Nieuws

Eerste algemene vergadering voor leden van Coöperatie CABO U.A.

Op maandag 25 juni 2018 vindt van 16.00 uur tot 17.00 uur de eerste algemene vergadering
van Coöperatie CABO U.A. plaats. Noteer deze datum s.v.p. alvast in uw agenda.

Leden worden in een algemene vergadering vertegenwoordigd door een natuurlijk persoon
die bevoegd is het lid rechtsgeldig te vertegenwoordigen.

De agenda wordt uiterlijk een week voor de algemene vergadering bekend gemaakt.
Leden ontvangen de agenda per mail, met de mogelijkheid om de agendastukken digitaal in
te zien. Tevens worden leden in de gelegenheid gesteld om vooraf digitaal hun stem uit te
brengen over agendapunten die stemming behoeven.

De locatie wordt nog bekend gemaakt, dit is mede afhankelijk van de verwachte opkomst.

Wij hopen u te zien op 25 juni.

Scholen overwegen eenzijdige uitbetaling salarisverhoging

De VO-raad roept de onderwijsbonden op het overleg over een nieuwe cao voor het voortgezet onderwijs te hervatten en voor 1 mei aanstaande tot een akkoord te komen. Lukt dit niet dan adviseert de VO-raad zijn leden vanaf 1 juni een loonsverhoging van 2,35% uit te betalen aan het onderwijspersoneel.

Paul Rosenmöller, voorzitter van de VO-raad, over deze ongebruikelijke stap: ‘De onderhandelingen over een cao in het voortgezet onderwijs duren onaanvaardbaar lang. We zijn oktober vorig jaar begonnen en er is nog geen zicht op een akkoord. De bonden hebben de onderhandelingen alweer een maand geleden afgebroken en sindsdien hebben we niets meer van hen vernomen. Wij willen onze werknemers niet langer een rechtvaardige salarisverhoging onthouden.’

Rekening bij werkgevers

De onderwijsbonden vragen een salarisverhoging van 3,5% en willen een reductie van het aantal lesuren van 25 naar 20 uur per week. Rosenmöller: ‘Dat zijn onrealistische eisen. Vermindering van het aantal lesuren naar 20 uur kost, naar berekening van de bonden zelf, 900 miljoen euro om 12.000 extra leraren van te financieren. Deze claim hebben de bonden eerst bij het kabinet neergelegd, maar is niet gehonoreerd. Vervolgens leggen de bonden de rekening even gemakkelijk bij de werkgevers op de cao-tafel. Iedereen kan echter begrijpen dat de scholen dat niet kunnen betalen.’

Uitnodiging aan bonden

De VO-raad heeft aangegeven de volledige ruimte voor arbeidsvoorwaarden te willen inzetten voor nieuwe cao-afspraken. Voor 2018 is hiervoor 2,35% beschikbaar, en met een langere looptijd meer. Met deze middelen is het mogelijk tot een meer dan marktconforme salarisverhoging te komen. Tevens willen we afspraken maken over de wijze waarop we tot meer ontwikkeltijd en daarmee minder werkdruk kunnen komen. De VO-raad nodigt de onderwijsbonden uit om gezamenlijk hiervoor bij de overheid extra middelen te bepleiten. Paul Rosenmöller: ‘Wij steken hiermee de hand uit naar de bonden om, in het belang van onze medewerkers, samen op te trekken en niet tegenover elkaar te gaan staan.’

Bron: www.vo-raad.nl

Lerarenbeurs weer aan te vragen vanaf 1 april

Leraren kunnen tussen 1 april en 30 juni 2018 weer een lerarenbeurs aanvragen om een bachelor- of masteropleiding te volgen. Zo kunnen zij hun deskundigheid vergroten of zich (verder) specialiseren.

Met de lerarenbeurs kunnen leraren investeren in hun eigen verdere professionalisering. Dit is niet alleen verrijkend voor de leraar zelf maar kan ook bijdragen aan de schoolontwikkeling en vernieuwing van het onderwijs op een school.

