• info@cabo.nl
  • +31 314 399 010

Nieuws

Nieuws

MijnOnderwijsportaal organiseert een webinar ‘regie op veilig en vooruitstrevend onderwijs’.
Kom erbij op 20 mei van 15.00 tot 16.00 uur! MijnOnderwijsportaal organiseert een webinar ‘regie op veilig en vooruitstrevend onderwijs’. Hierin staat het verhaal van scholen centraal: van het ontwikkelen van visie naar een werkende digitale leer- en werkomgeving! Op 20 mei a.s. is nog ruimte voor deelnemers. Iets voor ...
Dit is nu bekend over de NPO-financiering en -verantwoording
Welk exact bedrag een school via het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) kan ontvangen en hoe het onderwijs daarover verantwoording aflegt, maakt OCW in juni duidelijk. Het ministerie verzamelt en beantwoordt al wel veel gestelde vragen over het NPO in de Q&A NPO op haar website. Ook de PO-Raad krijgt de nodige vragen van leden over NPO-bekostiging en -verantwoording. We zetten de informatie waar de meeste vraag naar is, voor je ...
Uitleg over fluctuerende achterstandsscores – PO
VOS/ABB krijgt geregeld de vraag hoe het kan dat de achterstandsscores van scholen fluctueren. Het ministerie van OCW geeft hierover uitleg in een brochure, waaraan onder andere VOS/ABB heeft meegewerkt.   De verdeling van achterstandsmiddelen is gebaseerd op de onderwijsachterstandenindicator van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De achterstanden ...
Scherpe definitie ‘groot onderhoud’ komt eraan – PO/VO
Mogelijk komt er voor de zomervakantie helderheid over de vraag wat wel en wat niet onder ‘groot onderhoud’ valt. De Raad voor de Jaarverslaglegging hoopt nog dit schooljaar met een eenduidige definitie te komen.   In januari van dit jaar verscheen het onderzoeksrapport Verslaglegging groot onderhoud schoolgebouwen. Daarin staat onder ...
Loonkosten in onderwijs sterk gestegen – PO/VO
De loonkosten in het onderwijs zijn in 2020 met 5,5% gestegen ten opzichte van het jaar daarvoor. Daarmee behoorde het onderwijs vorig jaar tot de sectoren met de sterkste loonkostenstijging, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).   Gemeten over alle sectoren, lagen de loonkosten per ...
De dekkingsgraad van ABP net boven de 100 procent
De rente stijgt en dat is goed nieuws voor de dekkingsgraad van ABP. Voor het eerst sinds april 2019 staat de dekkingsgraad weer boven de 100 procent. Ook is het rendement op beleggingen in het eerste kwartaal van 2021 positief. Maar de economische vooruitzichten blijven onzeker.   Waarom is de ...
Welke pensioenkeuzes kan uw werknemer maken?
Pensioenvoorlichter Fabian Schumans merkt dat een groot aantal werknemers nog altijd kiest voor een ‘standaardpensioen’ van ABP. Waar niets mis mee is, want het is een goed pensioen. Toch kan het voor uw werknemers nuttig zijn naar alternatieve scenario’s te kijken. ‘Ik wil uitleggen wat het beste bij hun situatie ...
Ontbrekende diensttijd ABP. Hoe kan dat?
Als werkgever geeft u de diensttijdgegevens van uw werknemers aan ons door voor de opbouw van pensioenaanspraken. Als een periode niet op het pensioenoverzicht van uw werknemer staat, dan betekent dit dat uw werknemer toen geen pensioen heeft opgebouwd bij ABP. Denkt uw werknemer dat dit niet klopt, kunnen daar ...
Ouderschapsverlof deels betaald door de overheid vanaf augustus 2022
Bij de geboorte van een kind komt er veel op ouders af. Het kabinet wil dat mensen meer de ruimte krijgen om te kiezen hoe ze zorg en werk kunnen combineren. Daarom krijgen ouders per 2 augustus 2022 negen weken van het ouderschapsverlof doorbetaald. Het kabinet stimuleert ouders daarmee om het ...
