Financiële consequenties van het begrotingsakkoord voor het PO

Op 14 november 2013 heeft de PO-raad een brief gepubliceerd, met daarin een toelichting op de financiële consequenties van het op 11 oktober 2013 gesloten begrotingsakkoord.

Wij hebben de mutatie in de lumpsumvergoeding berekend in een bedrag per leerling voor de jaren 2014 t/m 2018. Het structurele effect is eveneens vermeld.
Klik hier voor de tabel.

Structureel krijgt het primair onderwijs er ongeveer € 185 per leerling bij. Daarbij laten wij de post “Onderbesteding gemeentefonds” buiten beschouwing. Deze post hangt samen met de doordecentralisatie van het gebouwenonderhoud. Waarschijnlijk staan tegenover deze verhoging van de materiële instandhouding ook hogere (onderhouds)kosten.

Ook de post “Incidenteel: arbeidsvoorwaarden” ad € 10,56 per leerling nemen wij vooralsnog voorzichtigheidshalve niet op in de begroting, omdat er sprake is van een voorwaardelijke toekenning gekoppeld aan de CAO-onderhandelingen. Het bedrag ad € 52,85 per leerling voor werkgelegenheid van jonge leerkrachten wordt in de jaren 2016 en 2017 weer ingehouden op de lumpsumvergoeding. Structureel komt er op dit punt geen geld bij; er is slechts sprake van een kasschuif.

In december 2013 wordt € 236,75 per leerling uitbetaald als extra lumpsumvergoeding.

Uit de nieuwsbrief Jaarverslaggeving Onderwijs van 13 november 2013 blijkt dat van dit bedrag € 205,92 per leerling als bate moet worden opgenomen in de jaarrekening 2013, omdat de extra toewijzing in 2013 wordt toegevoegd aan de lumpsum. Dit bedrag bestaat uit de post “Lumpsum” ad € 183,90 per leerling en € 22,02 per leerling, zijnde 5/12 deel van de post “Incidentele middelen t.b.v. werkgelegenheid jonge leerkracht” ad € 52,85 per leerling.

De verplicht voorgeschreven toerekening aan het boekjaar 2013 leidt tot een onverwacht veel hoger exploitatieresultaat 2013, in veel gevallen gevolgd door een negatief exploitatieresultaat 2014 waarvoor deels of volledig dekking is via een onttrekking aan de algemene reserve dan wel de in 2013 gevormde bestemmingsreserve.

In de nog niet definitief vastgestelde begrotingen 2014 zullen wij € 30,83 per leerling opnemen, zijnde 7/12 deel van de post “Incidentele middelen t.b.v. werkgelegenheid jonge leerkracht” ad € 52,85 per leerling.

Heeft u nog vragen, neemt u dan gerust contact op met uw contactfunctionaris, of de samensteller van uw financiële rapportages.

Klik hier voor de brief van de PO-raad.

Klik hier voor de nieuwsbrief Jaarverslaggeving Onderwijs.

Zoeken
Laatste Nieuws
CABO Ondersteunt