Leraren ontvangen een financiële tegemoetkoming voor collegegeld (maximaal 7000 euro per jaar) en studie- en reiskosten (maximaal 700 euro per jaar). Daarnaast kan het schoolbestuur subsidie krijgen om de leraar studieverlof te geven en een vervanger aan te stellen.

Meer informatie en beurs aanvragen

Meer informatie over onder meer de voorwaarden is te vinden op de website van DUO. Vanaf 1 april vindt u hier ook het aanvraagformulier.

De beurs kan worden aangevraagd door bevoegde leraren in het primair tot en met het hoger beroepsonderwijs. De beurs wordt toegekend per onderwijssector en op volgorde van binnenkomst.

Leraren kunnen een lerarenbeurs aanvragen voor maximaal drie jaar. De beurs moet wel elk jaar opnieuw worden aangevraagd, omdat de subsidie voor studiekosten en voor studieverlof telkens voor één studiejaar wordt toegekend. Leraren die al eerder een lerarenbeurs hebben gehad, krijgen voorrang voor het tweede of derde jaar.

Bron: http://www.vo-raad.nl/

Nieuwe privacywet eerste jaren coulant gehandhaafd

De Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is door de Tweede Kamer aangenomen op 13 maart 2018. Deze wet bevat de regels voor de uitvoering van de verordening gegevensbescherming. De Kamer sprak hiervoor onder meer over de te hanteren leeftijdsgrens en de gevolgen van de AVG voor kleinere organisaties.

De minister voor Rechtsbescherming Sander Dekker verzekerde de Kamer dat de Autoriteit Persoonsgegevens de eerste jaren vooral inzet op voorlichting en bijsturing. De Autoriteit Persoonsgegevens grijpt het eerste jaar niet onmiddellijk naar het zwaarste middel dat de nieuwe privacywet AVG biedt, mits er geen sprake is van opzettelijke of ernstige misstanden.

Richtlijnen voor functionaris gegevensbescherming

De SGP en CDA deden het verzoek aan de regering om te bevorderen dat de Autoriteit persoonsgegevens op zo kort mogelijke termijn komt met duidelijke richtlijnen voor de toepassing van de normen uit de verordening over de functionaris voor de gegevensbescherming. En daarbij te waarborgen dat kleinere instellingen en bedrijven worden ontzien. De motie is aangenomen. De VO-raad heeft samen met de PO-Raad en Kennisnet een handreiking ontwikkeld voor scholen in het funderend onderwijs over het aanstellen van een functionaris gegevensbescherming (FG).

Created with Sketch. Download de Handreiking Functionaris Gegevensbescherming PO/VO

Leeftijdsgrens leerlingen voor zeggenschap over eigen gegevens

In een motie van het CDA en D66 werd de regering verzocht om de leeftijdsgrens waarop leerlingen zelf mogen bepalen welke gegevens ouders mogen inzien, te heroverwegen als een lopend onderzoek naar leeftijdsgrenzen bij de bescherming van gegevens is afgerond. Ook deze motie is aangenomen.

Scholen doen er goed aan om alleen persoonsgegevens te delen die noodzakelijk zijn. Om scholen te helpen bij het bepalen welke persoonsgegevens van leerlingen ze willen delen met medewerkers en ouders ontwikkelde Kennisnet vijf vuistregels.

Bron: http://www.vo-raad.nl/

Kabinet investeert in cultuur via scholen

Minister Van Engelshoven van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap wil kinderen al op jonge leeftijd enthousiast maken voor cultuur. Scholen worden niet alleen gestimuleerd om musea te bezoeken en muziekonderwijs te bieden. De minister wil ze ook expliciet uitnodigen om theater en film te bezoeken over thema’s als discriminatie, homoseksualiteit en pesten.