Vereenvoudiging banenafspraak is uitgesteld
De invoering van het Breed Offensief, waarmee de Banenafspraak vereenvoudigd moet worden, wordt uitgesteld tot 2022. Dat schrijft minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken) in een brief aan de Tweede Kamer. Het wetsvoorstel is gereed voor plenaire behandeling maar op verzoek van de Tweede Kamer uitgesteld totdat een nieuw kabinet hierover ...
Vraag en antwoord ‘Privacy en registratie corona’ op lesopafstand.nl
Scholen hebben veel vragen over wat er wel en niet wettelijk is toegestaan ten aanzien van het registreren van een eventuele coronabesmetting. Volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) mogen gezondheidsgegevens niet geregistreerd worden. Wat mogen scholen in dit kader volgens de AVG wel en niet doen? Om scholen te ondersteunen ...
Levering zelftesten aan scholen
Scholen hebben deze week een brief ontvangen van het ministerie van OCW over de levering van corona-zelftesten. Ook heeft het ministerie een handreiking gepubliceerd met meer informatie over het gebruik van de zelftesten. De PO-Raad ziet dat scholen zich tot het uiterste inzetten om de continuïteit van het onderwijs te ...
Regeling aanvullende bekostiging strategisch personeelsbeleid, begeleiding en verzuim VO
Op 13 april 2021 is de Regeling aanvullende bekostiging strategisch personeelsbeleid, begeleiding en verzuim vo gepubliceerd. Met deze regeling wordt aanvullende bekostiging beschikbaar gesteld aan schoolbesturen voor het behalen van twee van de sectorakkoorddoelen waarbij nog extra stappen gezet moeten worden:   het verbeteren van het strategische personeelsbeleid en de ...
Miljoenen uit Nationaal Groeifonds naar ICT en onderwijs – PO/VO
Het kabinet investeert tot 143 miljoen euro in digitale leer- en hulpmiddelen en ICT om de kwaliteit van het onderwijs te verhogen. Het geld komt uit het Nationaal Groeifonds, dat moet zorgen voor meer economische groei in Nederland.   Het kabinet trekt de komende vijf jaar in totaal 20 miljard ...
Veelgestelde vragen over Nationaal Programma Onderwijs – PO/VO
Het ministerie van OCW heeft vragen en antwoorden over het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) op een rij gezet. Ook zijn een toelichting op de schoolscan en bijbehorende stappenplannen gepubliceerd.   Het NPO is bedoeld om leerachterstanden door de sluiting van scholen tijdens de coronapandemie in te halen. In februari werd ...
Benut crisis als unieke kans voor onderwijsrenovatie om onderwijs structureel te verbeteren
Volgens de Inspectie van het Onderwijs ontstaat er door de coronacrisis een unieke kans om het onderwijs structureel te verbeteren. Omdat leerlingen en studenten vertraging hebben opgelopen door de coronapandemie is er een inhaalslag aangekondigd. De inspectie roept in de Staat van het Onderwijs 2021 op meer te doen dan ...
Aanvragen pilot Doorlopende begeleiding startende leraren
Leraren in het primair onderwijs die een goede begeleiding willen in de eerste drie jaar na hun opleiding, kunnen vanaf 1 september 2021 deelnemen aan de pilot Doorlopende begeleiding startende leraren. Het doel van de pilot is om een vloeiende overgang te creëren van de begeleiding tijdens de opleiding naar ...
Werkdrukmiddelen schooljaar 2021-2022
Ook aankomend schooljaar stelt het kabinet geld beschikbaar om de werkdruk in het primair onderwijs tegen te gaan. Voor schooljaar 2021-2022 gaat het om een bedrag van €400 miljoen. Dat betekent dat scholen in het regulier basisonderwijs €252 per leerling ontvangen. Het speciaal basisonderwijs ontvangt €379 per leerling en het (voortgezet) ...
