Nieuws

Kabinet bevestigt dekking loonsverhoging

Conform de verwachting heeft de VO-raad deze week van het kabinet de bevestiging ontvangen dat de loonsverhoging in juni wordt gedekt in de bekostiging van 2018. Hieronder lichten we de onderbouwing van 2,35% loonsverhoging die de VO-raad adviseert toe.

Opbouw van de loonsverhoging

De opbouw van de loonsverhoging bestaat uit drie onderdelen: verwachte contractloonmutatie van de markt, beschikbare ruimte in de bekostiging van 2017 en de gestegen pensioenpremies in 2018. Onderstaande tabel geeft de impact per onderdeel weer.

Opbouw van de loonsverhoging
Verwachte contractloonmutatie (markt) 2,20%
Ruimte in bekostiging 2017 1,00%
Gestegen pensioenpremies – 0,85%
Beschikbare ruimte 2,35%

Verwachte contractloon mutatie

De basis voor de verhoging van de gemiddelde personeelslast (gpl) is de contractloonstijging van de markt. Op basis van de laatste ramingen komt deze uit op 2,2% in 2018. Gedurende het cao-proces is nauw contact met OCW over deze ramingen. Inmiddels is het bericht over de definitieve kabinetsbijdrage voor de verhoging gpl ontvangen.

Beschikbare ruimte in bekostiging 2017

Conform CAO VO 2016-2017 is in 2017 een eenmalig bedrag van €500 uitgekeerd. Dit komt overeen met 1% van de loonruimte. De bekostiging in 2017 was toereikend om deze uitkering te doen. Omdat het een eenmalige uitkering in 2017 betrof, is deze ruimte vanaf 2018 beschikbaar om opnieuw in te zetten.

Gestegen pensioenpremies

In 2018 zijn de pensioenpremies met 1,4%-punt gestegen. Eventuele compensatie vanuit het rijk is gekoppeld aan pensioenpremieontwikkelingen uit marktsectoren. Omdat die pensioenfondsen (gemiddeld genomen) een lichte premiedaling presenteren, wordt geen compensatie ontvangen voor de pensioenpremiesstijging bij het ABP, maar krijgen we te maken met een kleine negatieve bekostigingsaanpassing. Een deel van de loonruimte wordt ingezet om de hogere pensioenpremie te kunnen betalen.

Is er sprake van voorfinanciering?

Onze oproep is om de lonen per juni te verhogen. Omdat de extra kabinetsbijdrage in de Voorjaarsnota bepaald wordt en uitbetaling van die extra middelen in of net na de zomer zal plaatsvinden is in zekere zin sprake van voorfinanciering. Deze situatie is niet anders dan als we met de bonden al tot een akkoord waren gekomen. Tevens geldt dat een relatief groot deel van de bekostiging in de eerste helft van het jaar wordt overgemaakt. Hierdoor wordt geen liquiditeitskrapte bij besturen verwacht als gevolg van deze maatregel.

Is er risico op dubbele betaling als er alsnog een cao komt?

De onderhandelingen over een nieuwe cao gaan niet alleen over salaris. Ook over ontwikkeltijd/werkdrukverlaging en andere onderwerpen zoals taakbeleid, de ketenbepaling voor onbevoegden en de salarispositie van teamleiders. Als de onderhandelingen weer op gang komen, liggen deze onderwerpen weer op tafel. De al uitgegeven salarisverhoging wordt daarbij uiteraard ook meegenomen. Waarbij het met de leden afgesproken uitgangspunt dat ‘niet meer wordt uitgegeven dan beschikbaar is’ onverminderd overeind blijft.

Vragen en antwoorden: toekennen salarisverhoging in juni 2018

Bron: http://www.vo-raad.nl/

Algemene Verordening Gegevensbescherming van kracht

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Deze nieuwe Europese privacywetgeving bevat striktere regels over de omgang en verwerking van persoonsgegevens. Voor scholen geldt dat zij de privacy van leerlingen zo goed mogelijk dienen te beschermen. De PO-Raad zet een aantal belangrijke punten nogmaals voor u op een rijtje.