In het regeerakkoord was al afgesproken dat het kabinet tachtig miljoen euro zou uittrekken voor cultuur. In de nota ‘Cultuur in een open samenleving’ maakte het kabinet vorige week bekend hoe het dit geld zal gaan verdelen. De hoofdpunten voor het onderwijs op een rijtje:

  • Met een investering van € 2,1 miljoen in 2018 wil het kabinet bereiken dat alle kinderen tijdens hun basisschooltijd het Rijksmuseum of een ander museum bezoeken. Dit bedrag loopt op tot € 4,9 miljoen in 2019 en verder. De middelen komen beschikbaar via de prestatiebox.
  • Het kabinet wil dat meer scholen goed muziekonderwijs kunnen geven. Met een eenmalige investering van €5 miljoen wordt de laatste aanvraagronde van de subsidieregeling Impuls muziekonderwijs verdubbeld. Daarnaast laat het kabinet onderzoek uitvoeren naar de effecten van deze impuls en de regeling professionalisering muziek.
  • Scholen worden uitgedaagd om ook cultuur te bezoeken die schuurt. Met €1,5 miljoen per jaar investeert het kabinet de komende jaren in EYE Filmmuseum en in jeugdtheatergezelschappen. Het jeugdtheater, de jeugdfilm en kinderboeken uit Nederland hebben een sterke reputatie als het gaat om een confrontatie met een andere zienswijze, zo schrijft de minister. ,,Zij schuwen actuele, voor jongeren soms lastig te bespreken onderwerpen zoals homoseksualiteit, discriminatie, loverboys en pesten niet.”
  • In het kader van de kennis van onze geschiedenis, waarden en vrijheden zal het Wilhelmus, inclusief de context daarvan op scholen geleerd worden, zo kondigt de minister aan. Wel benoemt zij dat het gesprek hierover nog onderdeel is van de herziening van het curriculum, waar ontwikkelteams op dit moment mee aan de slag zijn.
  • In overleg met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties wordt bezien hoe bezoek aan het parlement mogelijk wordt gemaakt.
  • Tot slot laat het kabinet onderzoek doen naar de ‘niet-bezoeker’ van culturele voorstellingen. De ministeries van OCW, VWS en SZW overleggen over de toegankelijkheid van cultuur voor kinderen die opgroeien in gezinnen met een laag inkomen. Het Jeugdsportfonds en het Jeugdcultuurfonds voeren dit uit.

Bron: http://www.poraad.nl/

Subsidie LerarenOntwikkelFonds nog aan te vragen tot 17 april

Leraren die een goed idee hebben voor de ontwikkeling van hun vak, team of school, kunnen dit schooljaar nog tot 17 april subsidie uit het LerarenOntwikkelFonds (LOF) aanvragen om dit idee uit te voeren.

Leraren wiens aanvraag wordt goedgekeurd, ontvangen een subsidie van 4000 tot maximaal 75.000 euro. Daarnaast worden ze begeleid door ervaren leraren bij de uitvoering van hun idee, en ontmoeten ze tijdens drie zogenaamde LOFLabs andere deelnemers, om met en van elkaar te leren. Deelnemende leraren bouwen zo ook een netwerk op van vernieuwde leraren, waar ze ook in de toekomst van kunnen profiteren.

Het LOF wordt uitgevoerd door de Onderwijscoöperatie en bestaat ruim twee jaar. Doel is om leraren met goede initiatieven om het onderwijs te verbeteren, te ondersteunen en verbinden. Het LOF wil zo bijdragen aan de ontwikkeling van het onderwijs, de professionalisering van leraren en het versterken van de beroepsgroep leraren. Meer informatie over het LOF en de aanmelding zijn te vinden op de website van LOF.

Dit schooljaar waren er drie selectiemomenten. De laatste selectieronde loopt af op 17 april a.s.

