregeling Regionale Aanpak Personeelstekort verlengd
De subsidieregeling Regionale Aanpak Personeelstekort wordt met vijf maanden verlengd. Bestaande RAP-regio’s kunnen tot en met 31 mei 2023 subsidie aanvragen om de kwantitatieve en kwalitatieve tekorten in het onderwijs aan te pakken. Schoolbesturen en lerarenopleidingen hebben sinds 2020 – naast de G4 – 72 RAP-regio’s gevormd, om zo gezamenlijk ...
Subsidie voor potentiële schoolleiders
Hoe kunnen we het schoolleiderstekort terugdringen? Een van de oplossingen is het zorgen voor meer instroom, bijvoorbeeld van professionals van buiten het onderwijs. Het ministerie van OCW subsidieert professionals die de stap willen zetten om schooldirecteur in het primair onderwijs te worden. Ken jij iemand die toe is aan een ...
Cao-onderhandelingen in mei voortgezet
Na de uitwisseling van de inzetbrieven heeft de VO-raad in april een aantal keer met de bonden om tafel gezeten om te onderhandelen over een nieuwe cao. Het overleg verloopt constructief en inhoudelijk maar een akkoord is nog niet beeld. Met name de onderwerpen loon en onderwijstijd zijn lastig en ...
Hoe bevorder je de instroom, het behoud en de doorgroei van schoolleiders?
Scholen hebben steeds meer moeite om voldoende en goed gekwalificeerde schoolleiders aan te trekken. Daarom heeft Voion onderzoek gedaan naar de carrièrepaden van schoolleiders in het voortgezet onderwijs, en de mogelijkheden om instroom, behoud en doorgroei te bevorderen. Voor het onderzoek heeft Voion een literatuurverkenning gedaan en 15 schoolleiders geïnterviewd. De ...
Wat kan ik doen als UWV niet op tijd beslist?
Wij zijn verplicht om binnen een bepaalde periode een beslissing te nemen over uw aanvraag voor bijvoorbeeld een uitkering of subsidie. Deze periode staat in de ontvangstbevestiging die u na uw aanvraag heeft gekregen. Als wij niet op tijd beslissen, en als u geen brief heeft gekregen waarin staat dat ...
Geen uitzonderingspositie meer voor scholen bij inbraakbeveiliging
Sinds 1 april 2023 moeten scholen en universiteiten dezelfde maatregelen treffen als bedrijven om hun risico’s te verzekeren. Dit is een gevolg van de verbeterde Risicoklassenindeling (VRKI) 2.0 versie 2023. Door het vervallen van de Richtlijn inbraakbeveiliging onderwijsinstellingen vervalt de uitzondering die onderwijsinstellingen tot nu hadden. De Richtlijn inbraakbeveiliging onderwijsinstellingen ...
Cao-onderhandelingen primair onderwijs gestart
In het traject naar een nieuwe cao voor het primair onderwijs vond op 13 april 2023 de eerste formele bijeenkomst plaats met sociale partners. De PO-Raad en onderwijsvakbonden AOb, AVS, CNV Onderwijs, FNV Overheid en FvOv wisselden de inzetten uit en lichtten deze toe. LEES DE INZETBRIEF VAN DE PO-RAAD ...
Meer duidelijkheid over plan hervorming arbeidsmarkt
In het regeerakkoord heeft het kabinet de ambitie afgesproken om de arbeidsmarkt te hervormen. In de brief ‘Voortgang uitwerking arbeidsmarktpakket’ geeft minister Karien van Gennip (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) de stand van zaken van de uitwerking van de hervorming. Met de uitwerking wil de minister onder andere bepaalde vormen van ...
Tweede Kamer blijft kritisch op passend onderwijs
De Tweede Kamer blijft kritisch op de uitvoering van passend onderwijs. In het debat hierover gaven Kamerleden aan te weinig vooruitgang te zien: de groep leerlingen die onvoldoende ondersteuning krijgt of thuiszit is nog te groot. Landelijke norm voor de basisondersteuning Tijdens het debat was er ruim aandacht voor de ...
PO-Raad en VO-raad laten zich niet zomaar aan de kant schuiven – PO/VO
De werkgeversorganisaties PO-Raad en VO-raad vinden het een slecht plan om hen uit te sluiten van de cao-onderhandelingen. Volgens de raden kan de minister van OCW de rol van cao-partner niet op zich nemen. De Tweede Kamer nam onlangs een motie van D66’er Paul van Meenen aan om de cao-onderhandelingen in het ...
