Waarom verzuimprocesbegeleiding?

Dick van den BergWerkgever en werknemer zijn sinds de invoering van de Wet verbetering poortwachter in 2002 uitdrukkelijker dan voorheen gezamenlijk verantwoordelijk voor de terugkeer naar werk tijdens het verzuimproces.
Er is behoefte aan ‘stroomlijn’, zeker met het oog op de veranderde (aangescherpte) sociale zekerheid, de terugtredende overheid en de daardoor toegenomen verantwoordelijkheid voor werkgever en werknemer, de lumpsumfinanciering en de veranderende rol van het Vervangingsfonds.

Wat kan de verzuimprocesbegeleider van CABO voor u betekenen?

Procesmanagement (=bevordering efficiëntie, versnelling procesgang, afstemmen inzet van professionals, werven subsidies)

  • Procesbegeleiding (=coaching leidinggevende en evt. medewerker, advisering, probleemverheldering, bevorderen motivatie, voorkomen slachtofferpositie, ondersteuning keuzes)
  • Kortom: taken binnen het wettelijke kader van WvP en WIA
  • De verzuimprocesbegeleider van CABO kan uw dossiers structureel begeleiden of hij kan ad hoc ingezet worden.

Spin in het web,

De verzuimprocesbegeleider is een spin in het web tussen alle actoren, die iets te maken hebben met reïntegratie. Naast de eigen lijntjes die hij heeft met de betrokkenen, stimuleert hij communicatie tussen alle betrokkenen bij het traject.
De positie van de verzuimprocesbegeleider is een niet-hiërarchische zonder beslissingsbevoegdheid. Hij probeert resultaten te realiseren waar iedereen beter van wordt. Vanuit een onafhankelijke positie is het doel een succesvolle reïntegratie. Dit wordt bereikt door op te treden als voorlichter, adviseur/coach, voortgang- en resultaatbewaker, terwijl de verzuimregie bij de werkgever blijft, optimaal gebruik wordt gemaakt van de sociale zekerheid en de schadelast wordt beheerst.
Het is niet de bedoeling dat de verzuimprocesbegeleider probleemeigenaar wordt. De leidinggevende/casemanager blijft (eind)verantwoordelijk voor de reïntegratiebegeleiding.

Informatie

Voor nadere informatie en offerte kunt u contact opnemen met de heer Dick van den Berg.
Hij is telefonisch te bereiken onder nummer 0314-399010 (toestel 7038) of via e-mail: d.vandenberg@cabo.nl

Bron: CABO

Zoeken
Laatste Nieuws
CABO Ondersteunt