Tweede Regeling bekostiging personeel PO 2019–2020 bekendgemaakt

Door intrekking van de Regeling bekostiging personeel PO 2019–2020 en vaststelling bedragen voor ondersteuning van leerlingen in het PO en VO 2019–2020 heeft minister Slob op 23 oktober 2019 de tweede regeling met geactualiseerde bedragen gepubliceerd. Hierbij een overzicht van de wijzigingen.

De belangrijkste inhoudelijke wijziging in deze regeling ten opzichte van eerdere regelingen is de invoering van de nieuwe verdeelsystematiek van de onderwijsachterstandsmiddelen. De nieuwe systematiek is formeel geregeld in het Besluit bekostiging WPO.

Om schoolbesturen voldoende tijd te bieden om zich voor te bereiden op een andere hoogte van aanvullende bekostiging voor het onderwijsachterstandenbeleid is er een overgangsregeling getroffen. Wanneer een school op basis van de nieuwe systematiek minder middelen ontvangt dan het vastgestelde bedrag op basis van de oude systematiek, worden vaste percentages gehanteerd voor het meenemen van het verschil tussen beide bedragen (in schooljaren 2019–2020, 2020–2021 en 2021–2022 respectievelijk 75 procent, 50 procent en 25 procent). Wanneer een school op basis van de nieuwe systematiek meer middelen zou ontvangen dan het vastgestelde bedrag op basis van de oude systematiek, worden de percentages voor het meenemen van het verschil tussen beide bedragen bij ministeriële regeling vastgelegd. Zo wordt voorkomen dat gedurende de overgangsperiode er minder middelen voor onderwijsachterstanden beschikbaar worden gesteld dan er beschikbaar zijn op de begroting.

Ten opzichte van de Eerste Regeling bekostiging personeel PO 2019–2020 zijn de prijzen aangepast vanwege de verwerking van de kabinetsbijdrage voor de loonbijstelling 2019 (3,13 procent).De opgenomen prijsaanpassingen ten opzichte van de definitief vastgestelde bedragen voor het schooljaar 2018–2019 betreffen de verwerking van de oploop in het functiemixbudget en een actualisatie van het bedrag per leerling voor de werkdrukmiddelen.

Ten opzichte van de definitief vastgestelde bedragen voor het schooljaar 2018–2019, is de aanpassing per 1 augustus 2019 voor de leraren 0,962 procent en 0,911 procent voor het onderwijsondersteunend personeel en voor de schoolleiding zijn er geen aanpassingen. De aanpassing van alle bedragen personeels- en arbeidsmarktbeleid bedraagt 0,962 procent. Vanaf schooljaar 2019–2020 is het totale beschikbare bedrag voor het verminderen van de werkdruk circa € 340 miljoen voor Europees Nederland en Caribisch Nederland samen. Het bedrag per leerling (onderdeel van het bedrag per leerling voor personeels- en arbeidsmarktbeleid) is ten opzichte van schooljaar 2018–2019 met € 66,73 verhoogd naar € 225,00.

De opslag voor het Vervangingsfonds is per 1 augustus 2019 ongewijzigd vastgesteld op 4,026 procent van de loonkosten en ook de opslag voor het Participatiefonds is ongewijzigd vastgesteld op 1,00 procent van de loonkosten. De opslagen en percentages in de bekostiging worden normatief vastgesteld en komen daarom niet altijd overeen met de exacte kosten die individuele schoolbesturen op onderdelen moeten maken.

Bron: www.avs.nl

Zoeken
Agenda

Algemene vergadering Coöperatie CABO U.A.


  • Maandag 20 januari 2020, van 15.30 uur tot 17.00 uur. Locatie: kantoor CABO
  • Maandag 22 juni 2020, van 15.30 uur tot 17.00 uur. Locatie: kantoor CABO 

Regionale besturen bijeenkomst CABO-PON

     
  • Woensdag 29 januari 2020
  • Donderdag 23 april 2020
  • Dinsdag 16 juni 2020
Laatste Nieuws
CABO Ondersteunt