Nieuws

Nieuws

Staat van het Onderwijs 2024: verzwaarde omstandigheden eisen hun tol
Het onderwijs verkeert in zwaar weer, schrijft de Inspectie van het Onderwijs in de Staat van het Onderwijs 2024. Grote uitdagingen rondom de basisvaardigheden en de personeelstekorten blijven het onderwijs onder druk zetten. Lichtpuntjes zijn er ook. Zo blijkt dat leraren, schoolleiders en bestuurders volop aan professionalisering werken en dat ...
Nieuwe werkgelegenheidscijfers voor uw regio
In de periode 2023 – 2028 zal de werkgelegenheid in het voortgezet onderwijs afnemen met vier procent. Toch is de verwachting dat er in 2028 een tekort van 2.914 fte aan leraren is. Dat is vijf procent van de werkgelegenheid in 2028. Benieuwd naar de cijfers voor uw regio? Op ...
Hoogte minimumuurloon per 1 juli 2024 bekend
Het minimumuurloon bedraagt per 1 juli 2024 bruto € 13,68 per uur. Dat is een stijging van 3,09% ten opzichte van het uurbedrag dat gold per 1 januari 2024 (€ 13,27 per uur). De extra verhoging die eerder al door de Tweede Kamer was aangenomen gaat definitief niet door nu ...
Subsidieregeling sterk techniekonderwijs
Demissionair minister Helder  van VWS heeft de Subsidieregeling sterk techniekonderwijs 2025–2028 in de Staatscourant gepubliceerd. De subsidie verbreedt zich tot techniekonderwijs binnen het hele vmbo. Deze regeling treedt in werking met ingang van 3 april 2024 en vervalt met ingang van 30 maart 2029. Sinds 2018 maakt het kabinet structureel 100 miljoen euro vrij voor de ...
PO-Raad: grote uitdagingen onderwijs niet opgelost met meer centrale sturing
Met stevige taal als ‘een fundamentele herijking van het stelsel’ werd het IBO-rapport ‘Koersen op kwaliteit en kansengelijkheid’ een jaar geleden aangegrepen als pleidooi voor meer centrale sturing vanuit Den Haag. Belangrijke constatering uit het rapport was dat er sprake was van sturingsoverload in de sector. Uit de Kamerbrief van ...
Nieuwe diensten in het werkgeversportaal UWV
Via het werkgeversportaal kunt u nu het re-integratieverslag voor de aanvraag van een deskundigenoordeel of een WAO-uitkering uploaden. Ook vindt u een deel van de brieven over deze onderwerpen in het portaal. Nieuwe brieven die beschikbaar zijn De brieven staan onder de tabbladen ‘Deskundigenoordeel’ en ‘WAO’. Deskundigenoordeel: Brieven over het ...
Extra nieuwkomers: aanvullende bekostiging kleine scholen – PO/VO
Het ministerie van OCW komt met aanvullende bekostiging voor kleine scholen en geïsoleerde vestigingen die extra nieuwkomers opvangen. Dat staat in een brief aan de Tweede Kamer. VOS/ABB heeft OCW erop gewezen dat het opvangen van extra nieuwkomers een nadelig financieel effect kan hebben voor met name kleine scholen voor primair ...
Mogelijk uitstel subsidie Ontwikkelkracht – PO/VO
De subsidieregeling Ontwikkelkracht voor komend schooljaar loopt mogelijk vertraging op doordat er eerst nog over moet worden gepraat in Tweede Kamer. Jelle Soepboer van NSC wil er een debat over. Onderwijsminister Mariëlle Paul wijst er in deze brief op dat scholen in april helderheid moeten hebben over het al of niet doorgaan van de ...
Waardeloze vermelding op website? Trap er niet in! – PO/VO
Het komt geregeld voor dat mediabedrijfjes scholen benaderen met een aanbieding om te worden vermeld op bijvoorbeeld een website of in een gemeentegids. Deze aanbiedingen worden vaak verkocht onder het mom van betere vindbaarheid. VOS/ABB adviseert om nooit op zulke aanbiedingen in te gaan. U bent doorgaans veel geld kwijt, ...
