Pensioenen niet verhoogd, premie stijgt in 2019

ABP kan de pensioenen in 2019 niet mee laten groeien met de gemiddelde prijsontwikkeling. Daarvoor is de financiële positie van het fonds niet voldoende. ABP verhoogt de premie voor het ouderdoms- en nabestaandenpensioen in 2019. Van 22,9% dit jaar, naar 24,9% komend jaar. Dat heeft het ABP-bestuur vandaag besloten.

Waarom kunnen we uw pensioen niet verhogen?
In het huidige pensioenstelsel mogen we pensioenen pas verhogen als de beleidsdekkingsgraad – de gemiddelde dekkingsgraad over de laatste 12 maanden – minimaal 110% is. De dekkingsgraad is de verhouding tussen de bezittingen en de verplichtingen. Op 31 oktober 2018 bedroeg de beleidsdekkingsgraad van ABP 104,6%. En dat is niet voldoende om de pensioenen mee te kunnen laten groeien met de gemiddelde inflatie (‘indexeren’). De spelregels voor wel of niet indexeren, worden vooral bepaald door wetgeving, niet door de pensioenfondsen. We verwachten dat we uw pensioen ook de komende jaren niet kunnen verhogen.

Is er kans op verlaging van uw pensioen?

De kans dat ABP de pensioenen in 2019 moet verlagen is inmiddels bijna nul geworden. Wel blijft de kans aanwezig dat we uw pensioen de komende jaren moeten verlagen.

Waarom stijgt de premie in 2019?
In 2016 kondigde ABP een meerjarig premiebeleid aan. Daarin is afgesproken de premie vanaf 2017 in stapjes te verhogen. De verhoging in 2019 is onderdeel van dit beleid. De premie stijgt ook volgend jaar omdat pensioen duurder is geworden. Dat komt vooral door de aanhoudend lage rente.

Wat betekent de premiestijging voor u in de praktijk?
Stel, u verdient gemiddeld € 3.500 bruto per maand. Dan betaalt u in 2019 ongeveer € 11 netto per maand meer.

Advies van Verantwoordingsorgaan
Het Verantwoordingsorgaan van ABP heeft in meerderheid positief geadviseerd over het premie- en indexatiebesluit 2019. Eén fractie adviseerde negatief en één fractie onthield zich van stemming.

Meer weten?
Bekijk het overzicht van de premies in 2019

Bron: www.abp.nl

Regelingen maken aannemen uitkeringsgerechtigde leerkracht makkelijker

Het lerarentekort is groot. Overal worden inspanningen gedaan om voldoende leerkrachten voor de klas te krijgen. Een van de mogelijkheden is om een leerkracht uit een uitkeringssituatie in dienst te nemen. Heeft u dat al eens overwogen? Wellicht was u wat huiverig voor de financiële risico’s die de instroomtoets misschien met zich meebrengt. Op zich een begrijpelijke aarzeling. Aan de andere kant natuurlijk erg jammer, want er zit veel potentieel in deze groep onderwijsbevoegden. Het Participatiefonds heeft daarom een nieuwe regeling in het leven geroepen om de financiële drempel op dit punt bij u weg te nemen. Daarnaast zijn er nog andere regelingen die ondersteuning bieden.

Lees meer

Bron: www.participatiefonds.nl

Verzuimcijfers primair onderwijs 2017 bekend

Onlangs is het rapport ‘Verzuimonderzoek PO en VO 2017’ verschenen. Hieruit blijkt dat het ziekteverzuimpercentage onder het onderwijzend personeel in het primair onderwijs (basisonderwijs én speciaal onderwijs) van 2016 op 2017 is gedaald van 6,3% naar 6,0%. De meldingsfrequentie vertoont een vrij stabiel patroon over de laatste jaren. In 2017 is wel een lichte daling te zien naar 1,0.  De gemiddelde verzuimduur is in 2017 gestegen naar 22 dagen (was 20 dagen).

Ook voor het onderwijsondersteunend personeel is het ziekteverzuimpercentage van 2016 op 2017 gedaald, namelijk van 6,6% naar 6,4%. De meldingsfrequentie is in 2017 licht gedaald tot 0,9. De gemiddelde verzuimduur is gestegen van 20 dagen in 2016 naar 21 dagen in 2017.

Net als in voorgaande jaren is het verzuimpercentage het hoogst in het speciaal onderwijs en onder het ondersteunend personeel hoger dan onder het onderwijzend personeel.

