Nieuws

Staking: inspectie controleert niet op onderwijstijd

De Inspectie van het Onderwijs zal niet actief nagaan of de wettelijke onderwijstijd door een staking in het geding is. Dat meldt de inspectie op Twitter naar aanleiding van de mogelijke staking in het primair onderwijs op 12 december. De inspectie voegt eraan toe dat scholen in het algemeen ruim voldoende onderwijstijd hebben geprogrammeerd zodat verloren uren door een korte staking prima opgevangen kunnen worden.

Meer informatie over onderwijstijd

Bron: www.vosabb.nl

OCW: Stakende leraren doorbetalen mag

Het ministerie van OCW zal niet korten op de bekostiging als schoolbesturen werknemers doorbetalen als die op 12 december meedoen aan de mogelijke volgende staking voor meer geld en minder werkdruk in het primair onderwijs. Dat bevestigt het ministerie tegenover VOS/ABB. ‘We kunnen bevestigen dat OCW niet de bekostiging gaat terugvorderen bij besturen die salaris doorbetalen tijdens de staking van 12 december’, zo laat het ministerie desgevraagd weten.

Daarmee stelt OCW zich op hetzelfde standpunt dat het innam voorafgaand aan de staking op 5 oktober. Toen liet een woordvoerder van het ministerie aan VOS/ABB weten dat OCW niet voornemens was ‘om schoolbesturen te straffen als die besluiten om werknemers die (…) aan de staking meedoen door te betalen’.

De woordvoerder stelde toen ook dat vakbonden weliswaar een stakingskas hebben, maar dat het ‘strikt genomen niet verboden is voor besturen om leraren bij een staking door te betalen’. Hij benadrukte echter dat zijn woorden slechts betrekking hadden op de staking op 5 oktober, maar ze gelden ook als er op 12 december wordt gestaakt, meldt OCW nu.

Doorbetalen: móet niet, mág wel
De woorden het ministerie betekenen niet dat het verplícht is stakers door te betalen. Met andere woorden: het móet niet, maar het mág wel van het ministerie. Schoolbesturen kunnen er dus ook voor kiezen om stakers niet door te betalen.

De Onderwijsjuristen van VOS/ABB geven aan dat volgens de wet leraren niet mogen worden doorbetaald. Ten eerste geldt het principe ‘geen arbeid, geen loon’ en ten tweede zou doorbetaling kunnen worden beschouwd als onrechtmatige besteding van rijksbekostiging. Het ministerie denkt daar dus anders over, en herhaalt expliciet dat doorbetaling niet verboden is en dat het dus niet zal korten op de bekostiging.

Bron: www.vosabb.nl

Recht op Ziektewetuitkering na tijdelijke uitbreiding?

VRAAG
Mijn werknemer werkt in vast dienstverband voor 0,6 en heeft een tijdelijke uitbreiding van 0,4. Hij wordt ziek tijdens zijn tijdelijke uitbreiding. Heeft betrokkene recht op een Ziektewetuitkering na beëindiging van de tijdelijke uitbreiding?

ANTWOORD
Nee, want er is geen sprake van beëindiging van het dienstverband als bedoeld in de Ziektewet. Er is ook geen recht op WW/BW, want betrokkene is ziek en niet beschikbaar voor arbeid. Wel heeft betrokkene recht op een uitkering op grond van artikel 22a Zavo. De hoogte bedraagt het eerste jaar 100% en daarna 6 maanden 70%.

Werknemers kunnen zich hiervoor melden bij www.wwplus.nl

Bron: www.voion.nl

Wijziging van de Regeling bezoldiging topfunctionarissen OCW-sectoren

De Regeling bezoldiging topfunctionarissen OCW-sectoren wordt op een aantal punten gewijzigd. Daarnaast wordt een toelichting gegeven op de openbaarmaking van de elektronisch aangeleverde gegevens door DUO en op het gebruik van de jaarrekening bij het vaststellen van de bezoldigingsklasse in de sector onderwijs. Zie verder bij ‘Toelichting’ van deze regeling.

Klik hier voor de regeling:

https://www.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2017-67801.html

Bron: www.duo.nl

Meer budget voor Erasmus+

Er komt meer geld voor het Europese subsidieprogramma Erasmus+. In totaal komt er in 2018 in Nederland 55,6 miljoen euro beschikbaar, waarvan in totaal 10,7 miljoen bestemd is voor het primair en voortgezet onderwijs. Dat meldt het Nuffic.