Verruiming bijzondere bekostiging asielzoekers en overige vreemdelingen
De regeling Verruiming voorwaarden bijzondere bekostiging voor onderwijs aan asielzoekers en overige vreemdelingen PO door het Nationaal Programma Onderwijs wordt binnenkort gepubliceerd. Impact coronacrisis op nieuwkomers De ministers Van Engelshoven en Slob presenteerden op 17 februari 2021 de hoofdlijnen van het Nationaal Programma Onderwijs. Het doel van dit Nationaal Programma Onderwijs ...
Inzicht in gegevens over de arbeidsmarkt en personeelstekorten op ‘Onderwijs in Cijfers’
Hoe staat het ervoor met de arbeidsmarkt en de personeelstekorten in uw eigen regio? Het antwoord op die vraag vindt u op de nieuwe pagina ‘Arbeidsmarkt en personeelstekorten vo'. Deze pagina geeft u een overzicht van kwantitatieve informatie over de landelijke situatie en per arbeidsmarktregio.   Nieuwsgierig of op zoek ...
Website en informatietool vereenvoudiging bekostiging geactualiseerd
De website met informatie over de Vereenvoudiging bekostiging VO is geactualiseerd. In de informatietool staan nieuwe indicatieve bedragen voor de basisbekostiging. Daarnaast is de informatie over de aanvullende regelingen voor leerlingen in de gemengde leerweg, vestigingen met een volledig breed onderwijsaanbod en geïsoleerde  vestigingen geactualiseerd. Scholen en besturen krijgen hiermee ...
Verlenging regeling Extra Hulp voor de Klas
In het Nationaal Programma Onderwijs is voor de verlenging van de subsidieregeling extra hulp voor de klas tot en met eind 2021 nogmaals 210 miljoen beschikbaar gemaakt voor het po, vo en mbo. Dit extra geld is bedoeld om de continuïteit van het onderwijs te bevorderen en de gevolgen van ...
Nieuwe regeling inhaal- en ondersteuningsprogramma’s, webinar 23 april
Binnenkort staan besturen en scholen voor de keus of ze (opnieuw) een inhaalprogramma opzetten, als onderdeel van het Nationaal Programma Onderwijs. Op 14 april is namelijk de nieuwe regeling  voor inhaal- en ondersteuningsprogramma’s gepubliceerd. Leerlingen en studenten van het po, vo, mbo, vavo en overige educatie krijgen hiermee de mogelijkheid om ...
Voorbereiden op zelftesten onderwijs
Vanaf 19 april worden bij uw school zelftesten afgeleverd. Besturen en scholen hebben hierover een brief ontvangen. Op 15 of 16 april volgt een nieuwe brief met meer praktische informatie, zoals een handreiking voor het proces op school, informatie over de levering, richtlijnen voor toestemming voor het gebruik van zelftesten ...
UWV biedt werkgevers betere arbeidsmarktinformatie
Om werkgevers en werkzoekenden beter te bedienen, is eind maart de vernieuwde website werk.nl/arbeidsmarktinformatie live gegaan. Op de site wordt voor werkgevers en werkzoekenden snel en eenvoudig inzichtelijk gemaakt wat er speelt op de arbeidsmarkt. Nederland is onderverdeeld in 35 arbeidsmarktregio’s, waarbinnen UWV samenwerkt met gemeenten om werkgevers en werkzoekenden ...
Kopie van aanvraag deskundigenoordeel
Vraagt uw werknemer een onafhankelijk oordeel aan ons omdat zijn re-integratie vastloopt? Dan ontvangt u vanaf nu een kopie van deze aanvraag. Als u dit deskundigenoordeel zelf aanvraagt, sturen wij uw werknemer een kopie. Ook bijlagen  Tot nu toe werd u wel geïnformeerd als uw werknemer een deskundigenoordeel aanvroeg, maar ...
