Nieuws

Geen extra instapmoment vervangingspool en eigen risicodragerschap in 2017

In 2016 is een extra instapmoment gecreëerd voor zowel het aanmelden van een vervangingspool als het ingaan van het eigen risicodragerschap. Daarmee is vorig jaar afgeweken van het Reglement Vervangingsfonds. In 2017 wordt het reglement gevolgd en komt er geen extra instapmoment.

Dit betekent concreet dat 1 januari 2018 het eerstvolgende moment is om een vervangingspool aan te melden dan wel om eigen risicodrager te worden.

Een uitzondering geldt voor een aanvraag voor een bovenbestuurlijke vervangingspool in het kader van het Sectorplan Primair Onderwijs (zie art. 33 lid 5 van het Reglement Vervangingsfonds). Een dergelijke aanvraag kan gedurende het gehele kalenderjaar worden ingediend en start de eerste van de maand volgend op de maand van indiening

Bron: www.vervangingsfonds.nl

Blijven ontwikkelen met het Levenlanglerenkrediet

Vanaf 8 juni is het voor iedereen tot 55 jaar mogelijk om zich met het Levenlanglerenkrediet te blijven ontwikkelen. Met ingang van studiejaar 2017 – 2018 kan iedereen tot 55 jaar die geen recht meer heeft op studiefinanciering geld lenen om collegegeld of lesgeld te betalen: het Levenlanglerenkrediet. Zij kunnen dan tegen gunstige voorwaarden hun les- of collegegeld lenen als zij een opleiding in het mbo of het hoger onderwijs volgen.

Juist in deze tijd, met een snel veranderende arbeidsmarkt, is er behoefte aan een voortdurende bij- en omscholing. Minister Bussemaker vindt het belangrijk dat deze mogelijkheden niet stoppen na de studietijd: ‘Het is van groot belang dat iedereen zich kan blijven ontwikkelen om zo de veranderingen in hun eigen baan bij te houden of om makkelijker van de ene baan naar de andere baan te kunnen overstappen. Met het Levenlanglerenkrediet is dit voor iedereen mogelijk.’

De hoogte van het Levenlanglerenkrediet hangt af van de hoogte van het collegegeld of lesgeld dat de student moet betalen. Men kan het krediet aanvragen voor de duur van een opleiding. Voor het Levenlanglerenkrediet geldt dezelfde rente die studenten met recht op studiefinanciering hebben. Als het recht op Levenlanglerenkrediet stopt, begint men 1 januari van het daaropvolgende jaar met terugbetalen.  De rente staat dan telkens voor 5 jaar vast. De lening moet in 15 jaar terugbetaald worden. Hoeveel per maand terugbetaald moet worden, is inkomensafhankelijk.

Vanaf 8 juni 2017 is het mogelijk om het levenlanglerenkrediet bij DUO aan te vragen.

Bron: www.rijksoverheid.nl

Huidige bekostiging onderwijsachterstandenbeleid gehandhaafd in 2018

De bekostiging van het onderwijsachterstandenbeleid blijft gebaseerd op de huidige gewichtenregeling en de impulsregeling. De nieuwe CBS-indicator voor het onderwijsachterstandenbeleid wordt nog niet ingevoerd. Dat schrijft demissionair staatssecretaris Sander Dekker van Onderwijs in een brief aan de Tweede Kamer.

Dekker schuilt zich weer achter het demissionaire kabinet en geeft ook aan dat de PO-Raad en VNG een nieuw kabinet willen afwachten voordat zij een nieuwe bekostigingssystematiek met de indicator van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)  kunnen steunen. De PO-Raad meldt op haar site echter het totaal niet eens te zijn met Dekkers besluit: “Wat de PO-Raad en de VNG betreft was de nieuwe bekostigingssystematiek zoals voorgesteld door het CBS dan ook al lang ingevoerd. Die gaat namelijk uit van andere criteria, waarmee de doelgroep kinderen met een risico op achterstanden veel groter blijkt dan werd gedacht. Het probleem is echter dat er inmiddels zo weinig budget over is, dat herverdelen van de huidige middelen over een grotere doelgroep onverantwoord is.”

