Nieuws

Subsidieregeling verbetering basisvaardigheden: weigeringsgrond vervallen

30 augustus 2023

Scholen die gebruikmaakten van de Subsidieregeling Ontwikkelkracht konden geen aanspraak maken op de Subsidieregeling verbetering basisvaardigheden. Dat verandert.

In artikel 8 van de Subsidieregeling verbetering basisvaardigheden zijn, in aanvulling op de verschillende weigeringsgronden uit de Algemene wet bestuursrecht (zie bijvoorbeeld artikel 4:35 van de Algemene wet bestuursrecht), drie weigeringsgronden opgenomen. De weigeringsgrond in artikel 8, onderdeel c, vervalt. Hiervoor is gekozen omdat achteraf gebleken is dat scholen zowel kunnen werken aan het versterken van de basisvaardigheden als aan doelen binnen het programma Ontwikkelkracht. Bovendien is het gericht werken aan een onderzoeks- en verbetercultuur binnen het programma Ontwikkelkracht complementair aan het werken aan de basisvaardigheden binnen één school.

Masterplan basisvaardigheden

Het Masterplan Basisvaardigheden heeft als doel om de resultaten op taal, rekenen-wiskunde, burgerschap en digitale geletterdheid aantoonbaar te verbeteren. Men wil komen tot een structureel instrument om financiële middelen te verdelen over scholen die dat het meest nodig hebben, en te zorgen voor publieke ondersteuning die permanent beschikbaar is voor alle scholen. Hierop vooruitlopend ondersteunt de Subsidieregeling verbetering basisvaardigheden voor scholen 2023 scholen met het verbeteren van de basisvaardigheden in de schooljaren 2023-2024 en 2024-2025.

Programma Ontwikkelkracht

Het programma Ontwikkelkracht wordt gefinancierd uit het Nationaal Groeifonds. Met de middelen uit het fonds wordt de komende jaren op grootschalige wijze geïnvesteerd in het lerend vermogen en de kennisinfrastructuur van het onderwijs. Ontwikkelkracht werkt aan 4 pijlers:

  • Onderzoeks- en verbetercultuur: het versterken van de onderzoeks- en verbetercultuur op scholen door beproefde verbeteraanpakken aan te bieden.
  • Kennisdeling: bruikbare kennis en onderzoek makkelijk toegankelijk en beschikbaar maken voor onderwijsprofessionals.
  • Onderzoek in co-creatie: het organiseren van co-creatielabs waarin op specifieke thema’s onderwijsprofessionals en onderzoekers samen versneld complexe vraagstukken uit de praktijk op gaan lossen.
  • Expertscholen Ontwikkelkracht: het ondersteunen van scholen die een evidence-informed werkwijze succesvol toepassen, om hun kennis en kunde met andere scholen te delen en zo een netwerk te creëren van ambassadeurs en expertleerkrachten, schoolleiders en schoolteams.

Meer informatie

Bron: www.avs.nl

Scroll naar boven