De eerste privacywetgeving stamt uit de jaren ’80. En zo’n negentig procent van de AVG was ook al van toepassing in de Wet bescherming persoonsgegevens. De AVG geeft burgers meer rechten als het gaat om het verwerken en opslaan van hun persoonsgegevens. Ook wordt er meer nadruk gelegd op de verantwoordelijkheid van organisaties om transparant te zijn over hoe zij met persoonsgegevens omgaan en aantoonbaar de wet naleven.

De Autoriteit Persoonsgegevens zal zich in eerste instantie richten op de grote bedrijven, en ook zullen er niet direct boetes uitgedeeld worden. Het is belangrijk dat schoolbesturen kunnen aantonen dat zij ‘in control’ zijn. Zij moeten laten zien dat ze goed op weg zijn met het opzetten en implementeren van beleid omtrent informatiebeveiliging en privacy (IBP).

Aanpak IBP

Om scholen op weg te helpen met het vormgeven en implementeren van beleid en uitvoering omtrent informatiebeveiliging en privacy (IBP) hebben Kennisnet, de VO-raad en PO-Raad de Aanpak IBP ontwikkeld. Dit online stappenplan helpt scholen om stap voor stap IBP te organiseren.

Foto’s van leerlingen

Vrijwel elke school heeft wel een facebookpagina en website met foto’s van leerlingen. Maar aan welke eisen dien je te voldoen voor je een foto mag gebruiken? Lees verder op de website van Kennisnet.

Functionaris Gegevensbescherming

Conform de AVG dienen organisaties een Functionaris Gegevensbescherming (FG) aan te stellen. Deze fungeert als interne toezichthouder en controleert of conform de wet met gegevens wordt omgegaan binnen de organisatie. “Het aanstellen van een FG is een sluitstuk, en geen beginpunt”, aldus Maurits Huigsloot, beleidsadviseur Informatiebeleid bij de PO-Raad. “Scholen die net begonnen zijn met informatiebeveiliging en privacy, zouden moeten starten met het formuleren en implementeren van beleid. Een FG is dan niet de aangewezen functionaris om daarbij te helpen, die heeft met name een controlerende functie.”

FG as a service

SIVON (Samen Inkopen Voor Onderwijs Nederland) is de recent opgerichte inkoopcoöperatie door schoolbesturen uit het primair en voortgezet onderwijs. SIVON wil scholen ontzorgen bij het werven en aanstellen van een functionaris gegevensbescherming en de FG as-a-service gaan bieden. Lees meer op de website van SIVON.

Overigens heerst er nog wat onduidelijkheid of het aanstellen van een FG voor alle scholen een verplichting is. Een in maart 2018 aangenomen motie en amendement roepen de Autoriteit Persoonsgegevens op om kleine organisaties te ontzien en met richtlijnen te komen. Volgens de wet hebben kleine organisaties minder dan 250 medewerkers in dienst en is de jaaromzet lager dan 50 miljoen. De PO-Raad volgt de ontwikkelingen nauwlettend en houdt u op de hoogte via haar website en nieuwsbrief.

Privacyconvenant 3.0

De PO-Raad, VO-raad en MBO Raad hebben in samenwerking met leveranciers recentelijk een nieuwe versie van het privacyconvenant opgesteld. Het privacyconvenant maakt het scholen en hun besturen makkelijker om afspraken te maken met leveranciers en uitgevers over hoe zij veilig met leerlinggegevens omgaan. Inmiddels hebben zich ruim 280 schoolbesturen aangesloten bij het convenant. Meer informatie over het convenant vindt u op http://www.privacyconvenant.nl/

Keten iD

Een van de maatregelen die de privacy van leerlingen beter gaat beschermen is het zogenoemde keten iD. Het keten iD, ook wel ECK iD genoemd, is een uniek nummer dat uit 128 tekens bestaat. Aangezien het keten iD geen persoonsgegevens bevat, wordt de herleidbaarheid van leerlingen beperkt wanneer er gegevensuitwisseling plaatsvindt tussen scholen en leveranciers van leermiddelen. Per 1 augustus 2018 kan het keten iD gebruikt worden voor digitale leermiddelen die via Basispoort toegang krijgen. Meer informatie over het keten iD vindt u op http://www.nummervoorziening.nl/

Handige links

Helpdesk IBP

De helpdesk IBP (ibp@kennisnet.nl) staat klaar om inhoudelijke vragen te beantwoorden.