Vernieuwd aanvraagformulier WIA voor werknemers
Werknemers kunnen nu gebruikmaken van het vernieuwde WIA-aanvraagformulier. In dit formulier kunnen werknemers nu ook zelf de documenten van het re-integratieverslag uploaden. Daarom wordt het nog belangrijker dat je goed met werknemers afspreekt wie welke documenten naar UWV stuurt. Als werkgever én werknemer de documenten opsturen, kan dit voor vertraging in de ...
Arbeidsmarkttoelage heeft slechts beperkt effect – PO/VO
De arbeidsmarkttoelage voor scholen met relatief veel kwetsbare leerlingen heeft geen groot effect gehad op de instroom, uitstroom en het behoud van leraren op deze scholen. Ook zijn ze niet meer uren gaan werken. Dat meldt het Centraal Planbureau (CPB). De toelage moest het voor scholen met relatief veel kwetsbare leerlingen makkelijker ...
Lerarenbeurs aanvragen t/m 15 mei – PO/VO
Leraren die een opleiding willen volgen aan een hogeschool of universiteit, kunnen ook in het schooljaar 2024-2025 een lerarenbeurs krijgen. Het ministerie van OCW meldt dat daar dan € 65 miljoen voor beschikbaar is (€ 2 miljoen meer dan in het huidige schooljaar). Een lerarenbeurs aanvragen kan van 1 april ...
Voorbereidingen voor nieuwe onderhandelingen CAO VO
In juni starten de onderhandelingen over een nieuwe cao voortgezet onderwijs vanaf 1 oktober 2024. De komende weken zal de VO-raad in zijn geledingen de inzet bepalen hiervoor. Webinar voor leden op 18 april Onderwerpen die onder andere aan de orde komen zijn het lerarentekort, werkdruk, taakbeleid, de bovenwettelijke uitkeringen, ...
Nieuwe gegevens vangnetbepaling 2023 en 2024
Het kan zijn dat scholen of samenwerkingsverbanden door de wijziging recht hebben op meer of minder vangnetbekostiging. De nieuwe aangepaste bestanden kunt u vinden in Mijn DUO. In de nieuwe bestanden zijn de volgende gegevens geüpdatet: Leerlingen zijn wel meegeteld als: leerlingen tussen 2 februari en 1 juni op een ...
Dit zijn de belangrijkste voorgestelde veranderingen van het arbeidsongeschiktheidsstelsel
Het Nederlandse arbeidsongeschiktheidsstelsel staat op het punt ingrijpend te veranderen. Recentelijk heeft de Onafhankelijke Commissie Toekomst Arbeidsongeschiktheidsstelsel (OCTAS) diverse beleidsmaatregelen voorgesteld die aanzienlijke gevolgen zullen hebben voor zowel werknemers als zelfstandigen. Dit zijn de belangrijkste voorgestelde veranderingen. Drempel van 35% wordt 25%: De drempel voor arbeidsongeschiktheid wordt verlaagd van 35% ...
Master volgen in 2024? Vraag de Schoolleidersbeurs-VO aan!
Is 2024 het jaar dat je in je rol als schoolleider eindelijk de master gaat volgen die al een tijdje op je bucketlist staat? Denk aan de Schoolleidersbeurs-VO en vraag deze aan! Vanaf 1 april a.s. kun je een aanvraag doen voor een master die start op of na 1 ...
Subsidieregeling financiële educatie
De Rijksoverheid stelt een subsidiebedrag van 18,7 miljoen euro beschikbaar voor financiële educatie op middelbare scholen. De subsidieregeling is een initiatief van het ministerie van SZW in samenwerking met de ministeries van Financiën en OCW. AVS is voorstander van structurele financiële middelen vanuit de rijksoverheid. Vanaf 15 april kunnen scholen subsidie ...