Scholen voor primair en voortgezet onderwijs kunnen via het Europese subsidieprogramma voor onderwijs, jeugd en sport subsidie aanvragen voor mobiliteitsprojecten voor hun personeel en voor samenwerkingsprojecten.

De aanvraag wordt vanuit de school (of het schoolbestuur) ingediend. Individuele aanvragen van docenten zijn niet mogelijk. De aanvraag kan eens per jaar worden ingediend.

Voor projecten en activiteiten die starten op of na 1 juni 2018 ligt de deadline voor de aanvraag op 1 februari. De uiterste startdatum is 31 december 2018. Een project duurt minimaal 12 en maximaal 24 maanden.

Lees meer…

Bron: www.vosabb.nl

Compliance verklaring inzake gegevens aanlevering 2018

Per 23 november hebben besturen, die geen Eigenrisicodrager zijn, een brief ontvangen met betrekking tot de ‘Compliance verklaring inzake gegevenslevering – 2018’. In ons reglement is opgenomen dat wij deze verklaring jaarlijks opvragen. Op deze manier wordt een bijdrage geleverd aan het verhogen van de rechtmatigheid van ingediende declaraties. Afgelopen jaar is daarin weer een forse stap voorwaarts gemaakt.

Compliance verklaring uiterlijk 31 januari 2018 insturen
De voorzitter van het bestuur verklaart per kalenderjaar dat het schoolbestuur correcte en volledige gegevens aanlevert met betrekking tot de bekostiging van vervanging zoals bedoeld in het reglement. De ondertekende verklaring dient uiterlijk 31 januari 2018 in ons bezit te zijn. Is dat niet het geval, dan schorten wij de uitbetaling van de vervangingskosten op totdat wij daadwerkelijk de verklaring hebben ontvangen. De voorwaarde vindt u terug in artikel 29, eerste lid, onder a en b van het Reglement Vervangingsfonds.

Heeft u nog vragen?
Bel met de helpdesk van het Vervangingsfonds via telefoonnummer 045-579 81 07. Of stuur een e-mail naar helpdesk@vfpf.nl.

Bron: www.vervangingsfonds.nl

Handleiding bij meet-up van 29 november en staking van 12 december

Op dinsdag 12 december zal waarschijnlijk door medewerkers in het primair onderwijs in Nederland worden gestaakt. Daarnaast organiseren de organisaties die verenigd zijn in het PO-Front (waaronder de PO-Raad) op woensdag 29 november een meet-up tussen minister Arie Slob van Onderwijs en leraren, schoolleiders en schoolbesturen uit heel Nederland. Om haar leden te ondersteunen, heeft de PO-Raad weer een handleiding opgesteld van zaken waar werkgevers aan moeten denken bij de meet-up en voor, tijdens en na de staking.

Het PO-Front heeft op dinsdag 7 november een ultimatumbrief voor nieuwe acties overhandigd aan minister Arie Slob van Onderwijs. De organisaties verwachten uiterlijk in de week van 5 december een antwoord van Slob op de vraag hoe het kabinet 1,4 miljard euro vrijspeelt om het salaris in het primair onderwijs te verhogen en de werkdruk te verlagen. Zo niet, dan roepen de vakbonden een landelijke staking op 12 december uit.

Naar de handleiding >

Bron: www.poraad.nl

Handreiking Ruimte in regels geeft inzicht in wet- en regelgeving

Alle scholen in het primair onderwijs hebben de handreiking ‘Ruimte in regels’ toegestuurd gekregen. Deze brochure gaat over administratie en verantwoording: wat vraagt de onderwijswet- en regelgeving op dat gebied nu eigenlijk van leraren? De brochure wil duidelijk maken dat besturen, schoolleiders en leraren daar meer ruimte in hebben dan vaak wordt gedacht. De handreiking is in samenspraak met schoolleiders en leraren gemaakt en is een gezamenlijke uitgave van het ministerie van OCW en de Inspectie van het Onderwijs.