Bron: http://www.poraad.nl/

Kabinet blijft bij doelmatigheidskorting

Het kabinet blijft bij zijn standpunt dat de doelmatigheidskorting niet verzacht of ongedaan gemaakt kan worden. De Eerste Kamer had het kabinet verzocht hier opnieuw naar te kijken. Minister Wopke Hoekstra van Financiën zet de argumenten uiteen in een brief aan de Eerste Kamer.

Hoekstra benadrukt dat het noodzakelijk is om alle maatregelen van het Regeerakkoord samen als één pakket te zien. De maatregel ‘doelmatiger onderwijs’ is slechts een van de maatregelen uit het Regeerakkoord op het gebied van onderwijs. Op veel gebieden is er sprake van intensiveringen, zoals de versterking van de vroeg- en voorschoolse educatie, en wordt er structureel geld vrijgemaakt voor modernisering van de cao primair onderwijs, zo beargumenteert de minister.

Ook vindt hij het belangrijk om te herhalen “dat dit kabinet begon met een niet ingevulde taakstelling op de begroting van het ministerie van OCW”. Deze oude taakstelling is over de afgelopen drie jaar opgebouwd. Deze taakstelling op de OCW-begroting loopt op tot 410 miljoen in 2020 en is structureel 183 miljoen. Om de begroting van OCW sluitend te maken, was het noodzakelijk om maatregelen te nemen voor het resterende, structurele bedrag (183 miljoen).

Downloads en links

Zie ook: Opnieuw dringend beroep op Kamers om doelmatigheidskorting te verzachten of te schrappen
Zie ook: Doelmatigheidskorting blijft gehandhaafd
Zie ook: Eerste Kamer houdt doelmatigheidkorting tegen
Kamerbrief motie doelmatigheidskorting in het onderwijs

Bron: http://www.avs.nl/

Aanmelden functionaris gegevensbescherming via nieuw webformulier

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) verplicht organisaties hun functionaris gegevensbescherming (FG) via een webformulier op de website van de AP aan te melden. Ook organisaties die dit al eerder hebben doorgegeven dienen dit opnieuw te doen. FG-aanmeldingen die niet via het online aanmeldingsformulier zijn gedaan, komen na 25 mei 2018 te vervallen.

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van kracht. Binnen deze nieuwe Europese wetgeving voor privacy kunnen organisaties verplicht zijn een FG aan te stellen. Een FG houdt binnen de organisatie toezicht op de toepassing en naleving van de privacywetgeving.

Op grond van artikel 37 van de AVG is een FG in drie situaties verplicht:

  • Voor overheidsinstanties en publieke organisaties, ongeacht het type gegevens dat ze verwerken.
  • Voor organisaties die vanuit hun kernactiviteiten op grote schaalindividuen volgen. Het kan hierbij gaan om bijvoorbeeld profilering van mensen voor het maken van risico-inschattingen, cameratoezicht en monitoring van iemands gezondheid via wearables.
  • Voor organisaties die op grote schaal bijzondere persoonsgegevens verwerken en dit een kernactiviteit is.

Kijk voor meer informatie op: Regels voor FG’s onder de nieuwe privacywet

Overigens heerst er nog wat onduidelijkheid of het aanstellen van een FG voor alle scholen een verplichting is. Een in maart 2018 aangenomen motie en amendement roepen de Autoriteit Persoonsgegevens op om kleine organisaties te ontzien en met richtlijnen te komen. Volgens de wet hebben kleine organisaties minder dan 250 medewerkers in dienst en is de jaaromzet lager dan 50 miljoen. De PO-Raad volgt de ontwikkelingen nauwlettend en houdt u op de hoogte via haar website en nieuwsbrief.

Bron: http://www.poraad.nl/

Advieswijzer doelgroepregister

Om snel inzicht te krijgen welke financiële regelingen er zijn als de werkgever iemand in dienst neemt of heeft die in het doelgroepregister staat, is er de Advieswijzer doelgroepregister op uwv.nl.

Om de Advieswijzer doelgroepregister goed te kunnen gebruiken, moet u weten of de werknemer, een sollicitant, uitzendkracht of gedetacheerde werknemer in het doelgroepregister staat.

U kunt via het UWV werkgeversportaal op twee manieren opvragen of iemand in het doelgroepregister staat: met zijn burgerservicenummer of met uw loonheffingennummer.