Lees het volledige Rapport Verzuimonderzoek PO en VO 2017

Bron: www.vervangingsfonds.nl

Verwerkersverklaring nodig voor toegang administratiekantoor tot Mijn DUO

Administratiekantoren kunnen voor bekostiging en opleidingen toegang krijgen tot Mijn DUO. DUO heeft hiervoor aanvullend een getekende verwerkersverklaring van het schoolbestuur nodig.

Gebruik hiervoor het formulier Verklaring verwerking door derden (49Kb, pdf). Met dit formulier geeft u uw administratiekantoor de rol Beheerder Bekostiging en opleidingen.

Stuur het ingevulde en ondertekende formulier vóór 20 december 2018 per post of stuur een scan per e-mail naar helpdeskpdi@duo.nl.

Tokens en gebruikers
Het administratiekantoor kan via het formulier Aanmelden Beheerder Mijn DUO (77Kb, pdf) autorisatie en een token aanvragen. Na ontvangst van het formulier en de verwerkersverklaring krijgt u per koerier een token. De beheerder kan daarna de benodigde gebruikersrollen toekennen aan medewerkers van het administratiekantoor.

Bron: www.duo.nl

Primair onderwijs zet belangrijke stappen om onderwijsgeld beter te besteden

De PO-Raad roept schoolbesturen in het primair onderwijs op minder voorzichtig te begroten en beleid te voeren op het opbouwen van reserves. Daarmee reageert ze op De Financiële Staat van het Onderwijs 2017 die de Inspectie van het Onderwijs maandag publiceerde. Ook de Rijksoverheid moet  haar verantwoordelijkheid nemen en zorgen dat besturen beter en eerder zicht krijgen op het bedrag dat ze jaarlijks kunnen besteden.

Weliswaar gaven schoolbesturen van iedere euro 99 cent uit, samen hielden ze in 2017 107 miljoen euro over, zo laat het rapport zien. Het jaar ervoor was dat 75 miljoen euro. In september bleek dit ook al uit gegevens van Dienst Uitvoering Onderwijs. Door de jaren heen tellen deze bedragen op. Volgens de inspectie komt dit onder meer omdat schoolbesturen te voorzichtig begroten.

Reserves
De PO-Raad onderschrijft dat voorzichtigheid deels verklaart waarom de reserves toenemen. Dat schoolbesturen vaak minder uitgeven dan vooraf begroot, komt ook omdat ze vaak pas gaandeweg het schooljaar weten hoeveel geld zij exact te besteden hebben. Geld ontvangen ze soms pas laat in het schooljaar of na afloop ervan. Bovendien staat hun Raad van Toezicht het vaak niet toe om met het oog op deze inkomsten vooraf rode cijfers te schrijven.

Ook het lerarentekort stuwt de reserves op. Scholen ontvangen geld om leraren van te betalen, maar als deze leraren niet te vinden zijn, houden ze geld over. Dit effect zal met name zichtbaar worden in de jaarcijfers vanaf 2018. Overigens hebben besturen altijd reserves nodig om grotere toekomstige uitgaven te kunnen doen, bijvoorbeeld voor het onderhoud aan het schoolgebouw.

Vereenvoudiging bekostiging
De PO-Raad vindt het belangrijk dat schoolbesturen minder voorzichtig begroten. Om dit mogelijk te maken, is het noodzakelijk dat de bekostiging wordt vereenvoudigd. Op haar Algemene Ledenvergadering (ALV) in november stemden schoolbesturen in met een voorstel hiertoe. Uitgangspunt is dat het primair onderwijs voortaan per kalenderjaar geld krijgt in plaats van per schooljaar en dat daarbij zoveel mogelijk wordt uitgegaan van een vast bedrag per school en per leerling. Daarmee krijgen besturen meer zicht op wat ze jaarlijks aan bekostiging ontvangen waardoor ze beter en scherper kunnen begroten. Nu is de bekostiging opgebouwd uit een wirwar aan parameters. Binnenkort wordt dit voorstel naar de minister gestuurd zodat hij hiermee verder kan.

Ook Rijksoverheid moet haar verantwoordelijkheid nemen zodat schoolbesturen scherp kúnnen begroten, vindt de PO-Raad. Ze is dan ook blij dat de ministers van Onderwijs Ingrid van Engelshoven en Arie Slob in een brief aan de Tweede Kamer aankondigen ook onderzoek te doen naar ‘de manier van begroten door besturen en naar de reserves’ en daarbij ‘expliciet te kijken naar de rol van het Rijk en de manier van bekostigen van onderwijsinstellingen’. Ook worden benchmarks ontwikkeld zodat inzichtelijker wordt waar het onderwijsgeld aan wordt besteed. Eerder kondigde minister Slob ook aan te onderzoeken of de bekostiging toereikend is en het geld doelmatig wordt besteed. Dit is een jarenlange wens van de PO-Raad.

