Loonkostenvoordeel (LKV) voor stagiairs

Als u een stagiair in dienst neemt, heeft u misschien recht op het loonkostenvoordeel (LKV). Dit geldt al zodra de stage begint. Uw stagiair moet dan wel aan een aantal voorwaarden voldoen.

Voorwaarden LKV voor een stagiair
U betaalt uw stagiair een vergoeding waar u loonheffingen op inhoudt. Uw stagiair moet zelf een doelgroepverklaring LKV bij UWV aanvragen of iemand hiervoor machtigen. U kunt als werkgever alleen in aanmerking komen voor het LKV als uw stagiair een doelgroepverklaring LKV heeft. De aanvraag moet worden gedaan binnen 3 maanden nadat de stage begonnen is.

Stagiair in dienst nemen
Neemt u een stagiair na het einde van de stage in dienst? Dan heeft u tot maximaal 3 jaar na de startdatum van de stage recht op het loonkostenvoordeel (LKV). Let er wel op dat dit alleen geldt als uw stagiair de doelgroepverklaring LKV binnen 3 maanden na de start van de stage heeft aangevraagd. En hij in dienst komt bij dezelfde werkgever als waar hij stage heeft gelopen.

Ontving de stagiair geen stagevergoeding waarop u loonheffingen moest inhouden? Dan moet de doelgroepverklaring LKV worden aangevraagd binnen 3 maanden nadat deze voormalige stagiair in dienst is getreden.

Bekijk ook de infographic ‘stage en LKV’ (pdf, 169 kB) en ‘de animaties’.

Bron: www.uwv.nl

Factsheet geeft inzicht in ketenregeling

In de CAO PO 2018-2019 is de ketenregeling voor het bijzonder onderwijs aangepast en verruimd. De gronden voor een tijdelijke arbeidsovereenkomst zijn uit de cao gehaald en er is een uitzondering op de ketenregeling in de cao opgenomen voor vervanging bij ziekte van een leraar. In deze factsheet staat hoe de nieuwe ketenregeling precies werkt.

Bron: www.poraad.nl

Fusiecompensatieregeling wordt met 2 jaar verlengd tot 2027

Aangezien de leerlingendaling in het primair onderwijs langer duurt dan verwacht, wordt de huidige fusiecompensatieregeling met twee jaar verlengd, tot 2027. Dat heeft minister Arie Slob (onderwijs) in een brief aan de Tweede Kamer laten weten.

De PO-Raad heeft al langer gepleit voor een uitbreiding van de verruimde fusiecompensatieregeling voor het primair onderwijs. Minister Slob heeft dit nu toegezegd naar aanleiding van vragen van de heer Bisschop (lid Tweede Kamer SGP). Zie brief van Slob aan de Tweede Kamer.

De huidige regeling loopt tot 2025. Daardoor zouden fusies na 2019 minder dan 6 jaar compensatie ontvangen. Door de verlenging krijgen de scholen die op 1 augustus 2020 en op 1 augustus 2021 fuseren, nog zes jaar volledige compensatie. Scholen die op 1 augustus 2022 fuseren, krijgen nog 5 jaar volledige compensatie. De scholen die in het jaar daarna fuseren nog vier jaar volledig en zo voort. Na 2027 ontvangen de scholen compensatie volgens de oude regeling, omdat de leerlingendaling in het primair onderwijs volgens de minister dan voorbij is.

De middelen die schoolbesturen daarmee ontvangen, kunnen zij gebruiken om in de periode van leerlingendaling te zorgen voor een herschikking van het onderwijsaanbod. De aanvullende middelen worden tijdelijk verstrekt omdat de gevolgen van de leerlingendaling ook tijdelijk tot extra kosten leiden.

Bron: www.poraad.nl

Nieuw reglement: simpeler, minder regels en meer vergoed!

Vanaf 1 januari 2019 is er een nieuw Reglement Vervangingsfonds. Per deze datum is het reglement een stuk eenvoudiger. Er zijn minder voorwaarden voor vervanging en eigenrisicodragerschap en het aantal artikelen is bijna gehalveerd. Ook de leesbaarheid en uitleg zijn verbeterd.