De PO-Raad vindt dat er sprake is van een jaarlijkse ‘verdwijntruc’ van 25 miljoen euro uit de middelen van het primair onderwijs. Als het ministerie van OCW de nieuwe bekostigingssystematiek wel zou invoeren, zou het lek meteen zijn gedicht. De PO-Raad doet dan ook een laatste oproep aan het kabinet om deze voorgenomen bezuiniging via de Voorjaarsnota te herstellen en het onderwijsachterstandenbudget voor 2018 ‘ op zijn minst te bevriezen’. Zo niet, dan neemt de kansenongelijkheid de komende jaren verder toe.

Toch geeft Dekker in zijn brief aan dat de kwaliteit van de nieuwe indicator niet ter discussie staat. “Door de nieuwe indicator kan de doelgroep objectiever en op een meer verfijnde manier worden gedefinieerd. Tevens zal het gebruik van deze indicator de administratieve lasten van scholen sterk verminderen, omdat het gebaseerd is op centraal geregistreerde data.“  Het is voor scholen dan niet meer nodig om het opleidingsniveau van ouders uit te vragen, zoals in de huidige situatie.

Dekker geeft aan dat hij in de komende periode het overleg blijft voeren met de VNG en de PO-Raad over een nieuwe bekostigingssystematiek voor het (gemeentelijk) onderwijsachterstandenbeleid vanaf 2019.

Downloads en links

Kamerbrief over onderwijsachterstandenbeleid

Bron: www.avs.nl

Meedenken over versteviging positie en rol schoolleiders

De Onderwijsraad vraagt schoolleiders een bijdrage te leveren aan een advies over de versteviging van de positie en rol van schoolleiders. Leidinggevenden uit po, vo en mbo kunnen reageren tot 1 september.

De Onderwijsraad geeft aan dat verdere professionalisering en versteviging van de positie van schoolleiders nodig is. De vraag is hoe dat verder vorm moet krijgen. Welke (verdere) professionalisering is nodig voor schoolleiders om een doeltreffende rol te vervullen binnen hun school of afdeling en binnen de bestuurlijke besluitvorming? En welke aanvullende maatregelen zijn er nodig om hun positie te versterken?

Het functioneren van de schoolleider staat niet op zichzelf, maar moet in relatie worden beschouwd tot leraren en tot het school- of instellingsbestuur. Daarbij is ook de rol van de overheid van belang, het ruimere kennisnetwerk van schoolleiders en hun rol in de landelijke besluitvorming.

Schoolleiders uit po, vo en mbo kunnen een schriftelijke reactie tot 1 september sturen naar: schoolleiders@onderwijsraad.nl

Downloads en links

Meer informatie op Onderwijsraad.nl

Bron: www.avs.nl

Nieuwe fusiecompensatieregeling komend schooljaar

Met ingang van het schooljaar 2017-2018 is een nieuwe fusiecompensatieregeling van kracht. De Regeling bijzondere bekostiging bij fusie van scholen in het primair onderwijs (Regeling fusiecompensatie) is herzien om fuserende scholen ook in de komende jaren een passende financiële tegemoetkoming te bieden. Ook zijn de voorwaarden in de regeling verduidelijkt.

De regeling geeft schoolbesturen en scholen ruimte om de gevolgen van leerlingendaling op te vangen. In de nieuwe regeling is duidelijk vastgelegd in welke gevallen en bij welke percentages leerlingen die overgaan naar de fusieschool, aanspraak kan worden gemaakt op bijzondere bekostiging.

Als twee scholen voor primair onderwijs met elkaar fuseren, ontvangen zij een vergoeding van de Rijksoverheid als compensatie voor bekostiging die zij door de fusie kwijtraken. Op grond van de bepalingen over samenvoeging van scholen in de Wet op het primair onderwijs (WPO) en de Wet op de expertisecentra (WEC) ontvangt de fusieschool in het eerste jaar na de samenvoeging een personele bekostiging die is gebaseerd op de leerlingaantallen van beide scholen die zijn samengevoegd; ook de vervallen materiële vergoeding van de opgeheven school gaat naar de fusieschool. Om scholen en schoolbesturen meer mogelijkheden te geven om in te spelen op de gevolgen van leerlingendaling, is deze tegemoetkoming sinds het schooljaar 2015-2016 tijdelijk aanzienlijk verruimd. Dit betekent dat de fusieschool gedurende zes schooljaren een aanvullende tegemoetkoming ontvangt.

Een aantal essentiële onderdelen van de nieuwe regeling en de belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de vorige regeling licht het ministerie van OCW (ism DUO) toe. Raadpleeg de regeling  en de ‘belangrijkste wijzigingen nieuwe regeling fusiecompensatie’ voor meer specifieke details.