Benchmark primair- en voortgezet onderwijsbesturen ontwikkelt verder
Inzicht krijgen in het bestuur in het funderend onderwijs? Met de Benchmark PO&VO hebben schoolbesturen de unieke mogelijkheid om op basis van betrouwbare data hun gegevens naast die van vergelijkbare besturen te leggen. Zo krijgen ze een goed beeld van hoe ze ervoor staan. Bovendien kunnen ook andere geïnteresseerden de ...
Nieuwe website CABO
Onze nieuwe website is live! Wij zijn er zelf erg trots op. Maar we zijn natuurlijk ook benieuwd wat jij er van vindt. Neem dus eens een kijkje op www.cabo.nl en deel je ervaring met ons.
Zelftesten voor onderwijspersoneel en teststraten
Vanaf half april kunnen scholen een levering van zelftesten verwachten. De zelftesten in het reguliere basisonderwijs en speciaal (basis-) onderwijs zijn bedoeld voor gebruik door het onderwijspersoneel. In het voortgezet- en voortgezet speciaal onderwijs worden zelftesten ingezet voor het preventief testen van onderwijspersoneel en risicogericht testen van leerlingen. Het gebruik ...
Knelpunten schoolgebouwen vragen om integrale aanpak
In Nieuwsuur wordt aandacht gevraagd voor de manco’s van de subsidieregeling om de ventilatie in schoolgebouwen te verbeteren. De PO-Raad, VO-raad en VNG hebben eerder in een brief aan minister Arie Slob (Onderwijs) aangegeven dat schoolbesturen drempels ervaren in de huidige regeling. Wat de PO-Raad betreft is het belangrijk dat knelpunten rondom onderwijshuisvesting op ...
Kabinet: leraren niet met voorrang vaccineren
Onderwijspersoneel krijgt in de vaccinatiestrategie geen aparte prioriteit, schrijven de ministers van en voor Onderwijs in een brief aan de onderwijssector. De gezamenlijke onderwijsorganisaties van basis- tot universitair onderwijs hadden hier begin januari om gevraagd. De ministers vinden prioriteit voor onder andere leraren niet nodig, omdat zij verwachten dat ‘al ...
Subsidie aanvragen voor projecten maatschappelijke diensttijd – VO
Het is onder andere voor scholen weer mogelijk om subsidie aan te vragen voor projecten in het kader van de maatschappelijke diensttijd (MDT). De nieuwe aanvraagtermijn loopt tot 25 mei. De maatschappelijke diensttijd is er gekomen om jongeren in de gelegenheid te stellen zich vrijwillig in te zetten voor de ...
Handreiking werkverdelingsplan geactualiseerd
In de CAO PO 2018 – 2019 was in Bijlage XXI al melding gemaakt van de invoering van het werkverdelingsplan. De AVS heeft op basis hiervan een eerste handreiking gemaakt. In de CAO PO 2019 – 2020 is het werkverdelingsplan geformaliseerd in Hoofdstuk 2. Hierop is de handreiking aangepast. De ...
Handreiking voor schoolanalyse Nationaal Programma Onderwijs
Het ministerie van OCW heeft een handreiking gemaakt die scholen kan helpen bij de analyse in het kader van het Nationaal Programma Onderwijs. Het stappenplan kan door scholen gebruikt worden om inzichtelijk te maken wat op school- en leerlingniveau nodig is. Het sluit zoveel mogelijk aan op wat scholen toch ...
Onderhandelingen CAO VO opgeschort
De afgelopen maanden hebben sociale partners in het voortgezet onderwijs gesproken over een nieuwe CAO VO. Zij zijn hierbij tot de conclusie gekomen dat het niet mogelijk is om op dit moment al tot een nieuwe CAO VO te komen. Onderwijsbonden en de VO-raad doen een urgente oproep aan de ...