Dit is goed nieuws voor alle schoolbesturen. Zij krijgen hierdoor meer vrijheid bij het regelen van  vervangingen en kunnen makkelijker de stap naar eigenrisicodragerschap zetten. Op 25 oktober hebben we hierover een brief gestuurd naar alle schoolbesturen.

Bent u benieuwd wat er precies verandert? Wij hebben alle wijzigingen voor u op een rijtje gezet.  

Bron: www.vervangingsfonds.nl

Btw-handreiking haalt rem af van landelijke IKC-vorming

De btw-handreiking voor integrale kindcentra (IKC’s) verschaft helderheid en oplossingsrichtingen over de zogenaamde btw-problematiek die tot voor kort bestond bij het uitruilen van personeel tussen organisaties binnen een IKC. Uit de handreiking wordt duidelijk hoe onderwijsinstellingen en kinderopvangorganisaties kunnen samenwerken, zonder dat de samenwerking kostenverhogend werkt.

Denk hierbij aan het uitwisselen van personeel zonder hiervoor btw af te dragen. Dit heeft als voordeel dat personeelstekorten binnen het IKC tijdelijk kunnen worden opgevangen, het werk voldoende uitdagend blijft voor het zittende personeel en medewerkers als zij dat willen, meer uren kunnen maken. Zo kan vanuit één organisatie primair onderwijs en kinderopvang worden aangeboden als zij ervoor kiezen om samen een zogenoemde fiscale eenheid (voor de btw) te vormen

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid publiceerde de handreiking om scholen in het primair onderwijs en kinderopvangorganisaties tegemoet te komen bij IKC-vorming. Uit een eerdere peiling van de PO-Raad over IKC-vorming blijkt namelijk dat driekwart van de schoolbesturen vindt dat bestaande wet- en regelgeving het onmogelijk maakt om volledig op te gaan in één IKC-organisatie. Met name de onduidelijkheid over de afdracht van btw bij het uitruilen van personeel tussen onderwijsinstellingen en kinderopvangorganisaties zet een rem op de IKC-vorming.

De PO-raad ziet de handreiking daarom als goede stap in de juiste richting. Zowel schoolbesturen als kinderopvangorganisaties zien IKC’s als een wenselijke ontwikkeling, omdat een integraal kindcentrum een belangrijk middel is om de ontwikkeling van kinderen goed te laten verlopen en kansengelijkheid bevordert.

Wel zijn er nog genoeg andere obstakels te overwinnen als de overheid vindt dat meer samenwerking tussen onderwijs en kinderopvang wenselijk is. Denk hierbij aan het wegnemen van financiële belemmeringen voor ouders die hun kinderen naar een voorschool willen laten gaan, het wegwerken van personeelstekorten in het onderwijs en in de kinderopvang en ook passende huisvesting levert nog steeds problemen op.

Bron: www.poraad.nl

Kamer wil inzicht in personeelskosten per schoolbestuur

De Tweede Kamer stemde op 6 november 2018 voor een motie die de regering verzoekt inzichtelijk te maken hoeveel geld schoolbesturen nu uitgeven aan personeel dat niet in loondienst is. De bedragen moeten worden uitgesplitst naar personeel en (interim-)bestuurders en managers. De motie werd ingediend tijdens het algemeen overleg over leraren op 30 oktober 2018 en gaat verder dan het overzicht dat de minister eind dit jaar naar de Kamer stuurt waarin percentages worden gebruikt.

Bekijk de motie van GroenLinks en SP

Ook wil de Tweede Kamer het gebruik van uitzendbureaus tot een ‘absoluut noodzakelijk minimum’ te beperken. Hiervoor moet Slob volgens de betreffende motie spoedig afspraken maken met schoolbesturen. De minister gaf eerder aan dat er niet op landelijk niveau een verbod opgelegd kan worden en dat hij dat ook niet wil, omdat het schoolleiders in noodgevallen een bepaalde mate van flexibiliteit brengt, en dat het verantwoordelijkheid van scholen is. In de nog te publiceren subsidieregeling voor de regionale aanpak lerarentekort wordt het voorkomen van de inzet van uitzendbureaus verder uitgewerkt.