Opschorten of stopzetten van loon?
Er bestaat een verschil tussen het stopzetten en het opschorten van de loonbetaling aan werknemers. Indien je kiest voor de verkeerde maatregel, dan kan je dat duur komen te staan. Reden genoeg om dit voor je uit te lichten. Indien de werknemer zich niet aan de regels van de werkgever ...
Pas op voor stichting PubliekPrivaat – PO/VO
Meerdere leden van VOS/ABB melden dat de stichting PubliekPrivaat schoolbesturen uitnodigt voor digitale bijeenkomsten, zonder dat deze stichting vooraf duidelijk maakt welke kosten daaraan verbonden zijn. Na dergelijke bijeenkomsten stuurt de stichting declaraties à 195 euro ex. Btw. VOS/ABB adviseert om altijd vooraf heldere afspraken te maken over de hoogte van de ...
Internetconsultatie onderwijshuisvesting – PO/VO
Tot 1 mei staat de internetconsultatie open over het wetsvoorstel onderwijshuisvesting. Deze consultatie is met name interessant voor schoolbesturen, medezeggenschapsraden, intern toezicht en gemeenten. Het wetsvoorstel onderwijshuisvesting zit al sinds 2016 in de pijplijn. Met de internetconsultatie wordt nu eindelijk een stap gezet om het wetsvoorstel naar de Tweede Kamer te loodsen. Het ...
Nieuwe versie Kwaliteitskader huisvesting onderwijs met financiële update
Het in 2022 geactualiseerde Kwaliteitskader Huisvesting Funderend onderwijs is voor 2023 bijgewerkt. De financiële financiële paragraaf is hierdoor weer up to date voor schoolbesturen en gemeenten. DOWNLOAD HET VERNIEUWDE KWALITEITSKADER HUISVESTING De financiële paragraaf geeft een actueel inzicht in de stichtingskosten voor een nieuw te bouwen school in het funderend ...
Onderwijsraden vragen extra kabinetsbijdrage voor loonontwikkeling
De onderwijsraden doen gezamenlijk een klemmend beroep op het kabinet om extra geld ter beschikking te stellen voor de arbeidsvoorwaarden voor onderwijspersoneel. Een nijpend en urgent lerarentekort en de historisch ongekend hoge inflatiecijfers maken dit noodzakelijk. Met extra geld wordt het mogelijk in de cao-onderhandelingen een goed en concurrerend arbeidsvoorwaardenpakket ...
Wat als een werknemer tijdens de opname van aanvullend geboorteverlof ziek wordt?
VRAAG Een werknemer die in loondienst werkt en waarvan de partner pas bevallen is, kan aanvullend geboorteverlof opnemen. Dit is geregeld in de Wet arbeid en zorg (WAZO). Wat gebeurt er als de werknemer tijdens de opname van het aanvullend geboorteverlof ziek wordt? ANTWOORD Ziekte heeft geen opschortende werking, het ...
Campagne moet vrouwen verleiden meer te gaan werken – PO/VO
Met de campagne Wil je meer werken, laat het merken wil het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) ervoor zorgen dat vrouwen meer gaan werken. SZW meldt dat in Nederland veel vrouwen een bewuste keuze hebben gemaakt om parttime te werken, maar dat dit niet betekent dat dit altijd zo hoeft ...
Tweede selectieronde experiment onderwijszorgarrangementen gaat van start
Op 1 januari 2023 is het experiment onderwijszorgarrangementen van start gegaan. Er komt nu een tweede selectieronde, zodat meer initiatieven zich kunnen inschrijven. Het doel van het experiment is meer maatwerk mogelijk te maken voor leerlingen met een complexe ondersteuningsbehoefte op het gebied van onderwijs en zorg. Scholen en samenwerkingsverbanden ...
Voorlopersaanpak voor regionale samenwerking gepubliceerd
Samenwerkende schoolbesturen, lerarenopleidingen en de beroepsgroep kunnen zich aanmelden als voorloper voor de ontwikkeling van een onderwijsregio. Zij nemen gezamenlijke verantwoordelijkheid in hun regionale onderwijsarbeidsmarkt. De ervaringen van de voorlopers worden vervolgens in een lerende aanpak gebruikt in de bredere totstandkoming van onderwijsregio’s. Door samen te werken kunnen schoolorganisaties, lerarenopleidingen ...