Wie staan er in het doelgroepregister? 

In het doelgroepregister staan onder meer alle personen die onder de banenafspraak vallen. Om de privacy van mensen in het register te beschermen, kan alleen gericht worden opgevraagd of de werknemer, een sollicitant, uitzendkracht of gedetacheerde werknemer in het register is opgenomen. Er wordt geen andere informatie gegeven.

Ga naar de Advieswijzer doelgroepregister

Niet in doelgroepregister? 

Als de werknemer of sollicitant niet in het doelgroepregister staat, dan kan het zijn dat hij wel recht heeft op registratie, maar dat hij nog niet is opgenomen in het doelgroepregister. UWV krijgt de gegevens namelijk ook van derden en deze gegevens worden periodiek geactualiseerd. Bekijk daarom regelmatig het doelgroepregister op het werkgeversportaal zodat u altijd de meest actuele informatie ontvangt.

Het is ook mogelijk dat deze werknemer of sollicitant niet in aanmerking komt voor de banenafspraak.

Bent u op zoek naar werknemers die onder de banenafspraak vallen? Dan kunt u gebruikmaken van de kandidatenverkenner banenafspraak op werk.nl.

Meer informatie op UWV.nl: Werknemer heeft Wajong-uitkering of valt onder Paricipatiewet

Bron: http://www.salarisnet.nl/

OCW en DUO lanceren dashboard met jaarcijfers van schoolbesturen

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) hebben een website gelanceerd waarmee gegevens van schoolbesturen uit de jaarrekening gemakkelijk vindbaar en te vergelijken zijn. De jaarcijfers van alle onderwijsinstellingen in Nederland waren al openbaar, maar lastig toegankelijk.

De PO-Raad vindt transparantie en verantwoording heel belangrijk en volgt daarom met belangstelling de ontwikkelingen die door het ministerie van OCW en DUO zijn ingezet. De website is bedoeld als hulpmiddel voor schoolbesturen, leraren en ouders om het gesprek aan te gaan over de inkomsten en uitgaven van een school en haar bestuur. De sectororganisatie hecht veel waarde aan dit gesprek. Wel waarschuwt ze ervoor dat de ‘kale’ jaarcijfers zonder verdere duiding en uitleg van schoolbesturen verkeerd geïnterpreteerd kunnen worden.

Zo kan de liquiditeit van een schoolbestuur aan het einde van het jaar erg hoog zijn doordat de gemeente een bedrag dat bedoeld is voor huisvesting in december op de rekening van het schoolbestuur heeft gestort. Ze gaat daarom in gesprek met OCW om te bezien hoe het dashboard en Vensters, het eigen programma van de sector, elkaar in de toekomst kunnen versterken. In Vensters kunnen scholen uitleg geven bij de cijfers. ‘Per school kunnen er omstandigheden zijn die afwijkende cijfers goed verklaren’, benadrukt ook OCW.

Jaarcijfers van schoolbesturen waren al openbaar

De gegevens uit de jaarrekening van schoolbesturen waren altijd al te vinden op de website van DUO, maar zijn nu overzichtelijk gepresenteerd in het Dashboard. ,,Scholen gaan over het algemeen zeer goed en gedegen met hun geld om. Maar het is wel belangrijk dat ze laten zien waar het geld naartoe gaat. Door de cijfers op deze manier te presenteren, kunnen we daar als ministerie bij helpen’, aldus minister Arie Slob (Onderwijs) in een persbericht.

Vensters

De PO-Raad heeft een eigen programma ontwikkeld waarmee scholen inzicht kunnen geven in (financiële) gegevens en waarmee schoolbesturen hun scholen presenteren op Scholen op de kaart. Met het bijbehorende programma Vensters zetten scholen en schoolbesturen informatie online, maar kunnen ze ook een eigen toelichting schrijven op gegevens die DUO aanlevert in het programma.

Bron: www.poraad.nl

Schoolleiders geven massaal uitvoering aan werkdrukakkoord

Vrijwel alle schoolleiders hebben samen met hun team overlegd over de inzet van de werkdrukgelden uit het werkdrukakkoord. Er komen vooral onderwijsassistenten en extra leerkrachten in de scholen. Op 10 procent van de scholen heeft de schoolleider geen volledige handelingsvrijheid gekregen van het bestuur om te bepalen hoe de werkdrukgelden worden ingezet, terwijl dat wel de afspraak is in het werkdrukakkoord. De AVS vindt dit een zorgelijk hoog aantal.