Downloads en links

Regeling fusiecompensatie
Belangrijkste wijzigingen nieuwe regeling fusiecompensatie

 

Bron: www.avs.nl

Tegenvaller van 200 miljoen euro per jaar op OCW-begroting

Het begrotingsoverschot loopt naar verwachting op van 0,2 procent van het bruto binnenlands product (bbp) in 2017 naar 1,3 procent van het bbp in 2021. Desondanks is er vanaf 2017 een tegenvaller van gemiddeld 200 miljoen euro per jaar op de OCW-begroting. Dit blijkt uit de Voorjaarsnota 2017 die minister Dijsselbloem van Financiën op 1 juni aan de Tweede Kamer heeft gestuurd. AVS-voorzitter Petra van Haren: “In het po mag niet meer bezuinigd worden. Onze zorg is juist dat er in het po geïnvesteerd moet worden.”

De tegenvaller van gemiddeld 200 miljoen euro is voornamelijk het gevolg van hogere leerling- en studentenaantallen dan eerder geraamd. Het kabinet heeft besloten de tegenvaller in 2017 op te lossen door de inzet van meevallers. Daardoor hoeft er dit jaar niet bezuinigd te worden op de bekostiging van onderwijsinstellingen. De PO-Raad meldt op haar site dat het tekort bovenop de tegenvaller van circa 250 miljoen euro komt die vorig jaar al werd voorzien vanaf 2017, maar nog niet als bezuiniging in de onderwijsbegroting was opgenomen. Vanaf 2018 ziet het ernaar uit dat de rekening van in totaal bijna 500 miljoen euro over alle onderwijssectoren wordt verdeeld, aldus de PO-Raad.

Bovendien  heeft het primair onderwijs ook nog te maken met de bezuinigingen op onderwijsachterstanden: hierop is de afgelopen zes jaar 150 miljoen euro bezuinigd, terwijl de achterstanden zelf niet zijn afgenomen. Uit de indicator van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt zelfs dat het aantal leerlingen dat risico loopt op een onderwijsachterstand twee keer zo groot is als waar het kabinet jaren van uitging. Hier bovenop komt nog het feit dat het po jaarlijks 375 miljoen euro te weinig van de overheid krijgt om vaste lasten (de Materiële Instandhouding) van te betalen.

Van Haren: “Juist nu, met onder andere het dreigende lerarentekort, heeft het funderend onderwijs meer geld nodig. Dat is een maatschappelijk belang! Met ‘PO in Actie’ maken we ook duidelijk dat het zo niet langer kan, vanwege de toenemende werkdruk en te lage salariëring: er moet meer geld geïnvesteerd worden in het primair onderwijs.”

Extra uitgave

Het kabinet maakt wel 342 miljoen extra vrij voor loonsverhoging van ambtenaren, vanwege de hoger dan verwachte pensioenpremie bij het ABP.

Downloads en links

Aanbiedingsbrief Voorjaarsnota 2017
Toename begrotingsoverschot van 0,2 procent in 2017 naar 1,3 procent in 2021
Bron: www.avs.nl

‘Middelen banenafspraak structureel beschikbaar’

De ministeries van OCW en SZW hebben in een brief aan schoolbesturen aangegeven dat alle instrumenten en financiële tegemoetkomingen waar scholen een beroep op kunnen doen als zij in het kader van de banenafspraak een werknemer met een arbeidsbeperking aannemen, structureel beschikbaar zijn. Deze zijn verankerd in de wet- en regelgeving.

In 2013 is de banenafspraak van kracht geworden met als doel meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een plek te bieden in een reguliere organisatie. In een brief van Dekker en Klijnsma aan schoolbesturen onderstrepen zij het belang van de banenafspraak. De bewindslieden geven aan dat het alle organisaties de komende tijd nog veel inspanningen vergt om de komende jaren de afgesproken aantallen extra banen te realiseren.

Financiële tegemoetkomingen

Een belangrijk element in de brief van de staatssecretarissen gaat over de financiële tegemoetkomingen rondom de banenafspraak. Door onduidelijkheid was er wat huivering bij scholen om werknemers uit de doelgroep aan te nemen. De staatssecretarissen geven nu aan dat deze middelen en instrumenten structureel beschikbaar zijn. “Van het verleden is geleerd dat zekerheid over continuering ervan voor werkgevers van groot belang is bij het aannemen van mensen met een arbeidsbeperking.”