OCW: ‘Uitstel accountantsverklaring niet mogelijk’ – PO/VO
Het ministerie van OCW laat aan het Financieele Dagblad (FD) weten dat het schoolbesturen geen uitstel kan verlenen voor het aanleveren van de accountantsverklaring. Wet- en regelgeving maakt dat onmogelijk. Het FD bericht over het tekort aan accountants, waar VOS/ABB vorig jaar al over aan de bel trok. Ook de Inspectie van ...
Honderden miljoenen uit Groeifonds naar onderwijs – PO/VO
Voor het Innovatieprogramma Onderwijshuisvesting komt € 483,7 miljoen beschikbaar, waarvan € 359,5 miljoen voorwaardelijk. Het geld komt uit het Nationaal Groeifonds. De impuls is bedoeld voor kwaliteitsverbetering en kostenbesparing bij nieuwbouw en renovatie van schoolgebouwen. De gedachte is dat betere schoolgebouwen positief bijdragen aan de kwaliteit van het onderwijs. Uit het Nationaal Groeifonds ...
Vrijwillig verlengen loondoorbetaling post-covid patiënten is mogelijk
Schoolorganisaties zijn door de Algemene Onderwijsbond opgeroepen om over te gaan tot het vrijwillig verlengen van de loondoorbetaling in het derde ziektejaar van post-covid patiënten. De reden voor deze oproep is onder andere gelegen in het behouden van zoveel mogelijk personeel voor de onderwijssector. Een vrijwillige verlenging van de loondoorbetaling ...
Geen compensatie transitievergoeding bij arbeidsongeschiktheid én conflict
Het UWV compenseert de transitievergoeding onder specifieke voorwaarden. In een zaak kreeg een werkgever geen compensatie, omdat er naast arbeidsongeschiktheid sprake was van een verstoorde arbeidsverhouding. Het dienstverband van een bepaalde werknemer was na 2 jaar ziekte beëindigd met een vaststellingsovereenkomst. Maar er speelde meer dan ziekte alleen. Uit deze ...
Gegevenslevering PNIL vereenvoudigd
Mede door de inspanningen van branchevereniging BRAVO is de gegevenslevering PNIL vereenvoudigd. Bovendien is de aanleveringstermijn verschoven naar 1 juli. Op 25 maart heeft DUO een brief verstuurd met daarin alle details meer uitleg over de gegevens die aangeleverd moeten worden en hoe dat gedaan moet worden. Als u geen ...
Succesvolle re-integratie, hoe doe je dat?
Als een medewerker langdurig ziek is geweest, is het vaak lastig de draad weer op te pakken en terug te keren naar de werkvloer. Wat kun je als werkgever doen om je medewerker succesvol te laten re-integreren? Naast kennis van de juridische verplichtingen vergt dit een mensgerichte en ondersteunende houding ...
Stimuleringsbijdrage ‘Lekker naar buiten!’ – PO
Scholen kunnen tot en met 15 april via MijnGezondeSchool subsidie aanvragen voor voedseleducatie en andere gezondheidsthema’s. Scholen kunnen deze subsidie gebruiken om bijvoorbeeld met leerlingen te moestuinieren of te koken. Het is ook mogelijk om een deskundige of gastdocent in de klas uit te nodigen, zoals een diëtist, een lifestyle-coach of een ...
Modelreglementen en statuten WMS geactualiseerd
De Wet op de Medezeggenschap (WMS) verplicht scholen en samenwerkingsverbanden om een medezeggenschapsstatuut voor de inrichting van de medezeggenschap vast te stellen. Ook moet er voor elke medezeggenschapsraad een reglement zijn. De modelstatuten en modelreglementen zijn vernieuwd en beschikbaar via www.infowms.nl. Veelvoorkomende knelpunten in het functioneren van medezeggenschapsraden zijn in de ...