Zo’n 650 schoolleiders hebben begin deze week de peiling van de Algemene Vereniging Schoolleiders ingevuld hoe ver ze zijn met de inzet van de werkdrukgelden uit het werkdrukakkoord. Op twee derde van de scholen is inmiddels duidelijk hoe ze worden ingezet. Vooral voor onderwijsassistenten en extra (vak)leerkrachten, maar ook voor extra uren leerlingenzorg, conciërges en administratief medewerkers. Daarnaast kiezen scholen onder meer voor het aanstellen van een eventmanager, inzet bij pauzes, ict en ambulante uren voor alle leerkrachten.

Schoolleiders die er nog niet aan toe zijn gekomen om te overleggen over de extra middelen hebben dat wel al in de planning staan. AVS-voorzitter Petra van Haren: “De schoolleiders nemen hun verantwoordelijkheid, de meerderheid van de scholen heeft het voor de zomervakantie in orde.”

Teams bepalen

Op 9 februari is door minister Slob met de sociale partners in het primair onderwijs het werkdrukakkoord afgesloten. Po-scholen krijgen komend schooljaar 237 miljoen extra om werkdruk aan te pakken, oplopend tot 430 miljoen in het schooljaar 2021/2022. Voor een gemiddelde school betekent dit 35.000 euro voor volgend schooljaar, oplopend tot 65.000 euro over vier jaar. Deze extra middelen komen direct ter beschikking aan de teams in de scholen. Zij kiezen zelf welke maatregelen er in hun school worden genomen om de werkdruk te verminderen. Om te garanderen dat het geld daadwerkelijk wordt ingezet voor werkdrukvermindering, moet op iedere school met het gehele team het gesprek worden gevoerd over de knelpunten die werknemers ervaren en de oplossingen hiervoor.

Meer dan 80 procent van de schoolleiders is tevreden met het werkdrukakkoord, zo blijkt uit de peiling. Degenen die niet tevreden zijn vinden vooral dat de middelen nog onvoldoende zijn.

De AVS heeft op 17 mei een brief aan minister Slob gestuurd over deze peiling, met een overzicht van de vragen en antwoorden met betrekking tot de uitvoering van het werkdrukakkoord.

De AVS-voorzitter roept schoolleiders op te melden als hun vrijheid aan banden wordt gelegd bij de uitvoering van het werkdrukakkoord bij meldpunt@werkdrukpo.nl

Downloads en links

Brief aan minister Slob inzake uitvoering werkdrukakkoord

Bron: http://www.avs.nl/

Gevolgen AVG voor uitwisseling persoonsgegevens tussen schoolbesturen en Vervangingsfonds

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Alle organisaties die persoonsgegevens bijhouden en verwerken krijgen hiermee te maken, dus ook schoolbesturen en het Vervangingsfonds. Het Vervangingsfonds heeft de benodigde (digitale) maatregelen genomen, zodat aan de voorwaarden van de AVG wordt voldaan.

Het Vervangingsfonds heeft de schoolbesturen en hun administratiekantoren in het primair onderwijs met haar brief van 22 mei 2018 geïnformeerd over de gevolgen van de invoering van de AVG op de uitwisseling van persoonsgegevens met het Vervangingsfonds, en de verwerking daarvan. Zo moet voortaan o.a. het nieuwe formulier ‘Arboverklaring’ gebruikt worden. Schoolbesturen kunnen hun arbodienst of bedrijfsarts hierop wijzen via de voorbeeldbrief.

Brief over AVG d.d. 22 mei 2018

Formulier Arboverklaring

Voorbeeldbrief voor Arbodienst/bedrijfsarts over gebruik Arboverklaring

Bron: http://www.vervangingsfonds.nl/

Jurisprudentie: Volledige transitievergoeding bij deeltijdontslag?

Een medewerker die ontslagen wordt wegens bedrijfseconomische redenen en aansluitend een nieuw, kleiner contract krijgt, vindt dat hij recht heeft op een volledige transitievergoeding. Is de rechter het met hem eens?