Bron: http://www.vo-raad.nl/

Bestand herrekening bekostiging po geplaatst

DUO heeft op Onderwijsdata een bestand geplaatst waarmee u de onderwerpen kunt herleiden waarop de herrekening van februari 2018 heeft plaatsgevonden.

Herleiden verrekeningen

Voor een groot aantal scholen is in de maand februari 2018 de bekostiging herrekend. Dit houdt verband met de herziening van de leerlinggewichten en/of ongeoorloofd verzuim. Ook zijn in enkele gevallen uitkeringskosten verrekend.

Uit het voorlopige bestand ‘Februari 2018 betalingen’ op Onderwijsdata zijn juist deze onderwerpen van verrekeningen niet direct te herleiden. Daarom plaatst DUO eenmalig een extra bestand waaruit u kunt herleiden waarop de herrekening betrekking heeft. U kunt de herrekeningen per bekostigingsonderwerp en bekostigingsperiode terugvinden op Onderwijsdata in het extra bestand Herrekening februari bekostiging po.

Voor de inhoudelijke onderbouwing van de bedragen kijkt u op Instellingsinformatie in het Ofb van 20 februari 2018.

Heeft u hierover nog vragen, dan kunt u per mail contact opnemen met het Ico.

Bron: http://www.duo.nl/

Subsidie aan te vragen voor ontwikkeling oriëntatietrajecten zij-instromers

Voion stelt subsidie beschikbaar aan schoolbesturen en lerarenopleidingen om samen oriëntatietrajecten voor zij-instromers te ontwikkelen en uit te voeren in hun regio. Via deze oriëntatietrajecten kunnen potentiële zij-instromers kennismaken met het leraarschap in het voortgezet onderwijs.

In steeds meer regio’s ziet Voion een toenemende belangstelling voor de inzet van zij-instromers als één van de oplossingen voor het lerarentekort in het vo. Uit onlangs gehouden onderzoek van Motivaction blijkt dat 40% van de niet-leraren best in het onderwijs zou willen werken. Maar hoe zorg je er voor dat potentiële zij-instromers een goed beeld hebben van het vo en het leraarschap? En hoe weet je als school of een potentiële zij-instromer geschikt is als leraar? Een goede oriëntatie op het leraarschap helpt potentiële zij-instromers de geschiktheid voor het leraarschap te testen en om de overstap te maken.

Gezien de toenemende vraag naar oriëntatietrajecten voor zij-instromers, wil Voion het mogelijk maken dat er in verschillende regio’s in het land dergelijke trajecten worden ontwikkeld en uitgevoerd. Er is subsidie voor zes nieuwe trajecten.

Subsidie aanvragen

Lerarenopleidingen kunnen in samenwerking met schoolbesturen een offerte opstellen en uiterlijk 1 mei 2018 indienen om één van de zes oriëntatietrajecten te ontwikkelen en uit te voeren in hun regio.

De voorwaarden en criteria vindt u op de website van Voion.

Bron: http://www.vo-raad.nl/

Uitzondering ketenbepaling: sociale partners aan zet

De sociale partners in het primair onderwijs kunnen cao-afspraken maken over verlenging van de uitzondering van de ketenbepaling in de Wet werk en zekerheid (WWZ). Daarnaast kunnen zij de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vragen de bestaande uitzonderingsmogelijkheid te verruimen, antwoordt onderwijsminister Arie Slob op Kamervragen van de VVD.

De VVD’ers Rudmer Heerema en Dennis Wiersma hadden de vragen gesteld naar aanleiding van het bericht Te veel leraren ziek, basisschool moet dicht in de Telegraaf. Dit bericht ging over de rooms-katholieke basisschool Moerschans in het Zeeuws-Vlaamse Hulst. Daar hadden zoveel leraren griep, dat geen les meer kon worden gegeven.