Bekijk de motie over het inzetten van uitzendbureaus in het onderwijs

De VO-raad maakt zich zorgen over de vercommercialisering van het lerarentekort. Het onderstreept eens te meer de noodzaak om structureel en op landelijk niveau te investeren in de aantrekkelijkheid van het lerarenberoep en ervoor te zorgen dat er overal voldoende goede leraren zijn.

Bron: www.vo-raad.nl

Fonds in oprichting om alle scholen van zonnepanelen te voorzien

Het ligt in de bedoeling dat binnen nu en vijf jaar op alle (geschikte) schooldaken in Nederland zonnepanelen liggen. Scholen kunnen het hele bedrag daarvoor lenen tegen een (nog vast te stellen) lage rente. Er wordt een speciaal fonds opgezet, meldt de Stichting Schooldakrevolutie aan de NOS.

Op dit moment hebben ongeveer 1000 scholen zonnepanelen op het dak en 6000 scholen nog niet. Scholen met zonnepanelen kunnen veel geld op hun energierekening besparen. Stichting Schooldakrevolutie gaat de scholen helpen met de technische aspecten, de papierwinkel en financiering. Dat scheelt tijd: scholen die nu al over zonnepanelen beschikken, geven aan dat ze daar vaak jaren mee bezig zijn. Stichting Schooldakrevolutie hoopt dat veel gemeenten snel toestemming geven voor het plaatsen van de panelen, zodat niet elke school die toestemming zelf moet gaan regelen. Dat scheelt scholen ook veel tijd.

Bij het landelijke leenstelstel dat Stichting Schooldakrevolutie voorstelt, gaat het niet om ‘geefgeld’ van de overheid, maar betreft een fonds van waaruit het benodigde investeringsbedrag via een gunstige lening kan worden bekostigd. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) zijn betrokken bij de inrichting van het fonds. De verwachting is dat het fonds in de loop van februari beschikbaar is en dat er 100 miljoen in komt.

Het gaat de initiatiefnemers niet alleen om het duurzaam maken van de energie die scholen gebruiken, ook de leerlingen moeten er iets van opsteken. Zo is het mogelijk om een lespakket te koppelen aan de panelen.

Niet alle schooldaken zijn geschikt voor zonnepanelen. Bij vooroorlogse monumentale gebouwen kan het bijvoorbeeld een probleem zijn.

Downloads en links
Schooldakrevolutie.nl
Speciaal fonds voor zonnepanelen op scholen (nos.nl)
Motie op 19 juni aangenomen in Tweede Kamer

Bron: www.avs.nl

Vervangingsfonds verdwijnt en Participatiefonds wordt gemoderniseerd

De wettelijke taak van het Vervangingsfonds wordt op termijn beëindigd. Het Participatiefonds blijft bestaan, maar ondergaat een ingrijpende modernisering en vereenvoudiging. Dat schrijft minister in een brief aan de Tweede Kamer.

Met de toekomstige opheffing van het Vervangingsfonds vervalt de verplichte aansluiting van schoolbesturen. De reden is, dat de (financiële) basis voor deze wettelijke taak steeds kleiner wordt en daarmee de mogelijkheid om het fonds in stand te houden. Dit is het gevolg van de ontwikkeling dat inmiddels meer dan de helft van de schoolbesturen ervoor kiest de vervangingskosten geheel of gedeeltelijk zelf te dragen. Het aantal besturen dat over is gegaan naar dit eigenrisicodragerschap neemt jaarlijks toe. Het precieze moment waarop de Vf-taak wordt beëindigd, moet nog worden vastgesteld.