Wat eraan voorafging

Een commercieel medewerker is sinds 1996 in dienst bij een bedrijf. Het gaat niet goed met de organisatie en daarom vraagt het bedrijf een ontslagvergunning aan bij het UWV. Het UWV geeft de vergunning, waarbij uitdrukkelijk wordt meegewogen dat de werkgever aansluitend een dienstverband voor onbepaalde tijd krijgt, in dezelfde functie, voor de helft van het aantal uren en tegen dezelfde – evenredige – arbeidsvoorwaarden. Per 1 januari 2018 gaan het ontslag en de nieuwe arbeidsovereenkomst in. De werknemer meent dat hij recht heeft op een volledige transitievergoeding. De situatie voldoet volgens hem aan alle wettelijke vereisten. Zo heeft het dienstverband langer dan 24 maanden geduurd en is het door de werkgever opgezegd.

Bij de rechter

Een strikte lezing van de wet impliceert dat de tweede, nieuwe arbeidsovereenkomst niet van invloed is op het recht op een transitievergoeding, overweegt de rechter. Omdat ook de parlementaire geschiedenis geen melding maakt van dit soort gevallen, kijkt de rechter naar de bedoeling van de wet. De transitievergoeding is bedoeld als compensatie voor het ontslag en om de transitie naar ander werk gemakkelijker te maken. Daarom oordeelt de rechter dat deze werknemer recht heeft op een gedeeltelijke transitievergoeding, naar rato van de daadwerkelijke vermindering van zijn dienstverband, die in dit geval exact 50% in uren en salaris bedraagt.

De wet geeft wel een aantal uitzonderingen voor het betalen van een transitievergoeding, maar daar hoort een deeltijdontslag niet bij. De rechter veroordeelt de werkgever tot het betalen van een transitievergoeding van 12.469,50 euro.

In de praktijk

Het lijkt erop dat de werkgever er helemaal geen rekening mee had gehouden dat hij een transitievergoeding zou moeten betalen; waarschijnlijk omdat het om een deeltijdontslag ging. De werkgever had hier namelijk ook nog een beroep kunnen doen op de regeling voor kleine ondernemers, waarbij de maanden dienstverband van voor 2013 niet meetellen bij de berekening van de transitievergoeding. Maar de werkgever heeft die vordering niet op tijd – binnen drie maanden na het einde van de arbeidsovereenkomst – ingediend.

De Overbruggingsregeling die in een lagere vergoeding zou kunnen resulteren, is ook niet van toepassing. Het bedrijfsresultaat voldoet niet aan de vereisten van de wet, aldus de rechter. Het netto resultaat moet in drie jaren voorafgaand aan het ontslag negatief zijn. De werkgever voert aan dat dat in feite ook zo was, maar dat er een transportmiddel is verkocht waardoor het bedrijfsresultaat positief uitviel. De rechter meent daarentegen dat de wet hier om strikte toepassing van de regels vraagt waarbij geen ruimte is voor boekhoudkundige herberekeningen.

Uitspraak: ECLI:NL:RBOBR:2018:1833, 17 april 2018

Bron: http://www.xperthractueel.nl/

Ook in zomervakantie post goed in de gaten houden!

De Onderwijsjuristen van VOS/ABB adviseren schoolbesturen om ook in de zomervakantie de post te openen en altijd iemand achter de hand te hebben die tekeningsbevoegd is.

Het komt soms voor dat scholen en schoolbesturen die in de zomervakantie niet bereikbaar zijn, de post laten liggen. Dat kan vervelende gevolgen hebben, omdat in juridische procedures reactietermijnen gelden die geen rekening houden met periodes waarin de school en het bestuurskantoor dicht zijn.

‘Stel dat bijvoorbeeld een leerling van school wordt verwijderd en de ouders een procedure aanhangig maken bij de voorzieningenrechter. Dan krijgen scholen twee weken de tijd om een verweerschrift in te dienen. Als de post niet wordt geopend, dan verstrijkt deze termijn. Zo zijn er nog tal van voorbeelden te bedenken’, aldus Céline Haket van de Onderwijsjuristen.

Zij adviseert daarom nadrukkelijk om ook in vakantieperiodes altijd iemand te hebben die de post kan openen en tekeningsbevoegd is.

Bron: http://www.vosabb.nl/

Zoeken
Laatste Nieuws
CABO Ondersteunt