Tijdelijke uitzondering ketenbepaling

Heerema en Wiersma focusten in hun vragen op de huidige mogelijkheid om in de griepgevoelige maanden januari, februari en maart bij tijdelijke contracten voor invalkrachten af te wijken van de ketenbepaling uit de WWZ. Het aantal contracten voor een vervanger is onbeperkt in deze maanden, maar de afzonderlijke contracten moeten wel kortdurend zijn (maximaal 14 dagen). Dit heeft overigens geen betrekking op het openbaar onderwijs, omdat de WWZ daar vooralsnog niet voor geldt.

De mogelijkheid om van de ketenbepaling af te wijken werd door de sociale partners afgesproken in de CAO PO 2016-2017 en geldt nu nog wel, maar niet meer in 2019. De VVD’ers wilden van Slob weten wat scholen kunnen doen om volgend jaar weer te kunnen afwijken van de ketenbepaling. De minister antwoordt dat de PO-Raad en de onderwijsvakbonden daar weer cao-afspraken over kunnen maken. Daarnaast kunnen zij bij de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een gezamenlijk verzoek indienen om de bestaande uitzonderingsmogelijkheid te verruimen.

Uitzondering ketenbepaling in regeerakkoord

In het regeerakkoord is afgesproken dat in het primair onderwijs tijdelijke contracten voor invalkrachten voor vervanging wegens ziekte uitgezonderd worden van de ketenbepaling. Maar voor deze afspraak moet de wet nog worden gewijzigd. Zolang dat niet is gebeurd, moeten de sociale partners er nog afspraken over maken.

Bron: http://www.vosabb.nl/

Deadline voor controle voorlopige berekening LIV

Rond deze tijd krijgen werkgevers een overzicht van de Belastingdienst waarop staat voor welke werknemers zij lage-inkomensvoordeel (LIV) voor 2017 krijgen. Het is van belang dat ze deze voorlopige berekening heel goed controleren om te voorkomen dat ze voordeel mislopen.

Op de voorlopige berekening die de werkgevers vóór 14 maart ontvangen, staat precies welke werknemers in 2017 binnen de uurloongrenzen van het LIV vielen, hoeveel verloonde uren zij vorig jaar hadden en wat hun jaarloon en gemiddelde uurloon was. Ook de categorie van het LIV waarbinnen de werknemer valt staat vermeld: 100% tot en met 110% of meer dan 110% en maximaal 125% van het wettelijk minimumloon. Onderaan de berekening staat het totale bedrag aan LIV dat een organisatie krijgt voor heel 2017.

Controleren kan geld opleveren

Werkgevers moeten controleren of alle werknemers vermeld zijn die volgens hen voldoen aan de voorwaarden en of alle vermelde gegevens kloppen. Als er namelijk werknemers niet in de berekening zijn opgenomen die volgens de werkgever wel aan de voorwaarden voldoen, loopt de werkgever LIV mis. Is het aantal verloonde uren te laag of te hoog, dan kan het gemiddelde uurloon van de werknemer buiten de uurloongrenzen van het LIV vallen. Hetzelfde geldt als het jaarloon van de werknemer te laag of te hoog is.

Corrigeren vóór 1 mei 2018

Als er gegevens onjuist zijn en dat komt door een fout die de werkgever gemaakt heeft in de aangifte loonheffingen, heeft hij nog tot 1 mei de tijd om de aangiften over de betreffende loontijdvakken te corrigeren. Voert de werkgever de correcties te laat door, dan komen ze natuurlijk nog wel in de polisadministratie, maar hebben ze geen invloed meer op het recht op LIV.

Op basis van de gegevens die bij de Belastingdienst bekend zijn op 1 mei 2018, ontvangen werkgevers uiterlijk 31 augustus de definitieve beschikking van de Belastingdienst. Binnen zes weken volgt dan de uitbetaling van het LIV. Die zes weken zijn ook de periode waarin de werkgever bezwaar kan aantekenen.

Bron: http://www.rendement.nl/

Zoeken
Laatste Nieuws
CABO Ondersteunt