Overheid en onderwijs halen taakstelling banenafspraak 2016 niet

Werkgevers bij de overheid en in het onderwijs hebben tot op heden 3.600 extra banen gecreëerd voor mensen met een arbeidsbeperking die zijn opgenomen in het doelgroepregister van UWV. Het gaat dan om mensen die niet in staat zijn zelfstandig het Wettelijk Minimum Loon te verdienen. Daarmee is de afspraak voor 2016 (6.500 banen) niet gehaald. Dat blijkt uit cijfers van het ministerie van SZW.

In het Sociaal Akkoord is afgesproken dat de sector overheid eind 2023 25.000 extra banen creëert voor mensen uit de doelgroep. De sector overheid kende een stroeve start, maar is inmiddels goed op stoom. Het Verbond Sectorwerkgevers Overheid, waar de VO-raad ook toe behoort, ziet hiervoor een aantal knelpunten. Een voornaam knelpunt is dat de overheid een relatief grotere opdracht heeft gekregen dan de marktsector. De overheid moet in verhouding meer banen realiseren in een kortere tijd. Daarbij kampen de overheidswerkgevers met de uitstroom van werknemers uit de regelingen ‘Instroom en Doorstroom’ en ‘Wet Inschakeling Werkzoekenden’. Die banen moeten eerst worden ingehaald alvorens nieuwe banen worden gerealiseerd die meetellen.

Uitbestede diensten niet weer intern
Daarnaast is er sprake van een tegengestelde opdracht bij veel overheids- en onderwijsorganisaties. Veel organisaties besteedden de afgelopen jaren diensten uit, zoals schoonmaak en catering. Dit zijn banen die veelal in aanmerking komen om iemand uit de doelgroep in te plaatsen. Het zou een ongewenste ontwikkeling zijn dat organisaties zich genoodzaakt voelen deze werkzaamheden weer intern te organiseren, enkel om aan de banenafspraak te voldoen. De scheiding tussen de opdracht voor de markt en overheid leidt hiertoe.

Naast deze specifieke knelpunten voor werkgevers bij overheid en onderwijs ziet het VSO net als de marktwerkgevers knelpunten in de uiteenlopende dienstverlening aan werkgevers en in de regelgeving. Het verbond maakt zich er hard voor dat bovengenoemde knelpunten, die buiten het bereik van VSO liggen, worden aangepakt. Daarnaast stimuleert VSO in de richting van de verschillende sectoren optimalisering en verbetering waar mogelijk.

Nog geen sectorspecifieke cijfers
De VO-raad heeft OCW en SZW gevraagd om sectorspecifieke cijfers. Op dit moment is dat nog niet mogelijk maar zodra deze cijfers bekend zijn, wordt het via vo-raad.nl bekend gemaakt. Op basis van de eenmeting zijn er voor de vo-sector ten opzichte van de nulmeting 50 formele aanstellingen (op basis van een arbeidsovereenkomst) bijgekomen in 2015.

Ondersteuning bij aanstelling
De Rijksoverheid heeft voor het aanstellen van werknemers die vallen onder de banenafspraak een Toolbox ontwikkeld: de Toolbox Inclusief. De Toolbox is een dynamische website met bijbehorende documenten die bij nieuwe inzichten worden geüpdatet.

De Toolbox bevat:

  • kennis over de verschillende stappen in het proces van baancreatie, werving en selectie, plaatsing en begeleiding
  • informatie over wet- en regelgeving met een doorverwijzing naar betreffende websites
  • aanpakken, instrumenten en methodieken
  • adviezen van deskundigen
  • good practices & lessons learned
  • tips per module, zoals communicatie

Lees welke verdere ondersteuning beschikbaar is bij het aanstellen van een medewerker onder de banenafspraak.

Bron: www.vo-raad.nl

YOUFORCE


Geef uw mutaties digitaal aan ons doorMeer


PROACTIVE


Wij ontzorgen u middels digitale factuurverwerkingMeer


NIEUWSBRIEF


Meld u aan voor de nieuwsbrief, dan blijft u op de hoogteMeer


SPREEKUUR


Meld u aan voor het ABP spreekuurMeer


KWALIFIER


Cabo maakt deel uit van Kwalifier

Meer