Schoolmaaltijden.nl gelanceerd
Met een goed gevulde maag kunnen kinderen beter leren, maar helaas verschijnen kinderen steeds vaker kinderen met honger op school. Voor die leerlingen lanceerde minister Wiersma vandaag het Programma Schoolmaaltijden. Daarmee investeert hij eenmalig 100 miljoen euro om via de school leerlingen te voorzien van een maaltijd. Of van boodschappenkaarten. ...
Minister Wiersma informeert Tweede Kamer over passend en inclusiever onderwijs
Minister Wiersma (primair en voorgezet onderwijs) heeft zijn update over de verbeteraanpak passend onderwijs en de contouren voor de werkagenda Route naar inclusief onderwijs met de Tweede Kamer gedeeld. Aanstaande woensdag debatteert de Kamer over de voortgang van passend onderwijs. Ook de PO-Raad deelde haar inzet voor dit debat. Randvoorwaarden ...
Per 1 april 2023 nieuwe uitvoeringsregels voor ontslag
Vanaf 1 april gelden vernieuwde uitvoeringsregels voor ontslag om bedrijfseconomische redenen, ontslag vanwege langdurige ziekte en de ontslagprocedure van UWV. Deze regels geven werkgevers meer duidelijkheid over de beoordeling van ontslagaanvragen. In de uitvoeringsregels van UWV kunnen werkgevers lezen welke wet- en regelgeving relevant is als zij de arbeidsovereenkomst van ...
Subsidieregeling verbetering basisvaardigheden 2023 opengesteld
Van 27 maart tot 14 april kunnen scholen een aanvraag indienen voor de Subsidieregeling verbetering basisvaardigheden 2023. De regeling heeft tot doel een kwaliteitsimpuls te geven aan de vaardigheden van leerlingen op het gebied van taal, rekenen/wiskunde, en burgerschap of digitale geletterdheid. De subsidie is een van de maatregelen uit ...
Helft van de scholen straks zonder directeur
Alarmbellen gaan af! Prognoses laten zien dat ongeveer de helft van de huidige schoolleiders binnen nu en tien jaar met pensioen gaat. Met een schoolleiderstekort van 13,6% is dit een donderwolk die boven de scholen hangt. Dit blijkt uit de recente verkenning ‘Schoolleiders werven en behouden door arbeidsvoorwaarden op maat’ dat door ...
Meer uren werken? Het gesprek aangaan als school of bestuur
Hoe ga je als schoolleider of bestuurder het gesprek aan met leraren over meer uren werken? Met deze vraag in het achterhoofd heeft Stichting Het Potentieel Pakken samen met drie schoolbesturen en negen scholen onderzoek gedaan en een aanpak ontwikkeld om aan de slag te gaan met meer uren werken. Er zijn ...
De versterking van ons toezicht
Als Inspectie van het Onderwijs versterken we de komende jaren ons toezicht in het funderend onderwijs en het mbo. Daarin focussen we ons op het versterken van de basisvaardigheden van leerlingen en de sociale veiligheid op scholen. Ook zoeken we naar een betere balans tussen toezicht op scholen, besturen en ...
Tweede selectieronde experiment onderwijszorgarrangementen gaat van start
Op 1 januari 2023 is het experiment onderwijszorgarrangementen van start gegaan. Er komt nu een tweede selectieronde, zodat meer initiatieven zich kunnen inschrijven. Het doel van het experiment is meer maatwerk mogelijk te maken voor leerlingen met een complexe ondersteuningsbehoefte op het gebied van onderwijs en zorg. Scholen en samenwerkingsverbanden ...
Schoolbesturenopdekaart.nl: de vernieuwde benchmark
De website POVO Benchmark heeft een nieuwe vormgeving, navigatiestructuur én nieuwe naam: schoolbesturenopdekaart.nl. Op deze website laten de PO-Raad en VO-raad op basis van databronnen (zoals DUO en Inspectie van het Onderwijs) aan de samenleving zien hoe besturen het geld dat ze van de overheid voor onderwijs krijgen inzetten. Eén ...
Scroll naar boven