Hoger basisniveau nodig voor schoolgebouwen
Overweeg een eenduidig en hoger basisniveau voor schoolgebouwen ongeacht hun bouwjaar. Dat adviseren de onderzoekers van het onderzoek ‘Eisen aan onderwijshuisvesting’ dat minister Paul op 7 maart 2024 aan de Tweede Kamer zond. LEES DE KAMERBRIEF 'EISEN AAN ONDERWIJSHUISVESTING'  Het onderzoek werd ingesteld omdat het Interdepartementaal BeleidsOnderzoek Onderwijshuisvesting (IBO) constateerde dat er geen ...
Plan voor overgang naar nieuwe ABP-pensioenregeling gepubliceerd
De gemaakte afspraken over de ABP-pensioenregeling 2027 zijn door sociale partners in overheids- en onderwijssectoren uitgewerkt in een concept-transitieplan. In het transitieplan staan zowel afspraken over de ABP-pensioenregeling 2027, maar ook over het verhuizen van de pensioenaanspraken naar het nieuwe pensioenstelsel (invaren) en adequate compensatie voor groepen die nadelige effecten ondervinden ...
Eigenrisicodragerschap vóór 1 april aanvragen of opzeggen
Als een werkgever per 1 juli eigenrisicodrager wil zijn voor de WGA of ZW, moet hij de aanvraag uiterlijk 31 maart gedaan hebben. Een eigenrisicodrager betaalt minder premies werknemersverzekeringen, maar riskeert dat hij maximaal tien jaar het loon van zieke en arbeidsongeschikte werknemers moet betalen. Werkgevers kunnen twee keer per ...
Nieuwe subsidieronde duurzaam maatschappelijk vastgoed (DUMAVA) – PO/VO
Vanaf 3 juni is het weer mogelijk om DUMAVA-subsidie (duurzaam maatschappelijk vastgoed) aan te vragen. Op 21 maart kunt u een webinar over het aanvraagproces bijwonen. Dat meldt de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. De DUMAVA-regeling is bedoeld om maatschappelijk vastgoed, zoals scholen, sneller ...
Honderden scholen geven nog geen gratis maaltijden – PO/VO
Bijna 700 scholen die leerlingen gratis schoolmaaltijden kunnen bieden, maken nog geen gebruik van deze mogelijkheid. Dat melden het Rode Kruis en het Jeugdeducatiefonds. Bijna een jaar na de start va het Programma Schoolmaaltijden maken 2.000 scholen hier gebruik van. Dit terwijl 2.700 scholen ervoor in aanmerking komen op basis van het criterium ...
OCTAS adviseert over nieuw arbeidsongeschiktheidsstelsel
Het Nederlandse arbeidsongeschiktheidsstelsel is te complex. Dat concludeert de Onafhankelijke commissie toekomst arbeidsongeschiktheidsstelsel (OCTAS) in haar langverwachte rapport, met daarin adviezen voor een toekomstbestendig arbeidsongeschiktheidsstelsel. OCTAS is eind 2022 ingesteld door het kabinet, met als doel om te adviseren over een meer toekomstbestendig arbeidsongeschiktheidsstelsel dat uitvoerbaar, uitlegbaar en betaalbaar is voor ...
Jong startende professionals in het primair onderwijs: wat willen ze en wat hebben ze nodig?
Het is belangrijk dat iedereen op een goede manier kan werken in het primair onderwijs. Dus óók jong startende professionals. Wat zoeken zij in een baan in het onderwijs? Hoe kun je als schoolorganisatie zorgen voor een aantrekkelijke werkomgeving? In de verkenning Jonge professionals in het primair onderwijs brengt het Arbeidsmarktplatform PO ...
Sociale partners praten over uitvoering vervolgafspraken cao
In het cao-akkoord zijn vorig jaar diverse afspraken gemaakt. Een aantal van deze afspraken vraagt om nadere uitwerking en verdere gesprekken tussen de PO-Raad en de vakbonden. Hierbij een aantal ontwikkelingen en resultaten van de lopende gesprekken. Een belangrijke afspraak in het cao-akkoord voor primair onderwijs 2023-2024 is om verder te werken ...
Scroll naar boven