Nieuws

Nieuws

Onze beleidsdekkingsgraad eind oktober is 113,7%
De actuele dekkingsgraad van ABP was eind oktober 116,7%. De beleidsdekkingsgraad was 113,7%. Dit zijn belangrijke gegevens. Eind deze maand neemt ABP naar verwachting een besluit over de verhoging van de pensioenen per 1 januari 2024. Wat kunnen we u nu al vertellen? Wat speelt een belangrijke rol bij de ...
‘Plan uw pensioen’ in MijnABP vernieuwd
De pensioenplanner in MijnABP is vernieuwd. Dit geeft uw werknemers de vrijheid om allerlei keuzes en combinaties te bekijken en met elkaar te vergelijken. Bij iedere keuze berekent de planner de juiste bedragen. Vanaf 1 juli 2023 is de zorgplicht voor pensioenfondsen uitgebreid met keuzebegeleiding. Daarom is ook MijnABP aangepast. We ...
Sectorrapportage primair onderwijs 2023: hogere ambities voor taal en rekenen noodzakelijk
Hoe is het gesteld met de basisvaardigheden van leerlingen? Wat is er nodig voor gezonde en duurzame huisvesting en hoe staat het met de financiële reserves van schoolorganisaties? Dit en meer lees je in de Sectorrapportage 2023. Een bundeling van zowel feiten en cijfers als het verhaal achter deze cijfers. ...
Flinke impuls Bibliotheek op school
Bibliotheken krijgen 74 miljoen euro vanuit het ‘Masterplan basisvaardigheden’ om meer scholen en kinderopvanglocaties te laten profiteren van BoekStart en de Bibliotheek op school. Minister Paul (po en vo) en staatssecretaris Uslu (media en cultuur) hebben dat op 30 oktober tijdens een schoolbezoek in Utrecht bekendgemaakt. De toekenning is een ...
Scholen hebben grote reserves, maar dat heeft zijn oorzaken
Follow The Money, platform voor onderzoeksjournalistiek, constateert in een uitgebreide analyse dat in het funderend onderwijs de reserves hard groeien. Basis- en middelbare scholen hebben in totaal 8 miljard euro op de bank staan, aldus FTM. Daar stopt de analyse echter niet. Het onderzoek gaat ook uitgebreid in op de ...
Eerste regeling bekostiging 2024 gepubliceerd
In de eerste regeling bekostiging 2024 is de prijsbijstelling 2024 verwerkt. Deze indexatie voor het prijsgevoelig deel van de bekostiging is vastgesteld op -0,14%. De bekostiging is hierdoor aangepast met -0,0152% (10,85% * -0,14%) ten opzichte van de definitief vastgestelde regeling bekostiging 2023. Een licht negatieve bijstelling dus. De nieuwe bekostigingsbedragen zijn verwerkt in ...
Wetsvoorstel vereenvoudiging banenafspraak naar Tweede Kamer
Het simpeler en aantrekkelijker maken om mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen. Dat is het doel van het Wetsvoorstel vereenvoudiging banenafspraak en quotumregeling, dat minister Carola Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) half oktober aan de Tweede Kamer heeft aangeboden. Het is nu aan de Tweede Kamer wanneer het wetsvoorstel ...
Werkgevers vanaf 1 juli 2024 verplicht CO2-uitstoot van zakelijk en woon-werkverkeer te registreren
Werkgevers met 100 medewerkers of meer moeten vanaf 1 juli 2024 gegevens aanleveren bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) over het zakelijk en woon-werkverkeer van hun medewerkers. Dit is een uitstel van zes maanden doordat de Raad van State om verduidelijking heeft gevraagd op de toelichting van het voornemen. ...
AOW-leeftijd ongewijzigd in 2029
De leeftijd waarop mensen AOW ontvangen blijft in 2029 ongewijzigd op 67 jaar en drie maanden. Dat schrijft minister Schouten van armoedebeleid, participatie en pensioenen aan de Tweede Kamer. Elk jaar wordt vastgesteld op welke leeftijd men over vijf jaar AOW ontvangt. Het al dan niet stijgen van de AOW-leeftijd ...
Vrije ruimte WKR benutten voor een onbelaste bonus
Het kan aantrekkelijk zijn – voor werknemer én werkgever – om een (deel van een eindejaars)bonus onder te brengen in de vrije ruimte. Tot een bedrag van € 2.400 is de Belastingdienst akkoord. De Belastingdienst beschouwt vergoedingen en verstrekkingen van maximaal € 2.400 per werknemer per jaar als gebruikelijk. De ...