De brochure beschrijft in het kort wat het doel is van administratie en verantwoording in het onderwijs, en geeft een overzicht van de belangrijkste regels. Een zekere administratie zal altijd nodig zijn, bijvoorbeeld om zicht te kunnen houden op de ontwikkeling van de leerlingen. Maar onder leraren blijken veel vragen te leven over wat wetten en regels nu daadwerkelijk voorschrijven. Zoals: moet ik voor elke les een lesvoorbereiding op papier hebben? Of: zijn groepsplannen verplicht? Daarom geeft de handreiking ook antwoord op die veel voorkomende vragen. Want een deel van de werkdruk die leraren dagelijks ervaren komt voort uit de administratie. En soms leidt een onjuist beeld over de regels rond administratie en verantwoording tot onnodige werkdruk. De handreiking is zeker niet bedoeld als ‘de oplossing’ voor ervaren werkdruk. Als leraren weten wat de wetten en regels vragen – en wat niet – kan dat hen helpen om in hun werk goede keuzes te maken. Dat is wat de handreiking beoogt.

In school wordt bepaald hoe met de wet- en regelgeving wordt omgegaan. Over het algemeen laten de regels meer professionele ruimte dan leraren soms denken. De wet schrijft weliswaar voor dat de school informatie moet bijhouden en zich moet kunnen verantwoorden. Maar hoé dat in een school gebeurt, bepalen schoolleiders en besturen zelf, vanuit de eigen visie en ambities. Het ministerie en de inspectie willen stimuleren dat daarover binnen school regelmatig het gesprek wordt gevoerd. Daarom is bij de handreiking ook een set kaarten met mogelijke keuzes en denkbare dilemma’s gevoegd. Deze dilemmakaarten kunnen gebruikt worden om binnen de school met elkaar in gesprek te gaan. Een gesprek over welke keuzes in onderwijs en verantwoording het beste zijn voor de leerlingen én werkbaar zijn voor de leraar.

De brochure is geschreven voor de leraren. Voor besturen en schoolleiders is naast de in de brochure genoemde onderwerpen nog meer in de wet- en regelgeving bepaald. Deze planverplichtingen voor scholen in het primair onderwijs heeft de AVS op een rijtje gezet.

Downloads en links
Ruimte in regels
Ruimte in regels: kaartenset
Handreiking helpt leraar werkdruk aan te pakken (rijksoverheid)
Planverplichtingen voor scholen in het primair onderwijs

Bron: www.avs.nl

AOW-leeftijd in 2023 niet omhoog

De AOW-leeftijd gaat in 2023 niet omhoog. Dat heeft de ministerraad besloten op voorstel van minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het kabinet heeft, op basis van nieuwe cijfers over de levensverwachting van het Centraal Bureau voor de Statistiek, de AOW-leeftijd voor 2023 vastgesteld. Die blijft in 2023 67 jaar en drie maanden, net als in 2022. De levensverwachting is minder snel gestegen dan in voorgaande jaren. Het is voor het eerst sinds 2013 dat de AOW-leeftijd niet omhoog gaat.

Elk jaar wordt gekeken of de AOW-leeftijd moet worden verhoogd op basis van de levensverwachting. Dat moet vijf jaar van tevoren worden gemeld om mensen tijdig hierover te informeren. Dan hebben ze tijd om zelf aanvullende maatregelen te nemen, zoals bijvoorbeeld extra sparen voor hun (aanvullend) pensioen of om nu alvast een extra verzekering af te sluiten als ze toch eerder willen stoppen met werken.

Het kabinet heeft in 2012 besloten de AOW-leeftijd in etappes te verhogen om de oudedagsvoorziening ook in de toekomst betaalbaar te houden. In 2018 wordt de AOW-leeftijd 66 jaar. In 2019, 2020 en 2021 komen daar elk jaar vier maanden bij. In 2021 wordt de AOW-leeftijd 67 jaar. Vanaf 2022 is de AOW-leeftijd gekoppeld aan de levensverwachting. Die is vorig jaar oktober vastgesteld op 67 jaar en 3 maanden. En dat blijft ook in 2023 zo.

Wie wil zien wat op dit moment de leeftijd is waarop hij of zij voor het eerst AOW krijgt, kan daarvoor terecht op rekentools op de sites van de Sociale Verzekeringsbank en Wijzer in Geldzaken.

Bron: www.rijksoverheid.nl

YOUFORCE


Geef uw mutaties digitaal aan ons doorMeer


PROACTIVE


Wij ontzorgen u middels digitale factuurverwerkingMeer


NIEUWSBRIEF


Meld u aan voor de nieuwsbrief, dan blijft u op de hoogteMeer


SPREEKUUR


Meld u aan voor het ABP spreekuurMeer


KWALIFIER


Cabo maakt deel uit van Kwalifier

Meer