In de cao voor het primair onderwijs zijn geen schalen voor minimumjeugdloon opgenomen. De berekening van de landelijke subsidieregelingen echter wordt wel gebaseerd op dit lagere salaris, aldus de PO-Raad. Hierdoor zijn de kosten voor jonge medewerkers uit de doelgroep relatief hoger. De sectorraad kaart dit aan en zoekt naar mogelijkheden om dit op te lossen.

Bron: www.avs.nl

PO-front kondigt petitie en prikactie op 27 juni aan

Op dinsdag 27 juni zullen veel basisschoolleerkrachten in Nederland een uur later starten met hun les dan normaal. Dat kondigde PO in actie gisteren aan in Jinek. De organisaties die verenigd zijn in het PO-front zullen op deze dag bovendien een petitie aanbieden in Den Haag. Hierin roepen zij de politiek op om in het regeerakkoord extra geld vrij te maken voor eerlijke en rechtvaardige salariëring en minder werkdruk in het primair onderwijs.

Onderwijs is het fundament van onze samenleving, maar de kwaliteit staat onder druk. Er dreigt een ernstig lerarentekort in het primair onderwijs. De huidige basisschoolleraren hebben te maken met een hoge werkdruk en een salaris dat veel lager is dan in andere sectoren, waaronder het voortgezet onderwijs. Het aantal burnouts is hoger dan in welke andere sector ook. Dat maakt het werk niet aantrekkelijk voor mensen die een baan in het onderwijs overwegen. Dat zie je ook terug in het dalende aantal studenten op de pabo-opleidingen.

Kortom; het is vijf voor twaalf in het primair onderwijs! In het manifest ‘Primair onderwijs verdient meer’ – een initiatief van PO in actie dat onder andere door de PO-Raad is ondertekend – roepen leerkrachten, schoolleiders en –besturen de politiek daarom op om extra geld voor een eerlijker salaris en minder werkdruk voor leraren in het primair onderwijs vast te leggen in een nieuw regeerakkoord.

Petitie

Deze oproep kan op massale steun rekenen binnen de sector, maar ook daar buiten. Want goed onderwijs is van groot maatschappelijk belang. En voor goed onderwijs zijn voldoende, goede leraren een vereiste. Om de brede steun vanuit de samenleving zichtbaar te maken, hebben de organisaties verenigd in het PO-front nu een petitie gelanceerd. De petitie kan door iedereen binnen en buiten het onderwijs ondertekend worden en zal op dinsdag 27 juni worden aangeboden aan de politiek.

Het tekenen van de petitie en aanmelden voor de overhandigingsbijeenkomst in Den Haag kan via deze website.

Prikactie

Om de boodschap kracht bij te zetten, organiseren leraren op dinsdag 27 juni een prikactie. Concreet houdt dit in dat basisschoolleerkrachten die dag later naar school komen. De deuren van de basisscholen in Nederland zullen hierdoor een uur later opengaan dan normaal. Het PO-front roept alle bestuurders en schoolleiders op om deze actie te ondersteunen en met elkaar het gesprek aan te gaan over hoe de prikactie vorm kan krijgen op de scholen.

Meer informatie

Heeft u vragen over wat de voorgenomen prikactie voor uw school(bestuur) betekent? De PO-Raad heeft de belangrijkste vragen op een rij gezet in een handleiding. Bij ontwikkelingen en zodra meer informatie beschikbaar komt, wordt de handleiding steeds zo snel mogelijk aangepast. Daarnaast kunnen leden van de PO-Raad met vragen terecht bij onze Helpdesk.

NB CABO: U ontvangt op korte termijn een mail met daarin een uitvraag naar de gegevens die wij als administratiekantoor van u nodig hebben inzake de prikactie.

Bron: www.poraad.nl / CABO

YOUFORCE


Geef uw mutaties digitaal aan ons doorMeer


PROACTIVE


Wij ontzorgen u middels digitale factuurverwerkingMeer


NIEUWSBRIEF


Meld u aan voor de nieuwsbrief, dan blijft u op de hoogteMeer


SPREEKUUR


Meld u aan voor het ABP spreekuurMeer


KWALIFIER


Cabo maakt deel uit van Kwalifier

Meer