Wéér uitstel voor pensioenbedrag ineens, nu naar 2025
De mogelijkheid voor werknemers om maximaal 10% van hun pensioen in één keer op te nemen (‘pensioenbedrag ineens’), is voor de derde keer dit jaar uitgesteld. De beoogde ingangsdatum is verschoven van 1 juli 2024 naar 1 januari 2025. Demissionair minister Schouten van Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen heeft het nieuwste ...
UWV werkt aan andere vorm van Werkwijzer Poortwachter
Onlangs werd duidelijk dat UWV de Werkwijzer Poortwachter niet meer actualiseert en werkgevers voor wijzigingen rond re-integratie uwv.nl in de gaten moeten houden. De instantie geeft nu echter aan dat er wordt gewerkt aan een alternatief. Naast informatie voor verzekeringsartsen en arbeidsdeskundigen van UWV, biedt de Werkwijzer Poortwachter een richtlijn ...
Werknemer niet zomaar ‘administratief’ ziek houden
Is een arbeidsongeschikte werknemer medisch volledig hersteld, dan mag een werkgever hem alleen ‘administratief’ ziek houden als de werknemer door andere, werkgerelateerde omstandigheden zijn werk niet volledig uit kan voeren. Een arbeidsongeschikte ambtenaar bouwde voor zijn re-integratie zijn werkzaamheden tussen 18 februari 2021 en 5 september 2022 op van 12,50% ...
Overgangsregeling vereenvoudiging bekostiging pakt niet altijd uit zoals bedoeld
Verschillende signalen van schoolorganisaties zijn de afgelopen maanden bij de PO-Raad terechtgekomen. De overgangsregeling bij de vereenvoudiging van de bekostiging in het primair onderwijs lijkt niet uit te pakken zoals deze bedoeld is wanneer er sprake is van een sterke daling of groei van het leerlingaantal. Wij hebben dit probleem kenbaar gemaakt ...
Doorrekeningen CPB: “Het primair onderwijs komt er bekaaid af”
Het Centraal Cultureel Planbureau (CPB) heeft dit jaar acht verkiezingsprogramma’s doorgerekend: VVD, D66, GL-PvdA, CDA, CU, Volt, JA21 en SGP. Onder de streep willen de VVD en het CDA bezuinigen op het onderwijs en willen alle andere partijen investeren, waarvan Volt, D66 en GL-PvdA het meest. Ook het Sociaal Cultureel ...
Besluit aanlevering PNIL-gegevens
Via onze branchevereniging hebben wij aandacht gevraagd voor de aanlevering van PNIL-gegevens. En wij hebben suggesties gedaan om deze aanlevering te vereenvoudigen. Het lijkt er op dat het Ministerie van OCW luistert naar deze signalen. Klik hier voor de brief van het Ministerie. Bron: CABO
40 miljoen voor zonnepanelen
Er komt een extra subsidiepot van 40 miljoen euro voor de verduurzaming van scholen. Dat is het gevolg van een amendement van Tweede Kamerleden Boucke, Dijk en Kröger, dat werd aangenomen bij de behandeling van de begroting van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat voor het jaar 2024. Het ...
Mag een school een negatief vakantiesaldo verrekenen met het loon bij einde dienstverband?
Er is lange tijd discussie geweest over of scholen een negatief vakantiesaldo mogen verrekenen met het loon bij einde dienstverband. Ook bij Verus kwam deze vraag de afgelopen jaren regelmatig binnen. Deze zomer lijkt er eindelijk meer duidelijkheid hierover te zijn gekomen. Er dienden namelijk twee rechtszaken over deze kwestie ...
Premiepercentages Vf en Pf voor 2024 zijn bekend
Het bestuur van Vf en Pf heeft de premiepercentages voor 2024 vastgesteld. De premie voor het Vervangingsfonds stijgt licht, de premie voor het Participatiefonds daalt. * Premie Vervangingsfonds De premies voor het Vervangingsfonds stijgen licht. Het percentage voor reguliere aansluiting gaat van 4,50% in 2023 naar 4,75% in 2024. Dit wordt ...
Salarisbedragen nieuwe cao bestuurders bekend
Op 16 oktober 2023 hebben wij de uitslag van de ledenraadpleging over het onderhandelingsakkoord Cao Bestuurders Funderend Onderwijs 2023 gepubliceerd. 91% van de leden die hun stem hebben uitgebracht hebben voor het akkoord gestemd. De leden van de VvOB hebben ook het onderhandelingsakkoord bekrachtigd en daarmee is het onderhandelingsakkoord definitief. ...
