• info@cabo.nl
 • +31 314 399 010

Nieuws

Meer bekend over uitwerking NPO

04 juni 2021

Minimaal € 700 per leerling kunnen basisscholen komend schooljaar verwachten vanuit het NPO. Voor het jaar erop is dat minimaal € 500 per leerling maar dit is wel afhankelijk van de uitkomsten van de ‘implementatiemonitor’ en de actuele ontwikkeling van achterstanden. Dit en meer staat in een brief die de demissionair Onderwijsministers vrijdag aan de Kamer stuurden in de aanloop naar een debat over het NPO op 7 juni.

Het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) biedt, zo schrijven Slob en Van Engelshoven aan de Kamer, een uitgelezen kans voor zowel reparatie als renovatie van ons onderwijs. ,,De inzet van het Nationaal Programma Onderwijs is weliswaar gericht op leervertragingen en een verminderde sociaalemotionele ontwikkeling of verminderd welbevinden als gevolg van corona, maar heeft wat ons betreft een duurzaam effect op de onderwijskwaliteit. Onze ambitie is dat het onderwijs in de basisvaardigheden rondom taal en rekenen blijvend versterkt wordt.”

Langere bestedingstermijn noodzakelijk 

De PO-Raad stuurde vorige week een brief aan de Vaste Kamercommissie OCW waarin we constateren dat korte- en langetermijndoelen bij het NPO door elkaar lopen. Verwacht wordt dat die behaald worden met éénmalige middelen die binnen korte tijd besteed moeten worden in een sector met een nijpend personeelstekort. Verlenging van de bestedingstermijn is noodzakelijk om het NPO tot een succes te maken en de investeringen van het NPO door te kunnen zetten in een gezamenlijke langetermijnagenda.

Uitwerking NPO 

We zetten de opvallendste punten uit de Kamerbrief voor je op een rijtje:

 • Scholen krijgen minimaal € 700 per leerling voor het schooljaar 2021-2022.
  Daarnaast ontvangen scholen met een hoger risico op achterstanden extra financiering.
  Uiterlijk in juni horen scholen hoeveel ze exact krijgen.
 • Voor het schooljaar 2022-2023 is nu de inschatting dat minimaal € 500 per leerling beschikbaar is.
  Het definitieve bedrag hangt onder andere af van de uitkomsten van de implementatiemonitor en de actuele ontwikkeling van achterstanden. Begin 2022 worden de inzet en verdeling van de beschikbare middelen over de scholen herijkt.
 • Wat de ministers betreft heeft het NPO ook de ambitie het onderwijs in de basisvaardigheden rondom taal en rekenen blijvend te versterken.
  Daarvoor moeten lesmethoden verbeterd worden aan de hand van wetenschappelijk bewezen effectieve leesmethoden en wordt gewerkt aan een cultuur en infrastructuur die de kwaliteit van het onderwijs op langere termijn een impuls geeft. In de tussentijd komt er een passend ondersteuningsaanbod voor verschillende doelgroepen leerlingen, bijvoorbeeld door het Leesoffensiefen de Kennistafel Effectief Leesonderwijs.
 • Caribisch Nederland sluit zoveel mogelijk aan bij de aanpak voor Europees Nederland.
  Hierover wordt apart gecommuniceerd met de scholen in Caribisch Nederland.
 • Om vertragingen, monitoring, evaluatie en verantwoording gedegen vorm te geven, kiezen de ministers voor een implementatiemonitor die in kaart brengt welke interventies worden gekozen, welke uitvoeringsproblematiek wordt ervaren en onderzoekt de effectiviteit van een aantal interventies. Een resultatenmonitor geeft een landelijk beeld van de vertraging die leerlingen hebben opgelopen en het herstel daarvan. Hiervoor worden analyses op stelselniveau van leerlingvolgsysteemdata gebruikt en de inspectie doet een verdiepend themaonderzoek naar de gevolgen van de coronacrisis op de kwaliteit van onderwijs. Tot slot is er een effectmeting waarin bij een selecte groep scholen wordt onderzocht wat het effect is van een aantal kansrijke interventies en onder welke omstandigheden deze het beste werken.

Bron: www.poraad.nl

Scroll naar top