Participatiefonds
Het Participatiefonds blijft bestaan. Wel volgt een ingrijpende modernisering en vereenvoudiging van de bestaande systematiek. Met bijvoorbeeld meer aandacht in de fase voorafgaande aan een mogelijk ontslag. “Eenmaal in een uitkering worden uitkeringsgerechtigden via een op-maat-benadering intensiever begeleid bij terugkeer naar een baan, binnen of buiten het onderwijs”, schrijft Slob. Inwerkingtreding van de modernisering en de noodzakelijke wetswijziging wordt verwacht in 2020/2021.

Downloads en links
Kamerbrief over Vervangingsfonds en Participatiefonds primair onderwijs
Duidelijkheid over een nieuwe toekomst (reactie bestuur)

Bron: www.avs.nl

Motie meer geld zoeken voor basisschoolleerkrachten aangenomen

De motie van D66 en CDA om meer geld te zoeken voor hogere salarissen en betere carrièrepaden voor basisschoolleerkrachten is op 6 november aangenomen in de Tweede Kamer. Dat geld kan volgens deze partijen uit de ‘prestatiebox’ van 263 miljoen euro per jaar komen.

De salarissen van leerkrachten in het primair onderwijs zijn sinds september dit jaar al gemiddeld met maar liefst 8,5 procent gestegen. Dat is een maandsalaris extra per jaar. Maar nog steeds zijn de verschillen in salaris van leerkrachten in het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs groot.

Minister Slob gaat nu op initiatief van D66 en CDA zoeken naar meer geld voor lerarensalarissen. De middelen uit de prestatiebox krijgen schoolbesturen tot 2020 ieder jaar om de doelen ‘uitdagender onderwijs, brede onderwijsverbeteringen, professionele scholen en doorgaande ontwikkellijnen’ te behalen. Vage doelen, die schoolbesturen bovendien niet halen, vinden CDA en D66. De minister moet onderzoeken of vanaf 2020 dit geld, of een deel ervan, ingezet kan worden voor verbetering van de salarispositie en carrièrepaden van de leerkrachten.

Salaris schoolleider
AVS-voorzitter Petra van Haren reageert: “Ik vind het een goede ontwikkeling dat er verder wordt gezocht naar ruimte voor salarissen om naar gelijkschakeling met het voortgezet onderwijs toe te groeien. Maar het is zeer kwalijk dat er alleen wordt gesproken over lerarensalarissen. De uitgangspunten van een eerlijk salaris moeten gelden voor álle werknemers in de sector po. Dit zijn óók de schoolleiders en de onderwijsondersteuners. Goede onderwijskwaliteit wordt mogelijk gemaakt door het hele schoolteam. Voor het aantrekken van professionals zijn goede arbeidsvoorwaarden van groot belang. Schoolleiders zijn cruciaal voor de kwaliteit van onze scholen. Erkenning en waardering, dus ook voor hen een passend salaris, horen onderdeel uit te maken van de inzet van de politiek.”

Acties
De AVS zet onder andere acties in om de erkenning en waardering van het vak van schoolleider te vergroten. Ze wil hiermee bereiken dat zowel politiek als maatschappelijk, maar ook bij de sociale partners, draagvlak ontstaat voor het verminderen van de werkdruk en het verbeteren van het salaris van schoolleiders, in lijn met de manier waarop dit voor leerkrachten is geregeld.

Andere moties
Op 6 november werd ook gestemd over andere moties die tijdens het debat over de Onderwijsbegroting werden ingediend. De motie om de verplichte samenwerkingsverbanden Passend onderwijs af te schaffen werd verworpen. Enkele moties over het tegengaan van de inhuur van dure, gedetacheerde leraren via uitzendbureaus werden aangenomen. Evenals moties over de nieuwe, vereenvoudigde bekostiging in het voortgezet onderwijs en de nadelige gevolgen voor bijvoorbeeld scholen in krimpregio’s. Download hieronder het volledige overzicht van de stemmingen.

Downloads en links
Overzicht stemmingsuitslagen moties Begroting OCW 2019
Zie ook: Slob wil nu geen verdere verhoging lerarensalarissen

 

Bron: www.avs.nl

Zoeken

Laatste Nieuws

CABO Ondersteunt