Regeling Leerplusarrangement vervangen door regeling Onderwijskansen VO
Met ingang van 1 januari 2024 wordt het Leerplusarrangement vervangen door de regeling ‘Onderwijskansen voortgezet onderwijs’. Deze verandering is nodig omdat de eerdere indicator bij het Leerplusarrangement niet meer voldeed. Deze indicator bleek onvoldoende te voorspellen welke leerlingen extra ondersteuning nodig hebben. Het CBS heeft daarom een nieuwe indicator ontwikkeld ...
Onderzoek naar toenemende omvang tijdelijke subsidies en oormerken in bekostiging
PO-Raad en VO-raad laten onderzoek doen naar de toenemende omvang van tijdelijke subsidies en oormerken in de bekostiging van het primair en voortgezet onderwijs. Uit signalen en een eerste inventarisatie blijkt de zogenaamde doelfinanciering in beide sectoren enorm toe te nemen met als gevolg dat schoolorganisaties niet duurzaam kunnen investeren ...
Korting samenwerkingsverbanden bekend gemaakt
OCW heeft de hoogte van de korting op samenwerkingsverbanden met mogelijke bovenmatig publiek eigen vermogen gepubliceerd. In de definitieve regeling bekostiging 2023 is de verlaging van het bedrag per leerling voor zware ondersteuning verwerkt. Eerder had de minister al bekend gemaakt op welke manier ze de samenwerkingsverbanden met bovenmatig eigen vermogen gaat korten De ...
Definitieve regeling bekostiging 2023 gepubliceerd
In de definitieve regeling bekostiging 2023 is de loonbijstelling 2023, de indexatie van het loongevoelig deel van de bekostiging verwerkt. Dat is de belangrijkste aanpassing ten opzichte van de eerste regeling bekostiging 2023. In die regeling was al de prijsbijstelling 2023 (indexatie prijsgevoelig deel van de bekostiging) verwerkt. Door de loon- en prijsbijstelling ...
Vereenvoudigde beoordeling WIA 60-plussers verlengd
Sinds oktober 2022 kan uw zieke werknemer van 60 jaar of ouder een vereenvoudigde beoordeling van een WIA-aanvraag krijgen. Hierdoor hebben u en uw werknemer sneller duidelijkheid. Deze maatregel is verlengd tot en met 31 december 2024. Wat houdt de vereenvoudigde beoordeling voor 60-plussers in? De vereenvoudigde beoordeling voor 60-plussers ...
Wet tijdelijke nieuwkomersvoorzieningen in het onderwijs maakt onderwijs voor nieuwkomers sneller mogelijk
Het wetsvoorstel tijdelijke nieuwkomersvoorzieningen in het onderwijs is op 11 oktober 2023 in werking getreden. Hierdoor hebben gemeenten en scholen meer mogelijkheden om in een noodsituatie tijdelijke nieuwkomersvoorzieningen in een noodsituatie in te richten. Er zijn handreikingen beschikbaar voor gemeenten en scholen met meer informatie over de mogelijkheden. De druk op het ...
Reserves primair onderwijs toegenomen door lerarentekort en tijdelijke subsidies
De bovenmatige reserves in het primair onderwijs zijn in 2022 verder toegenomen. Dat blijkt uit de jaarcijfers 2022, die onlangs zijn gepubliceerd. Onderwijsgeld moet maximaal worden ingezet ten behoeve van goed onderwijs en daarom vindt de PO-Raad het jammer dat de bovenmatige reserves zijn toegenomen. De oorzaken zijn echter heel verklaarbaar: ...
Wat willen politieke partijen met het onderwijs?
Alle problemen met huisvesting en personeelstekorten ten spijt is de staat van ons onderwijs niet bepaald een hot topic tijdens de lopende verkiezingscampagnes. Dat is vreemd, omdat het solide fundament dat onze sector moet bieden voor bestaanszekerheid – toch het buzzword als het over binnenlandse politiek gaat – een cruciale voorwaarde is. ...
Programma Schoolmaaltijden gaat door in 2024
Het programma Schoolmaaltijden wordt met een jaar verlengd. Basisscholen en middelbare scholen kunnen zich via schoolmaaltijden.nl aanmelden voor gratis schoolmaaltijden voor hun leerlingen. Zij kunnen kiezen voor een gratis maaltijd op school of voor een boodschappenkaart voor thuis. Het programma Schoolmaaltijden is gestart in 2023. Ruim één op de vijf scholen in ...