Daarnaast gaat de inspectie in 2019 een onderzoek doen naar een signaleringswaarden voor zeer vermogende besturen. De PO-Raad kijkt graag mee met dit onderzoek. Zelf spreekt ze schoolbesturen erop aan wanneer zij een onverklaarbaar hoge vermogenspositie hebben ook als met de genoemde factoren rekening is gehouden. Ze wil zo meer inzicht te krijgen in de achterliggende redenen hiervoor.

Andere maatregelen
Schoolbesturen hebben daarnaast in de ALV afgesproken om zelf beter te verantwoorden waaraan ze geld uitgeven, waarom en welke keuzes ze maken. Dat kan door meer te werken met bestuurlijke visitaties en door elkaar aan te spreken als verantwoording ondermaats is. Ook gaan ze elkaar helpen met financiële vraagstukken. Daarnaast kijkt de PO-Raad naar manieren om de horizontale dialoog te versterken, waarbij scholen en schoolbesturen het gesprek aangaan met directe belanghebbenden.

Personeel
De inspectie schrijft verder dat steeds minder mensen een vast contract krijgen en het aantal flexibele contracten toeneemt. De PO-Raad zet vraagtekens bij deze cijfers. Ze vraagt zich af of in de cijfers van de inspectie ook uitzendkrachten zijn meegenomen en het grote aandeel (door natuurlijk verloop) startend personeel of personeel dat net van werkgever is gewisseld. Zij krijgen vaak eerst een tijdelijk contract maar hebben uitzicht op een vast contract. Door het lerarentekort is er veel nieuw personeel en wisselt onderwijspersoneel vaker van baan.

Het primair onderwijs telt nog altijd relatief heel veel vaste contracten, zo’n 87 procent. De PO-Raad pleit daarom voor verder onderzoek naar de verdeling van vaste en tijdelijke contracten in de sector en een verdere duiding van de cijfers.

Samenwerkingsverbanden passend onderwijs
Uit het rapport Zicht op de besteding van de middelen voor passend onderwijs dat de inspectie eveneens vandaag publiceerde, blijkt dat samenwerkingsverbanden passend onderwijs in 2017 10 miljoen euro overhielden, in 2016 ging het om 25 miljoen euro.

De inspectie is hier terecht kritisch over, vindt de PO-Raad. Samenwerkingsverbanden hebben ook reserves nodig, maar wel minder dan schoolbesturen. De sector is zich hiervan ook bewust, wat verklaart dat de reserves weliswaar wel jaarlijks stijgen, maar wel ieder jaar minder. Om de samenwerkingsverbanden te ondersteunen bij hun financieel management en verantwoording, ontwikkelde de PO-Raad diverse handreikingen.

De PO-Raad en ook VO-raad voor voortgezet onderwijs hebben daarnaast besproken een bandbreedte op te stellen voor acceptabele reserves. Om de governance van passend onderwijs te helpen verbeteren, spraken ze op hun ALV’s af dat de Raad van Toezicht van elk samenwerkingsverband één onafhankelijk lid moet tellen.

Van het dashboard Passend Onderwijs, waarin veel gegevens over samenwerkingsverbanden te vinden zijn, gaat de PO-Raad een publieksversie maken. Op die manier kunnen die zich beter verantwoorden en krijgt de samenleving beter inzicht in wat ze doen en welke keuzes ze maken.

Bron: www.poraad.nl

Initiatiefwetsvoorstel voor afschaffen lerarenregister ingediend

De Kamerleden Bisschop (SGP) en Kwint (SP) hebben een wetsvoorstel ingediend om het lerarenregister, het registervoorportaal en het professioneel statuut af te schaffen. Het initiatiefwetsvoorstel ligt nu ter consultatie voor en burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties kunnen hun ideeën hierover kenbaar maken. Het wetsvoorstel ligt inhoudelijk in lijn met het standpunt van de VO-raad en de andere sectorraden.

Lees het initiatiefswetsvoorstel

Met het wetsvoorstel willen de Kamerleden de bepalingen schrappen over het lerarenregister en het registervoorportaal, die met de Wet beroep leraar in de verschillende onderwijswetten terecht zijn gekomen. Ook de bepalingen over het professioneel statuut willen ze verwijderen uit de onderwijswetten. De verplichting om voor leraren een bekwaamheidsdossier bij te houden, blijft wel gewoon van kracht. Scholen zijn en blijven daarop aanspreekbaar. De Kamerleden willen met het voorstel het onderwijsveld de ruimte geven om in vrijheid te werken aan de ontwikkeling van een nieuwe koers voor professionalisering van leraren.