Overzicht verlofvormen CAO PO 2019 – 2020 geactualiseerd
Bij de vaststelling van de CAO PO 2019 – 2020 zijn diverse artikelen in de hoofdstukken gewijzigd en/of vernummerd. Het Overzicht verlofvormen CAO PO 2019 – 2020 is hieronder te downloaden. Overzicht verlofvormen CAO PO 2019-2020 (maart 2021) Bron: www.avs.nl
Uitvoeringsperiode Subsidieregeling inhaal- en ontwikkelprogramma’s verlengd
Demissionaire ministers Van Engelshoven en Slob hebben de wijziging van de Subsidieregeling inhaal- en ondersteuningsprogramma’s onderwijs 2020–2021 bekendgemaakt. Naar aanleiding van een motie van Van Meenen (D66) en Westerveld (GroenLinks) is de subsidieregeling aangepast. De uitvoeringsperiode is verlengd tot en met 31 december. In de motie is gevraagd ‘de verantwoording ...
OCW publiceert Handreiking gegevensdeling tussen school en GGD
Om het bron- en contactonderzoek (BCO) goed uit te kunnen voeren, heeft de GGD bepaalde gegevens nodig van personen die mogelijk in contact zijn geweest met een persoon die positief getest is. Zo kan de GGD de betreffende personen informeren en van advies voorzien over testen en mogelijke quarantaine. Dit ...
Intrekken conceptbesluit werken na de AOW
De overgangsmaatregel bij de Wet Werken na de AOW  kan niet per 1 april 2021 vervallen. Dat betekent  onder meer dat de periode van loondoorbetaling bij ziekte niet per 1 april 2021 van dertien weken naar zes weken wordt teruggebracht. Eerder werd de Kamer geïnformeerd over het voornemen om de overgangsmaatregel bij ...
Ministerie OCW publiceert 1e regeling personele bekostiging 2021-2022
Het ministerie van OCW heeft de eerste regeling bekostiging personeel 2021-2022 gepubliceerd. De belangrijkste wijziging is dat prestatieboxmiddelen per 1 augustus 2021 op een andere wijze worden verstrekt: deels via de lumpsum en deels via een specifieke regeling voor professionalisering en begeleiding starters en schoolleiding. In de eerste regeling personele bekostiging 2021-2022 is nog niet de indexatie van de personele bekostiging op grond van de referentiesystematiek van 2021 verwerkt. ...
Nieuwe datum invoering Modernisering Pf is 1-8-2022
De wetswijziging die noodzakelijk is voor het invoeren van de Modernisering Pf is nog niet door de Tweede en Eerste Kamer behandeld. Daarmee is de ingangsdatum van 1 augustus 2021 helaas onhaalbaar. Het bestuur van VfPf heeft een nieuwe ingangsdatum vastgesteld die realistisch en haalbaar is. De belangrijkste overweging daarbij ...
Regie op veilig en vooruitstrevend onderwijs: een webinar vóór en dóór het onderwijs
MijnOnderwijsportaal organiseert op 22 april, 20 mei en 16 juni van 15.00 uur tot 16.00 uur een webinar ‘regie op veilig en vooruitstrevend onderwijs’. Spelen binnen uw organisatie ook vragen als: Hoe zorg ik dat ICT vooral over onderwijs gaat en het beheer geen kopzorgen geeft? Hoe blijf ik zelf ...
Flexibele oplossingen voor inzet van personeel
In deze tijd is er binnen het onderwijs steeds vaker behoefte aan flexibele oplossingen. Wij zien dat veel besturen gebruik maken van een (eigen) vervangingspool of van een mobiliteitscentrum. Naast de mogelijkheden via PON of de eigen vervangingspool, kun je voor specifieke maatwerkoplossingen ook bij Randstad terecht. Lees hier meer ...
Scroll naar top