Vakantieverlof en ziekte, hoe gaan we daar nou mee om?
Het verlofjaar 2023-2024 is per 1 oktober 2023 weer van start gegaan. Dit lijkt ons het ideale moment om weer even naar de regelingen te kijken rondom vakantieverlof en ziekte. Want hoe moet je daar nou mee omgaan in de praktijk? Wettelijk is geregeld dat medewerkers hun vakantiedagen blijven opbouwen ...
Minimumloon omhoog en invoering uniform uurloon per 1 januari 2024
Op 1 januari 2024 gaat het wettelijk minimumloon omhoog met 3,75%. Het wettelijk bruto minimumuurloon voor werknemers van 21 jaar en ouder bedraagt dan € 13,27 per uur. Het gaat om een reguliere indexatie, elk half jaar stijgt het minimumloon mee met de cao-lonen. Tegelijk voert het kabinet per 1 ...
Nieuwe cao beschikbaar!
De definitieve tekst van de CAO 2023-2024 is klaar en je kunt hem hier downloaden. Let op: op 24 oktober (11.00 uur) is nog een nieuwe versie hier neergezet. Op veler verzoek zal AVS de cao weer op papier gaan uitgeven. Zodra het mogelijk is om het boek te bestellen, maken we dat ...
Nieuwe Wet banenafspraak naar Tweede Kamer
Het voorstel voor de Wet banenafspraak is aan de Tweede Kamer aangeboden. Het wetsvoorstel moet het voor werkgevers makkelijker en aantrekkelijker maken om werknemers met een arbeidsbeperking in dienst te nemen (en houden). In 2026 moeten werkgevers in de overheids- en marktsector samen 125.000 extra banen hebben gecreëerd voor mensen ...
Na eerste ziektejaar volledige focus op tweede spoor
Het moet voor kleine en middelgrote werkgevers mogelijk worden om na het eerste ziektejaar van een werknemer volledig in te zetten op re-integratie bij een andere werkgever. Het conceptwetsvoorstel dat dit regelt, is op internetconsultatie.nl gepubliceerd. Het conceptwetsvoorstel, dat deel uitmaakt van de in april van dit jaar aangekondigde arbeidsmarktplannen, moet ...
VO: Demissionaire begroting met verschuiving van subsidies
De begroting voor 2024 van het demissionaire kabinet bevat nauwelijks nieuw beleid. Wel is sprake van een nieuwe ‘brugfunctionaris’ en is een aantal wijzigingen in subsidies te zien. Het kabinet kiest er in 2024 voor om de subsidie voor schoolmaaltijden voort te zetten, helaas ten koste van de subsidie voor ...
Maak kennis met Ontwikkelkracht!
Op 1 november informatieve kick-off  Ontwikkelkracht is er voor schoolleiders en leraren in het primair en voortgezet onderwijs die de ontwikkeling van hun leerlingen en hun eigen vakmanschap willen versterken. Daarvoor kunnen scholen aanspraak maken op middelen uit het Nationaal Groeifonds. Een aantal scholen is dit jaar gestart met een ...
Ziekteverzuimcijfers 2022 voortgezet onderwijs gepubliceerd
Na de coronajaren 2020 en 2021, is er in 2022 weer sprake van een reguliere schoolopening. Toch zijn de naweeën van de coronapandemie nog duidelijk voelbaar in de vo-scholen. In 2022 is het ziekteverzuimpercentage in het voortgezet onderwijs het hoogste sinds vele jaren. Voor het onderwijzend personeel (OP) is dit ...
Zorgen over wetsvoorstel ‘verbetering zekerheid flexibele arbeidskrachten’
PO-Raad en VO-raad hebben hun zorgen geuit over de uitwerking van het wetsvoorstel ‘verbetering zekerheid flexibele arbeidskrachten’ voor het funderend onderwijs. In het voorstel van minister Karien van Gennip (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) wijzigt de tussenpoos van de ketenregeling van zes maanden naar een administratieve vervaltermijn van zestig maanden. Daarnaast vervalt de ...
Verkiezingsinzet PO-Raad: structurele uitdagingen vragen structurele investeringen
Elke dag werken ruim 185.000 professionals aan goed onderwijs voor alle 1,5 miljoen leerlingen in het primair onderwijs. Tegelijkertijd staat de onderwijskwaliteit onder druk, met name door de grote personeelstekorten. De PO-Raad pleit daarom in haar inzet voor de Tweede Kamerverkiezingen voor structurele middelen om de gaten in de formatie ...