Het initiatiefwetsvoorstel ligt in lijn met eerdere kritische analyses over het lerarenregister en met de oproep van de sectorraden aan de minister om de verplichte levering van lerarengegevens door schoolbesturen voor een lerarenregister te heroverwegen.

Internetconsultatie
Het wetsvoorstel en de toelichting zijn te vinden via de internetconsultatie. Tot 1 januari 2019 staat kan iedereen op de internetconsultatie reageren. In de consultatie wordt door middel van enkele vragen getoetst in hoeverre u het voortbestaan van de verschillende onderdelen van de Wet beroep leraar (het lerarenregister, het registervoorportaal, het professioneel statuut en de definitie van het beroep van leraar) al dan niet ondersteunt. Ook kunt u een schriftelijke reactie of andere documentatie uploaden. Mede op basis van de ontvangen reacties zal een definitief wetsvoorstel worden opgesteld en ingediend.

Bron: www.vo-raad.nl

Werkgever hoeft zwangerschapsverklaring niet meer te bewaren

De bewaarplicht voor de zwangerschapsverklaring verschuift van de werkgever naar de werkneemster. Dat scheelt administratieve lasten voor de werkgever, zo staat in een nota van wijziging bij de Verzamelwet SZW 2019.

Momenteel moet een werkgever een zwangerschapsverklaring bewaren voor een werkneemster die een zwangerschaps- en bevallingsuitkering van UWV krijgt. In de zwangerschapsverklaring bevestigt een arts of verloskundige dat de werkneemster zwanger is en staat de vermoedelijke bevallingsdatum vermeld. Een werkgever moet de zwangerschapsverklaring tot uiterlijk een jaar na afloop van de uitkering bewaren voor eventuele controles van UWV. Het plan is om die bewaarplicht voor de werkgever te schrappen. Hiervoor is een bepaling opgenomen in de Tweede Nota van Wijziging (pdf) bij het wetsvoorstel voor de Verzamelwet SZW 2019.

Werkneemster verantwoordelijk voor bewaren verklaring
De wijziging houdt in dat niet de werkgever maar de werkneemster die in aanmerking wil komen voor een zwangerschaps- en bevallingsuitkering zelf de zwangerschapsverklaring van de arts of verloskundige bewaart. Op verzoek van UWV moet de werkneemster de verklaring dan kunnen tonen. Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid geeft in de toelichting op de wijziging aan dat dit enerzijds een administratieve lastenverlichting voor de werkgever betekent, en anderzijds dat de werkgever dit medische gegeven niet meer zelf hoeft te bewaren en daarvoor aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) moet voldoen.

Bron: www.rendement.nl

Infographic ondersteunt gesprek over werkverdeling

PO-Raad en vakbonden hebben een infographic laten maken over het voeren van de gesprekken over de werkverdeling in de school. Schoolbesturen en scholen kunnen het schematische overzicht gebruiken bij de invulling van de afspraken uit de cao.

In de cao voor het primair onderwijs zijn afspraken gemaakt over de werkverdeling in de school. Uitgangspunt hierbij is de dialoog op school. In acht stappen kunnen schoolbestuur, schoolleider en team afspraken maken over de verdeling van het werk.

De werkverdeling vindt plaats binnen de kaders van het bestuursformatieplan en het meerjarenformatiebeleid, zoals door het schoolbestuur wordt opgesteld. De schoolleider is in de meeste gevallen degene die namens de werkgever de schakel vormt tussen team en bestuur. Hij/zij zorgt ervoor dat alle relevante informatie bij het team ligt, zodat het team besluiten kan nemen. Hoe het team deze besluiten neemt, dat bepaalt zij vooraf zelf.

In het werkverdelingsplan neemt het team besluiten over:

  • verdeling van de te geven lessen/groepen over de leraren;
  • verhouding tussen lesgevende taken en overige taken;
  • tijd voor vóór- en nawerk;
  • welke taken het team doet (binnen de gestelde kaders);
  • tijd binnen en buiten de klas voor onderwijsondersteunend personeel;
  • pauzes;
  • aanwezigheid op school;
  • besteding van de werkdrukmiddelen;
  • kaders van vervangingsbeleid bij de werkgever (indien van toepassing).

Schoolbesturen en scholen moeten uiterlijk op 1 augustus 2019 het werkverdelingsplan voor schooljaar 2019-2020 gereed hebben en besproken met de individuele medewerkers in verband met hun inzet op de school.

De infographic is ontwikkeld door het Arbeidsmarktplatform primair onderwijs in overleg met de PO-Raad en de vakbonden.

Bron: www.poraad.nl

Zoeken

Laatste Nieuws

CABO Ondersteunt