De arbeidsmarkt in beeld: Arbeidsmarktanalyse primair onderwijs 2023 nu beschikbaar
Hoe ziet de arbeidsmarkt in het primair onderwijs er in 2023 uit? Stromen er meer of juist minder pabostudenten in? Hoe is de verhouding tussen het aantal schoolleiders, leraren en onderwijsondersteuners? En hoe tevreden zijn de onderwijsprofessionals met hun baan? Met de jaarlijkse Arbeidsmarktanalyse primair onderwijs biedt het Arbeidsmarktplatform PO ...
Subsidieregeling voor schoolleiders po van buiten het onderwijs
Besturen van po-scholen kunnen een tegemoetkoming in de kosten aanvragen van de opleiding en begeleiding van schoolleiders van buiten het onderwijs. Dit kan tot en met 15 oktober 2023. Het tekort aan schoolleiders in het primair onderwijs bedraagt landelijk 13,3%. Het ministerie van OCW wil daarom besturen stimuleren om schoolleiders van buiten ...
Tekort aan accountants voor onderwijsinstellingen
Verschillende schoolorganisaties hebben last van capaciteitsproblemen bij accountantskantoren. Ze kunnen hun contract niet verlengen of krijgen geen reactie op offerteaanvragen. Naar aanleiding van de signalen hebben de PO-Raad en VO-raad contact gezocht met zowel het ministerie van OCW als de accountantskantoren. In de afgelopen zomerperiode konden enkele schoolorganisaties geen verlenging ...
Publicatie subsidieregeling Onderwijsregio’s en subsidieregeling Voorlopers onderwijsregio’s
De regelingen vormen een uitwerking van het Werkplan ‘Samen voor het beste onderwijs’. Onderdeel van dit werkplan is te komen tot een landelijk dekkend netwerk van onderwijsregio’s. Onderwijsregio’s richten zich op de samenwerking tussen schoolbesturen en lerarenopleidingen met betrokkenheid van de beroepsgroep om te zorgen voor voldoende en (blijvend) goed opgeleid onderwijspersoneel. Binnen ...
In onderwijs 10% loon erbij, geen staking – PO/VO
Al het onderwijspersoneel in het primair en voortgezet onderwijs krijgt met terugwerkende kracht vanaf 1 juli 2023 een loonsverhoging van 10%. Dat staat in de cao-onderhandelaarsakkoorden voor het primair en voortgezet onderwijs. Voor de zomervakantie dreigden de vakbonden met een landelijke onderwijsstaking op 5 oktober als er niet een forse ...
Per 2024 € 0,23 onbelaste reiskostenvergoeding mogelijk
Het bedrag dat een werkgever per zakelijke kilometer onbelast kan vergoeden aan een werknemer stijgt per 1 januari 2024 naar € 0,23. Deze maximale onbelaste kilometervergoeding geldt voor alle soorten vervoer. Onder de regels van de werkkostenregeling kan een werkgever een onbelaste vergoeding geven voor de zakelijke en woon-werkkilometers die de werknemer ...
Miljoenennota lost subsidieconfetti primair onderwijs niet op
De Miljoenennota biedt geen zicht op het structureel maken van incidentele subsidies voor het primair onderwijs. Integendeel: komend jaar wordt de subsidiepot alleen nog maar groter. De subsidiepot voor het primair onderwijs stijgt in 2024 van 433 miljoen naar ruim 700 miljoen. De PO-Raad vindt dit een zorgelijke ontwikkeling: ,,Het ...
Hoe hoog is de vrije ruimte van de WKR in 2024?
De vrije ruimte van de werkkostenregeling (WKR) wordt per 1 januari 2024 waarschijnlijk 1,92% over de eerste € 400.000 van de fiscale loonsom. Dit staat op Prinsjesdag in de overige fiscale maatregelen. Op grond van het Belastingplan 2023 werd het percentage van de eerste schijf van de vrije ruimte van ...
Ziekte-uitkering WW-Plus
Het komt zo af en toe voor dat een medewerker met een tijdelijk contract of een tijdelijke uitbreiding ziek is op het moment dat het tijdelijk contract of de tijdelijke uitbreiding eindigt. Op dat moment kan er op grond van artikel 22 lid 1 van de ZAPO recht bestaan op ...
Scroll naar boven